ערבות להלוואה בשוק האפור

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא ערבות להלוואה בשוק האפור: 1. התובע ערב לחובו של אחד בשל הלוואה שלקח האחרון מהנתבעת.   מדובר בחברת הלוואות בשוק האפור מצד אחד ובעלי העניין בה ובזוג עולים חדשים מצד שני.   2. לטענת התובע ערב להלוואה בסך 6,000 ₪ שלקח ורגנוב.   הוא התבקש לתת 6 שיקים ע"ס 1,650 ₪ כל אחד. כמו-כן נתבקש לחתום על שיק בטחון בסך 10,000 ₪ וכן לתת את פרטי כרטיס האשראי שלו, עם התחייבות לתשלום עד 3,000 ₪.   לטענתו ששת השיקים נפרעו אך חרף זאת עשתה התובעת שימוש בכרטיס האשראי ואף פרעה את שיק הביטחון.   מכאן התביעה.    התובע העיד כי לא קיבל לידיו לא קבלה ולא העתק ההסכם, אך מן ההעתק שצורף לכתב ההגנה גילה, כי על גבי ההסכם בוצע שינוי בסכומים.   3. הנתבעים, החברה ושני מנהליה טוענים כי התובע ערב גם להלוואות נוספות שלקח וורגנוב ואשר לא עמד בהחזריהן.   הם טוענים כי גובה ההלוואה הראשונה היה 9,880 ₪ שבגינה ניתנו 6 שיקים ע"ס 1,650 ₪ וכן הרשאה לפעולה בכרטיס אשראי בגובה 3,000 ₪.   לטענת הנתבעים אישר להם התובע טלפונית כי הוא מוכן לערוב גם להלוואות נוספות שנוטל וורגנוב.   4. בדיון שהתקיים ביום 24.10.02, התייצב ב"כ הנתבעים לאחר שהגיש בקשה להיתר ייצוג אך זו לא נתקבלה.   לטענת ב"כ הנתבעים מר עמי עופרי, הנתבע 2 חולה ולא יכול היה להתייצב ואילו הנתבע מס' 3 - לא התייצב שכן הנתבע 2 ייצגו גם בדיון הקודם שנדחה.   בהעדר אישור רפואי ולאור אי התייצבות הנתבע 3 בעצמו, לא ראיתי לדחות הדיון. 5. לבקשתי הוגש ההסכם המקורי וממנו עולה כי אכן תחילה נרשם בעט בצבע כחול סכום ההלוואה 6,000 ₪ וכי הלקוח מסר 6 שיקים ע"ס 1,650 ₪ כל אחד וכן שיק בטחון ע"ס 10,000 ₪ X 2.   לאחר מכן נמחק הסכום של 6,000 ₪ ותחתיו הוסף הפעם בעט שחור הסכום 9,880 ₪ וכן הוספו הפרטים כי הלקוח מתחייב גם לתשלום בויזה של 3,000 ₪ ב - 18 תשלומים.   כל יתרת הפרטים מולאו בעט כחול כמו הסכום שבמקור.   ליד התיקונים אין חתימות של מי מהצדדים.   אין חולק שההסכם אינו מציין כי הערב נותן הסכמתו לערוב גם להלוואות נוספות של החייב נוטל ההלוואה.   יתרה מכך, נציגת החברה שהחתימה את הלווה והערב על ההסכם, לא התייצבה להעיד באשר לנסיבות החתימה על המסמך והאם הובהרו לערב תנאי ההסכם בהיותו עולה חדש. יש לציין שאף בפני העיד התובע באמצעות מתורגמנית, שכן העברית שבפיו עילגת מאוד.   6. אני קובעת כי ההלוואה שנטל וורגנוב ואשר לה ערב התובע עמדה על סך 6,000 ₪ בלבד וכי בגינה נתבקש הלווה לתת 6 שיקים ע"ס 1,650 ₪ כל אחד, כאשר בשיקים אלו כבר מקופלת ריבית בשיעור של למעלה מ - 50%.   מאחר והשיקים שניתנו בגין ההלוואה נפרעו כסדרם, לא היו הנתבעים רשאים לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי ושיק הביטחון והיה עליהם להחזירם לערב.   7. אני קובעת כי הנתבעים לא יכלו לעשות שימוש בשיק הביטחון ובפרטי כרטיס האשראי של התובע לצורך פירעון הלוואה נוספת אחרת שלקח וורגנוב.   הנתבעים לא הוכיחו כי אכן קיבלו הסכמת התובע לכך וכי פעלו בדרך מקובלת לקבלת אישורו. אין די באישור טלפוני, ואישור כאמור לא הוכח כלל במקרה שלפני.   8. לא ראיתי לקבל טענת הנתבעים 2 ו - 3 בכתב ההגנה לפיה אין לחייבם אישית, שכן עסקינן בהלוואה שבין הלווה לחברה - הנתבעת 1.   הנתבעים עצמם קשרו בינם באופן אישי לבין עיסוקי החברה כאשר השיקים שלטענתם ניתנו על חשבון הלוואות נוספות ניתנו לא לפקודת החברה, אלא לפקודת עמי עופרי בעצמו.   מעבר לכך, ההסכם עצמו אינו חתום על ידי החברה ומדובר בהסכם שהסכומים בו שונו לאחר החתימה.   בנסיבות אלו יש לראות באחריות אישית של המנהלים ובעלי המניות.   9. סוף דבר   הנתבעים ישלמו לתובע סך של 13,000 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.   כמו-כן יישאו הנתבעים בהוצאות משפט בסך 600 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד מועד התשלום בפועל.   בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מיום קבלת פסק-הדין. השוק האפורערבותהלוואה