ערעור לעליון על מחיקת התביעה מחמת השתק עילה

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא ערעור על מחיקת התביעה מחמת השתק עילה: לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופטים ר' ברקאי, א' ואגו ו-צ' צפת) בעמ"ש 17644-11-10 מיום 26.4.2011, בו נדחה ערעור על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה בבאר-שבע (השופט י' טישלר) בתמ"ש 430/09 ובתמ"ש 431/09 מיום 3.10.2010, במסגרתה נמחקו על הסף שתי תובענות שהגיש המבקש כנגד המשיב.  רקע עובדתי והליכים קודמים 1. כפי שעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי, המבקש, עורך דין במקצועו, ייצג בעבר את אחיו, המשיב, בהליך משפטי ובין היתר על רקע זה התפתחו ביניהם יחסים עכורים, במסגרתם פרסמו בעלי הדין פרסומים שונים זה על זה בקרב בני משפחה ואחרים. הצדדים נגררו לתביעות הדדיות בגדרן יחסו איש לרעהו פרסום לשון הרע. הסכסוך הראשון בין הצדדים התברר במסגרת תביעה ותביעה שכנגד שנדונו בבית משפט השלום בראשון-לציון לפני השופט א' שוורץ (ת.א. 4860/06). בפסק דינו מיום 1.9.2010 דחה בית משפט השלום בראשון-לציון את תביעתו של המבקש. בהמשך לכך הגיש המבקש שתי תובענות נוספות (תמ"ש 430/09 ותמ"ש 431/09) בבית המשפט לענייני משפחה בבאר-שבע, הן התובענות מושא הבקשה שלפני. החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה 2. בית המשפט לענייני משפחה מחק על הסף את תמ"ש 430/09 לאור הצהרתו של המבקש ממנה עלה כי מדובר בתובענה זהה להליך שהתברר בת.א. 4860/06 הנ"ל בבית משפט השלום בראשון-לציון. באשר לתמ"ש 431/09 בית המשפט לענייני משפחה נימק בפסק דינו המפורט כי על אף שהתובענה מבוססת על פרסום שונה מזה שנדון בת.א. 4860/06 הרי שבסופו של יום ההכרעה האם עסקינן בפרסום העולה כדי לשון הרע תצריך את בירור אותן השאלות שנדונו והוכרעו בפסק דינו הנ"ל של בית משפט השלום בראשון-לציון. בית המשפט לענייני משפחה קבע כי מדובר בהבדל פורמאלי בלבד בין התובענות ומבחינה מהותית מתקיים מבחן זהות העילות לעניין קיומו של השתק עילה. עוד הדגיש בית המשפט לענייני משפחה כי גם אם מדובר בפרסום שונה הרי שהיה על המבקש לכלול את הפרסום במסגרת התביעה שהגיש לבית משפט השלום בראשון-לציון. בהקשר זה הדגיש בית המשפט כי גם אם הפרסום דנן נעשה לאחר הגשת כתב התביעה היה על המבקש לתקן את כתב התביעה מאחר שאין הצדקה לקיים הליכים מקבילים תוך הטרחת בעל הדין שכנגד והעדים. בית המשפט לענייני משפחה התייחס גם לגופם של דברים ונימק מדוע חלה בנסיבות העניין ההגנה הקבועה בסעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, אולם נוכח התוצאה אליה הגעתי איני רואה צורך להיזקק להנמקה זו. מהטעמים הנ"ל מחק בית המשפט לענייני משפחה את התובענות שהוגשו לפניו. כנגד החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה ערער המבקש לבית המשפט המחוזי. פסק דינו של בית המשפט המחוזי 3. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור על יסוד תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בית המשפט המחוזי שוכנע כי אכן הפרסום הנוגע לתובענה שהוגשה לפני בית המשפט לענייני משפחה היה צריך להידון לפני בית משפט השלום בראשון-לציון שכן מדובר בעיקרים דומים ומשותפים לשתי התובענות. כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי מכוונת הבקשה שלפני; תמצית נימוקי הבקשה 4. המבקש טוען במסגרת הבקשה שלפני, הנפרסת על פני 11 עמודים ושלושה קלסרי מוצגים, לשורה של שאלות אשר לדידו הן שאלות משפטיות העולות לראשונה על סדר יומו של בית המשפט ומשכך מצדיקות הן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". איני רואה צורך לפרט את נימוקי הבקשה ואציין כי התרשמתי שניתן למקדן בסוגיית הקיפוח הנטען של זכות המבקש לקבל את יומו בבית המשפט ולממש את זכות הגישה לערכאות העומדת לו כתוצאה מסילוק התובענות על הסף. לטענתו נפלו טעויות בפסיקתן של הערכאות הקודמות בנוגע לקביעה בדבר קיומו של השתק עילה ולא היה ניתן לקבוע קיומו של השתק כאמור ללא קיומם של דיוני הוכחות. דיון והכרעה 5. לאחר שעיינתי בבקשה על כל נספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להיזקק לתגובת המשיב. 6. כידוע, כלל מושרש בפסיקתו של בית משפט זה הוא כי רשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן במשורה ורק במקרים המעוררים שאלה עקרונית או משפטית החורגת מגדר עניינם הפרטי של הצדדים לסכסוך [ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982); לאחרונה ראו: רע"א 2988 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי ( 4.7.2011); רע"א 2206/11 רזניקוב נ' דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ ( 3.7.2011)]. הבקשה שלפני אינה מעלה כל שאלה משפטית, על אף האצטלה שמנסה המבקש לשוות לה. עסקינן בהמשכו של סכסוך משפחתי עכור הממוקד בדלת אמותיהם של הצדדים ואין הוא מצדיק מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי" השמור למקרים מיוחדים בלבד. בבואנו להפריד את המוץ מן התבן כל שמגלה הבקשה הם טיעונים בדבר יישומם של הכללים המושרשים והמוכרים בשיטתנו המשפטית בנוגע לפיצול סעדים וכן בנוגע לכללי השתק עילה, אולם כבר נפסק כי שאלת יישומם של כללים משפטיים מוכרים על נסיבותיו של המקרה הקונקרטי אינה מצדיקה מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי" [ראו למשל החלטותיי לאחרונה: רע"א 730/11 בירן נ' קיבוץ סער אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ( 5.4.2011); רע"א 2912/11 יקיר נ' לוי ( 26.5.2011); רע"א 3333/11 וייס נ' בורנשטיין ( 1.6.2011)]. 7. בבחינת למעלה מן הצורך, אציין כי לאחר שעיינתי בנספחים לבקשה וכן בפסק דינו של בית משפט השלום בראשון-לציון, סבורני כי פסיקתן של הערכאות הקודמות נכונה ומוצדקת ועילתו של המבקש מוצתה בדיון לפני בית משפט השלום בראשון-לציון. 8. אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיב איני עושה צו להוצאות. השתק עילהערעור לעליוןמחיקת תביעה / הליךערעורהשתק / דיני מניעות