קיזוז דמי פינוי

הצדדים חלוקים ביניהם לגבי קיום ו/או הפרת ההסכם ע"י מי מהצדדים בעוד גוד גל בע"מ ביקשה להצהיר שהיא רשאית לקזז מהתמורה את דמי הפינוי ששולמו לגבי הנכס בגין פינוי מהדירה. מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא קיזוז דמי פינוי: 1. בפניי שתי תובענות. התובענה הראשונה נפתחה בה.פ ביום 09/04/1998 והתביעה השניה נפתחה בת.א ביום 17/08/1999. שתי התובענות עוסקות בהסכם מכר מיום 15/01/1997 שנחתם בין X נעמה לגוד גל בע"מ (להלן:"ההסכם"). אין מחלוקת שX נעמה הינה בעלת הזכויות של מקרקעין שברחוב כרם התימנים 2 פינת תרמ"ב 3 ת"א הרשומים בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 69 בגוש 7001 (להלן:"הנכס") ושההסכם שנערך היה למכירת הנכס מX נעמה לגוד גל בע"מ. אין מחלוקת גם שעל ההסכם חתום גם הנתבע מס' 2 - כערב לכל התחייבויות גוד גל בע"מ עפ"י ההסכם. הצדדים חלוקים ביניהם לגבי קיום ו/או הפרת ההסכם ע"י מי מהצדדים בעוד גוד גל בע"מ ביקשה להצהיר שהיא רשאית לקזז מהתמורה את דמי הפינוי ששולמו לגבי הנכס בגין פינויה מהדירה ואת דמי הפינוי ששילמה לאלי זדה בגין פינויו מהדירה ושעל X נעמה לשלם את מס השבח והיטל ההשבחה, ביקשה X נעמה בתביעתה שלה לחייב את גוד גל בע"מ לסלק לאלתר את ידה מהנכס ולפנותו, וכן לחייב את גוד גל בע"מ ודני סלהוב לשלם לה 87,412.- ש"ח וכן דמי שימוש ראויים. אין מחלוקת שבפועל שילמה גוד גל בע"מ לX נעמה, ע"ח ההסכם, סך בש"ח בשווי של 50,000.- דולר. המחלוקת בין הצדדים הינה האם הופר ההסכם ואם כן מי מביניהם הפר את ההסכם, האם זכאי מי מהצדדים לפיצוי והאם גוד גל בע"מ זכאית להשבת כספים ששולמו לטענתה על ידה (ע"ח התמורה, דמי תיווך, פינוי מר זדה ותשלום לעו"ד דהרי). 2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים ובראיות שבתיק, אני מחליט לקבל בחלקה את התביעה שהגישה X נעמה בת.א כנגד גוד גל בע"מ ודני סלהוב ולדחות את התובענה שהגישה גוד גל בע"מ בה.פ כנגד X נעמה, וזאת מן הנימוקים כדלקמן: א. אני קובע כי הנתבעים בתביעה האזרחית (גוד גל בע"מ ודני סלהוב) הפרו את ההסכם הפרות יסודיות שהקנו לתובעת-X נעמה את הזכות לבטל את ההסכם. אני נותן אמון בעדותו של עו"ד דהרי שלמה ומעדיף אותה בנקודות המחלוקת על פני גרסתו של מר סלהוב. אני דוחה את טענות הנתבעים לגבי עניין מר אלי זדה, המוזכר מפורשות בסעיף 7(א) להסכם, ומקבל את גרסת עו"ד דהרי, כשמי שצריך היה לטפל בפינוי אלי זדה מהנכס הייתה התובעת-המוכרת, כשלא הוכח כלל התשלום ששולם למר זדה ע"י הנתבעים. אני קובע כי הנתבעים הם שהפרו את הסיכום שהושג לגבי התשלום לגב' הינדי לעניין פינויה, כשהנתבעים היו מודעים להסכם שהושג (ראה עו"ד הנדל - ת1/) וכשהנתבעים ידעו על פס"ד הפינוי כנגד הינדי ולא שילמו את יתרת התמורה עפ"י ההסכם (בקיזוז החוב של כ- 20,000 דולר), כשאני מקבל את גרסתם של עו"ד דהרי ועו"ד הנדל וקובע כי הנתבעים הפרו את התחייבותם לפי סעיף 10(ב) להסכם ו10- (ג) להסכם. הנתבעים הפרו את התחייבותם לשלם את היטל ההשבחה, ובמהלך הדיונים חזרו בהם למעשה מטענתם שהתובעת הייתה צריכה לשלם את היטל ההשבחה והודו בהתחייבויותיהם ובכך שהייתה טעות סופר בהסכם בעניין זה, וכן הפרו הנתבעים את חובתם לתשלום מס השבח. אני קובע כי התובעת הייתה זכאית שלא לקבל את הצעת הפשרה של הנתבעים מהנימוקים שפורטו ע"י עו"ד דהרי, שכן הצעת פשרה זו הגבילה את טענות התובעת ואת פעולותיה, כשהתובעת הייתה מוכנה להמשך החוזה אם כל התשלומים היו משולמים לאלתר, והנתבעים לא היו יכולים לעמוד בכך עקב מצבם הכלכלי הקשה. אני קובע כי התובעת הייתה זכאית להודיע לנתבעים על ביטול החוזה כמפורט בהודעת הביטול מיום 21/04/1998 ולקזז את הסכומים שהנתבעים חבים לתובעת (ראה לעניין זה בהמשך). בין הצדדים יש מחלוקת לגבי עצם מסירת החזקה מבחינה משפטית, כשגם לפי גרסת התובעת, עפ"י סעיף 14 להסכם, כל עוד לא קיבלה את מלוא התמורה מעמדם של הנתבעים הנו של בר רשות בלבד. אני קובע כי הנתבעים קיבלו את החזקה בנכס ביום 20/01/1997 כעולה מעדותו של מר דהרי ונספח י' לת2/ שבו מאשר הנתבע מס' 2 את קבלת החזקה במועד זה. לאור הכרעותיי לגבי הפרות ההסכם ע"י הנתבעים ולאור האמור בסעיף 14 להסכם ברור שלכל הפחות מדובר במעמד הנתבעים כבר-רשות ועל הנתבעים לפנות לאלתר את הנכס ולמסור את החזקה בו לתובעת כשהנכס נקי מכל אדם וחפץ, וזאת לאחר שהם קיבלו לידם את החזקה בנכס בפועל ואחראים לנכס, כעולה מסעיף 12 להסכם ונספח י' לת2/ וכעולה מעדות עו"ד דהרי, כשמועד הפינוי צריך להיות תוך שבועיים ימים ממועד קבלת הדרישה וההודעה על ההפרה מיום 21/04/1998 (נספח מו לת2/). ב. אני קובע כי הנתבעים גוד גל בע"מ ודני סלהוב לא הוכיחו כלל את ביצוע התשלומים שהם טוענים לקיזוזם (כשלגבי חלקם, גם אם שולמו, אין בכך כדי לחייב את X נעמה בתשלומם). לא הוכח בפניי תשלום כלשהו לתיווך ארמון שהנתבעים טוענים ששילמו, ללא כל מסמך ו/או קבלה (כשגם אם שולם סכום למתווך המשלם-הקונה לא זכאי לדרוש את קבלתו חזרה מהמוכר לאחר שהקונה הוא שהפר את ההסכם). המתווך לא הובא לעדות ועדות מר סלהוב עומדת בניגוד לעדות עו"ד דהרי, שאני נותן בה אמון. הנתבעים לא זכאים להחזר התשלום ששולם כשכ"ט לעו"ד דהרי (בשווי של 5,000.- דולר), תשלום שאיננו מוכחש. הנתבעים לא הוכיחו את ביצוע התשלום למר אלי זדה בסך של 15,000.- דולר, כשלא הובאה עדות של מר זדה או אחר והעדות היחידה הינה של מר סלהוב, שלמרות שהעיד שנתן למר זדה שיק מהחשבון ומר זדה חתם על כתב ויתור לא הומצא כל מסמך לגבי השיק הנ"ל ו/או כתב הויתור, וזאת למרות שמר סלהוב העיד שיש לו את העתק השיק (ראה עמ' 10,11 לפרוטוקול מיום 11/05/2000). ג. הסכום היחידי שהוכח שהנתבעים שילמו זה 50,000.- דולר ע"ח התמורה. מסכום זה רשאית התובעת X נעמה לקזז את הפיצוי המוסכם הנקוב בסעיף 27 להסכם בסך של 10% מכלל התמורה, דהיינו שווי של 25,000.- דולר בערכם בש"ח ביום חתימת ההסכם לפי השער היציג דאז בצירוף ריבית והצמדה מחתימת החוזה ועד לתשלום בפועל. בסעיף 28 להסכם נאמר שאם עלה הנזק הממשי שנגרם לצד הנפגע על הפיצוי המוסכם הנ"ל (המפורט בסעיף 27 להסכם) רשאי הצד הנפגע לפצל את תביעתו באופן שהוא יוכל לתבוע בתביעה אחת את הפיצוי המוסכם ובתביעה נפרדת את ההפרש בין הנזק הממשי ובין הפיצוי המוסכם, והצדדים מסכימים מראש לפיצול סעדים כאמור. מכיוון שאין מחלוקת שלא נעשה פיצול כזה והתביעה של X נעמה היא תביעה כספית לסילוק יד, כשהתביעה הכספית כוללת מעבר לפיצוי המוסכם גם רכיב של דמי שימוש ראויים, וזאת בניגוד לאמור בסעיף 28 להסכם, לא רשאית הייתה התובעת לתבוע בתביעה אחת את שני הרכיבים הנ"ל, ולכן אינני דן ומכריע בתביעה זו בנושא דמי השימוש הראויים שלגביו רשאית התובעת להגיש תביעה נפרדת. 3. התוצאה הינה שאני דוחה את תובענת גוד גל בע"מ כנגד X נעמה (ה.פ) ומקבל את תביעת התובעת-X נעמה בחלקה ומחייב את הנתבעים גוד גל בע"מ ודני סלהוב ביחד ולחוד לשלם לתובעת-X נעמה סך של 81,700.- ש"ח שהם 105,289.- ש"ח נכון ליום הגשת התביעה ביום 17/08/1999. לאור העובדה שהסכום של 50,000.- דולר ששולמו ע"י הנתבעים לתובעת בש"ח עומד על 208,937.- ש"ח נכון ליום הגשת התביעה זכאים הנתבעים להחזר של 103,648.- ש"ח נכון ליום הגשת התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה 17/08/1999 ועד למועד התשלום בפועל. מסכום זה יש לקזז גם את שכה"ט והוצאות המשפט שאני פוסק לתובעת בסך של 20,000.- ש"ח בתוספת מע"מ כדין, כשאני מחייב את הנתבעים-גוד גל בע"מ ודני סלהוב ביחד ולחוד לשלמו לתובעת-X נעמה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. יתרת הסכום כאמור תוחזר ע"י התובעת-X נעמה לנתבעים גוד גל בע"מ ודני סלהוב ביחד ולחוד כשהיא נושאת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן על הנתבעים לסלק ידם לאלתר מהנכס ולהחזיר את החזקה בנכס לאלתר לתובעת כשהוא נקי מכל אדם וחפץ. כדי למנוע תביעה נוספת בגין דמי השימוש הראויים אני ממליץ לצדדים להתפשר גם בעניין זה (כשייתכן והפתרון הראוי הנו לקזז סכום נוסף מיתרת הסכום שמגיע כהחזר לנתבעים). קיזוזפינוי