שיקול דעת ועדת המכרזים

שיקול דעתה של ועדת המכרזים ככל מעשה מינהלי אין החלטת ועדת המכרזים נפסלת בשל כל פגם. רק פגם מהותי הפוגע בשוויון ובתחרות ההוגנת בין המשתתפים מביא לפסילתו של אקט מינהלי (עע"מ 3190/02 קל בנין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ, פ"ד נח (1) 590, 598 (2004) (להלן: "קל בנין"). בית המשפט המינהלי שבוחן את החלטות ועדת המכרזים אינו נכנס בנעלי הרשות אלא בוחן אם ההחלטה שקיבלה הוועדה תוך הפעלת שיקול דעתה נופלת למתחם הסבירות. ועדת המכרזים רשאית לאשר הצעה גם אם נפל בה פגם והשאלה אותה יש לבחון היא האם אישור ההצעה "עלול לפגוע בעקרונות ובכללי היסוד של דיני המכרזים, כמו עקרון השוויון, עקרון ההגינות ועקרון הסודיות" (ע"א 4964/92 פטר גד נשיץ נ' צביקה עשת, פ"ד נ (3) 762 (1996)) ואם ועדת המכרזים כגוף המנהל את המכרז בנאמנות עבור הציבור כולה פעלה בהגינות, ביושר, בשוויון בסבירות וללא שיקולים זרים (עע"מ 2126/10 מטאור מערכת טכנולוגיה וארגון בע"מ נ' מנהלת אורות לתעסוקה, פסקה יט' לפסק דינו של כב' השופט א' רובינשטיין [ 8.12.10] (להלן: "מטאור")). במסגרת בדיקת שיקול הדעת של ועדת המכרים נגזר "מתחם המותר והאסור ביישומם של כללי המכרז הספציפי" מאופיו המיוחד של המכרז ומתכליותיו. מכרז, שעוסק בתחום טכני מיוחד, מחייב ידע ומומחיות מקצועיים ייחודיים ומותיר תחום נרחב לתכנון פרטני עתידי, אינו דומה למכרז מוגדר ופשוט אשר כל פרטיו הטכניים ידועים (ר' קל בנין, עמ' 598). מכרז