תניית בוררות בהסכם שפקע תוקפו

השופט דנציגר פסק ברע"א 4986/08 TYCO BUILDING SERVI ES נ' אלבקס וידאו בע"מ ( 12.4.10) כדלקמן: פעמים לא מעטות מתעוררת שאלה בדבר תוקפה של תניית בוררות המופיעה בתוך הסכם כללי שפקע תוקפו. פקיעת תוקפו של ההסכם הכללי עשויה להתרחש בנסיבות שונות. כך, למשל, יכול ההסכם הכללי לפקוע בנסיבות שבהן ההסכם הופר ובוטל. במקרה כזה, לא יפקע תוקפה של תניית הבוררות, שהרי יש להניח שתניית הבוררות נועדה בדיוק למקרה כזה, שבו ההתדיינות נוגעת להפרת החוזה (ראו: אוטולנגי, עמ' 242; עמ' 257-256). קיימים מקרים נוספים שבהם ההסכם הכללי אינו בתוקף ואזי תישאל השאלה מה תוקפה של תניית בוררות שנכללה בו. נקודת המוצא לניתוח הסוגיה תהיה כיצד ומדוע פקע החוזה הכללי (אוטולנגי, עמ' 242). טול למשל, מקרה שבו הסכם או חלק ממנו כולל הוראות בלתי חוקיות או כאלה שנוגדות את תקנת הציבור. הסכם שכזה בטל, לפי סעיף 30 לחוק החוזים. ניתן היה לסבור כי כאשר חוזה בטל - בטלים גם כל סעיפיו, כולל סעיף הבוררות שבו. יחד עם זאת, גם במקרה של חוזה בטל, יש ומוקנים לסעיף הבוררות חיים עצמאיים. כך למשל נקבע ברע"א 6233/02 אקסטל בע"מ נ' קאלמא ווי תעשיה, שיווק, אלומניום זכוכית ופרזול בע"מ, פ"ד נח(2) 634 (2004) (להלן: פרשת אקסטל), כי בנסיבות מסוימות, כאשר עולה הטענה כי ההסכם הכללי מהווה הסדר כובל בלתי חוקי, עשויה תניית הבוררות להישאר בתוקפה והסכסוך יעבור להכרעתו של בורר (ראו גם: אוטולנגי, עמ' 245). גם בע"א 65/85 עיריית נתניה נ' נצ"ב נתניה בע"מ, פ"ד מ(3) 29 (1986) (להלן: פרשת עיריית נתניה) נדונה תניית בוררות בהסכם שהיה נגוע באי חוקיות (אי החוקיות באותו עניין התבטאה באי קבלת אישור משרד הפנים להסכם שערכה העירייה). השופט ד' לוין סבר כי על אף אי החוקיות האמורה ניתן להקנות תוקף לתניית הבוררות (שם, בעמ' 59-58)." ברע"א 4986/08 הנ"ל הוסיף כבוד השופט דנציגר כי האמור לעיל יפה גם ביחס לתניית בוררות בהסכם מותנה וכי "תניית הבוררות עשויה להמשיך ולהתקיים, גם אם ההסכם כולו בטל "וזאת מכוח שילובם של שני עקרונות: ראשית, יכולת ההפרדה בין סעיפי ההסכם (כלל "העיפרון הכחול") כקבוע בסעיף 19 לחוק החוזים אשר מוחל גם על הסכם על תנאי מכוח סעיף 31 לחוק החוזים; שנית, הסכמת הצדדים - בין מראש ובין בדיעבד - כי הבורר אכן מוסמך לדון בשאלת תוקפו של החוזה. קרי, לשיטתי אין הבדל בין מצב שבו מדובר בהסכם בלתי חוקי שעולה טענה לבטלותו לבין הסכם על תנאי שעולה טענה כי הוא בטל בשל אי התקיימות התנאי. בזה גם בזה, הבטלות היא יחסית, ואין בה בהכרח כדי לפגוע בתוקפה של תניית בוררות...". תניות בחוזהחוזהיישוב סכסוכיםתניית / סעיף בוררותבוררות