הסכמה בהתנהגות לשימוש במקרקעין

האם בשתיקת הבעלים של המקרקעין יוצרת רשות מכללא להשתמש במקרקעין ? הפסיקה מכירה ברשות מכללא לשימוש במקרקעין, כלומר - במצב בו ניתן להסיק מהתנהגותם של בעלי הקרקע כי הם משלימים עם השימוש ברכושם: "לשם יצירת רשיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה, התנהגותם של בעלי המקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רשיון מכללא (implied license) שלא היה קיים מלכתחילה... רשיון מכללא שכזה הינו רשיון חינם גרידא (bare license) לתקופה בלתי מוגדרת שאותו רשאי בעל המקרקעין לבטל בכל עת" (ע''א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פד"י לא(3) 210, 214 (1977), ההדגשות אינן במקור). למדים אנו כי התנאי הבסיסי ליצירתה של רשות מכללא היא שתיקת הבעלים לאורך זמן רב על אף שהם מודעים לתפיסת הקרקע: "הסכמתו שבשתיקה של בעל המקרקעין לפעולתו של פלוני בנכס היא שמונחת בבסיסה של הרשות מכללא. ההסכמה נלמדת ממשך הזמן שחלף ומהתנהגותו הפסיבית של בעל המקרקעין בנסיבות המקרה המעידה שהשלים עם נוכחותו של פלוני בנכס או עם השימוש שהוא עושה בנכס." (נינה זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב(א) 24, 57 (1995)). על כן, במידה והבעלים אינם מודעים לתפיסת הקרקע, לא יכולה להיווצר רשות מכללא, מאחר ובעלים שאינו מודע לתפיסה אינו יכול להסכים לה. חלוף הזמן כשלעצמו אינו מצמיח זכות מכללא בהעדר קביעה פוזיטיבית בדבר ידיעתם של בעלי הקרקע על הפלישה (ע''א (מחוזי- נצ') 5120-07-10 מנהל מקרקעי ישראל נ' סאלח, עמ' 11-12 (2011)). גם במצב בו הבעלים מודעים לתפיסת הקרקע אולם חלף זמן קצר מאז שזו נתפסה, אין הרשות מכללא יכולה להיווצר, שכן לא חלף די זמן על מנת שאי המעש של הבעלים יעיד על השלמתו עם תפיסת הקרקע. כך נקבע בה"פ (מחוזי- י-ם) 446/96 חמודה נ' מדינת ישראל ואח', דינים מחוזי 1998(4) 1295, כי אין לראות בתקופה של 30 חודשים זמן מספק ליצירת רשות מכללא, אך זאת על רקע העובדה שהמקרקעין היו מושכרים למבקש בתשלום ובהסכמה, טרם נוצרה המחלוקת ביניהם, ושהמינהל הביע אי הסכמתו לאחיזתו של המבקש במקרקעין שעה ששלח מכתב דרישה לפינוי בתחילת המחלוקת וכעבור כשנתיים וחצי מכתב נוסף. (סעיף 10 לפסק הדין). אם אכן נקבע כי נוצרת רשות מכללא, הרי שתופס המקרקעין אינו מחויב בתשלום דמי שימוש עבור התקופה ששהה במקרקעין, אך ניתן לפנות המקרקעין בכל עת. מקרקעיןהסכם התנהגותשימוש במקרקעין