אי המצאת בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

דוגמא לפסק דין בנושא אי המצאת בקשה לסגירת תיק: מבוא 1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בכפר סבא (כב' הרשם א. צ'יזיק) מיום 15.8.11 בתיק הוצל"פ 17-08047-00-5, לפיה החליט הוא, שלא להיעתר לבקשת המבקש לפתוח את תיק ההוצל"פ, אשר על דבר סגירתו נודע למבקש, על פי טענתו, באקראי, בסמוך ליום 11.8.11 עת הגיש את הבקשה לפתיחת התיק. 2. ראוי לציין, כי בקשת רשות הערעור הוגשה במקור כנגד הבנק בלבד. ביום 24.12.11 התרתי תיקון הבר"ע באופן שחלף הכונסת עוה"ד ישראלה לימור ז"ל יבוא עזבונה על ידי יורשתה הגב' לימור לדרמן שירי. בדיון שהתקיים ביום 1.3.12 הודיע ב"כ המבקש על הסכמתו כי הבר"ע כנגד העזבון תימחק ומשכך נותרה הבקשה כנגד הבנק בלבד. רקע כללי וטענות הצדדים בתמצית 3. המבקש בבקשתו מציין, בין היתר, כי המשיב - הזוכה - הגיש בקשה למימוש משכון בקשר למשק מס' 46 במושב כפר נטר, ובאת כוחו, עו"ד ישראלה לימור ז"ל, מונתה ככונסת נכסים למימוש הנכס ולסילוק חוב ההוצאה לפועל בתיק הוצל"פ (כ"ס) 17-080-47-00-5. 4. לטענת המבקש, המשק נמכר על ידי כונסת הנכסים בסך של 750,000 $, לסילוק חובו לבנק על סך של כ- 60,000 $, כאשר שווי הנכס למימוש מהיר נקבע על ידי שמאי בית המשפט בסכום של 1.3 מיליון דולר. לדברי המבקש הוא קיבל סך של 350,000 $ ממכירת המשק. 5. לטענת המבקש, הליך המכירה בוצע במהלך שנת 2001 ועד מועד הגשת הבקשה לא הומצא לו כל דו"ח כונס ואין לו מושג מה נעשה עם כספו. במהלך הזמן שחלף דרש הוא דו"ח מפורט ולא נענה והבנק פעל בכספו ועשה בו שימוש ללא אישור, הסבר ודיווח. עוד טען המבקש, כי הוא לא זכה לקבל דו"ח מכונס הנכסים במהלך השנים למרות בקשות חוזרות ונישנות שהוגשו ליו"ר ההוצל"פ. 6. לטענת המבקש, כבר ב- 1.6.06 הוא ביקש וקיבל החלטה מחייבת מתן כל העתק אשר הוגש על ידי הבנק, ביום 7.2.11 נסגר תיק ההוצל"פ ולא הוצא לו כל דו"ח, בבדיקה אקראית שביצע בחודש אוגוסט 2011 התבררה לו עובדה זו, כי ביום 8.2.11 הוגשה בקשה לסגירת התיק, כאשר הוא לא היה צד לה ולא המציא תגובתו והתיק אף נסגר. בנסיבות הענין, התבקש בית המשפט לקבל את ערעורו של המבקש ולהורות על פתיחת תיק ההוצל"פ ולהורות על המצאת הבקשה לסגירת התיק לתגובת המבקש וכן להורות על המצאת דו"ח כונסת הנכסים לתגובת המבקש. 7. המשיב בתגובתו ציין, בין היתר ובתמצית, כי מדובר בבקשה שהוגשה בחלוף חודשים רבים, לאחר שניתנה ראש ההוצאה לפועל על סגירת תיק ההוצל"פ, כאשר החלטה זו, כמו גם כל קודמותיה, נמסרו למבקש כדת וכדין. לטענת המשיב, תיק ההוצל"פ נסגר כהלכה לאחר שנים רבות בהן עמד כאבן שאין לה הופכין ולאחר שהוגש דו"ח כונס סופי ובקשה לסגירת תיק ההוצל"פ, כבר בשנת 2006, ולאחר שאלו נמסרו למבקש באמצעות בא כוחו בדואר רשום ואישום מסירה. 8. ביום 1.3.12 התקיים דיון בבקשת רשות הערעור. הצדדים טענו טיעוניהם כמפורט בעמודים 5-1 פרוטוקול. בהחלטתי מאותו יום התרתי לב"כ הצדדים להציג בפני בית המשפט בתוך 30 ימים את כל המסמכים המצויים ברשותם, לרבות אישורי מסירה הנוגעים לתיק ההוצל"פ החל ממועד הגשת דו"ח כונסת הנכסים ביום 8.11.06 ועד למועד מתן ההחלטה לסגירת התיק בחודש פברואר 2011. כן צוין בהחלטה, כי זו חלה אף על הבנק וב"כ העיזבון אשר נכחה בדיון, נתבקשה אף היא להמציא את המסמכים המצויים ברשותה כמפורט לעיל. 9. המבקש המציא מסמכים ביום 4.5.12. המשיב/הבנק, כמו גם העזבון, לא המציאו מסמכים כלשהם עד מועד מתן פסק הדין. סקירת ההחלטות בתיק ההוצל"פ בתמצית 10. הדו"ח הסודי הוגש על ידי כונסת הנכסים ב- 8.11.06, כאשר יחד עמו הוגשה בקשה להורות על סגירת התיק. לבקשה צורפה אסמכתא על משלוח הדו"ח הסופי בדואר רשום לב"כ המבקש (נומורטור 854). 11. על בקשה זו ניתנה החלטת הרשמת הנכבדה אוסי שרעבי מיום 8.11.06 אשר ביקשה את תגובת החייבים בתוך 7 ימים. 12. ביום 21.12.06 פנה ב"כ המבקש ליו"ר ההוצל"פ וביקש להימנע ממתן כל החלטה לפי שכונסת הנכסים לא המציאה את בקשתה לסגירת התיק והדו"ח הסופי לעיונו והוא ביקש את יו"ר ההוצל"פ להורות לכונסת להמציא את המסמכים הנ"ל לעיונו. 13. הרשמת בהחלטה מיום 21.12.06 קבעה, כי כונסת הנכסים תמציא את הבקשה בנומורטור 854 לב"כ החייב ומניין ימי התגובה ימנה ממועד ההמצאה. 14. במועד מאוחר יותר הוגשה בקשה נוספת ביום 24.12.06 על ידי ב"כ המבקש, במסגרתה ביקש הוא כי יו"ר ההוצל"פ תימנע ממתן כל החלטה ותורה לכונסת להמציא לו את הבקשות. 15. בהחלטת יו"ר ההוצל"פ מיום 2.1.07 הורתה היא, כי כונסת הנכסים תפעל לפי ההחלטה בנומורטור 855 (ההחלטה מיום 21.12.06). 16. בקשה נוספת הוגשה ביום 8.2.07 על ידי ב"כ המבקש וזאת להימנע ממתן כל החלטה בבקשות הכונסת, אשר למרות ההחלטה מיום 21.12.06 לא המציאה לו את הבקשות נשוא נומורטור 854 ו- 855. יו"ר הוצל"פ בהחלטתה מיום 10.2.07 ביקשה את תגובת כונסת הנכסים בתוך 7 ימים. 17. בתגובת הכונסת מיום 14.2.07 היא מפרטת, כי הדו"ח הסופי יומצא לב"כ המבקש בדואר רשום שאף מצוי ברשותה אישור "נתקבל" על כך, היא סברה שלאור זה שקיבל את המסמכים ולא הגיב קיימת הסכמה לדו"ח, ולכן הוגשה הבקשה ביום 8.11.06 לאישור הדו"ח ולסגירת תיק ההוצל"פ. לאור בקשת ב"כ החייב ביקשה כונסת הנכסים אורכה בת 60 ימים לצורך המצאת המסמכים הנדרשים על ידי ב"כ החייב בקשר לדו"ח הסופי. 18. יו"ר הוצל"פ בהחלטתה מיום 18.2.07 אישרה את בקשת הכונסת כמבוקש, תוך הבאת העניין לידיעת ב"כ החייבים. 19. מעיון בתיק עולה, כי כונסת הנכסים לא עשתה בו דבר, לא הוגשו מסמכים לתיק ההוצל"פ וביום 2.2.11 הוגשה בקשה מנהלית לסגירת התיק, כאשר לא ניתנה כל החלטה והדבר לא עבר דרך יו"ר הוצל"פ/הרשם, כאשר התיק נסגר בפועל ביום 7.2.11 (שלא בעקבות החלטת רשם). 20. ביום 4.8.11 הגיש ב"כ החייב בקשה להחייאת התיק - בקשה שלא נענתה על ידי הרשם הנכבד ובעקבות כך הוגשה הבר"ע שלפניי. 21. ראוי לציין, כי במסגרת המסמכים שהמציא ב"כ המבקש הוצג כתב הגנה מטעם כונסת הנכסים בת.ע 101170/08 של בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן. בסעיף 43 לכתב הגנת הכונסת נטען, בין היתר, כי "ביום 8.11.06 הגישה הכונסת דו"ח כספי סופי מפורט ובקשה להורות על סגירת תיק המימוש. הדו"ח הועבר לתגובת ב"כ התובע (המבקש כאן - ד.ח.) והנתבעת אחת (פישר מרים - ד.ח.). בשלב זה העלה ב"כ התובע טענות שונות נגד הדו"ח הכספי ולמעשה לא אושר הדו"ח עד היום והתיק עוד נותר פתוח..." דיון והכרעה 22. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ובחנתי את תיק ההוצל"פ והשתלשלות ההליכים בו וההחלטות שניתנו במסגרתו, נחה דעתי, כי דין בקשת רשות הערעור להתקבל. 23. כונסת הנכסים ביקשה, כמפורט לעיל, אורכה בת 60 ימים להגשת המסמכים, דבר שלא נעשה ובאופן זה נפגעה זכות הטיעון של המבקש כאן. סגירת התיק נעשתה באופן מינהלי שלא באמצעות החלטה שיפוטית . 24. המשיב, כמו גם העיזבון, לא הגישו לתיק זה, בהתאם להחלטתי מיום 1.3.12 כל מסמך אשר יהא בו להעיד על ביצוע מסירה של הדו"ח המסכם והבקשה לסגירת התיק, לב"כ המבקש. 25. למעלה מכך, אף האמור בכתב הגנת הכונסת בפני בית המשפט לענייני משפחה, כמפורט בסעיף 21 לעיל מלמד, כי הכונסת היתה מודעת לכך שהדו"ח הכספי טרם אושר והתיק נותר פתוח. 26. לא למותר לציין, כי זכות הטיעון הינה זכות מהותית בשיטתנו והיא נועדה ליתן בענייננו לידי ראש ההוצל"פ , את כל הכלים הנחוצים לו לצורך קבלת החלטה צודקת, הוגנת וראויה. סבורני, כי בענייננו אנו לא ניתנה למבקש - כמי שעלול להיפגע מההחלטה על סגירת התיק - הזדמנות נאותה להביא טענותיו בפני ראש ההוצל"פ (ר' רע"צ 24666-02-12 בובליל נ' אקרמן שוורץ (29.3.12)). 27. אשר על כן ובהינתן האמור, מצאתי ליתן למבקש רשות ערעור , לדון בבקשה כבערעור גופו ולקבל את הערעור , באופן שתיק ההוצל"פ יפתח מחדש לצורך דיון בדו"ח הסופי ובבקשה לסגירתו של תיק ההוצל"פ, תוך שתינתן למבקש (לחייב) האפשרות להגיב על דו"ח הכונסת ועל הבקשה לסגירת התיק. 28. התיק יובא בפני ראש ההוצל"פ לצורך קביעת מועדים מתאימים כמתחייב מפסק דיני זה. 29. בנסיבות העניין, לא מצאתי לעשות צו בדבר הוצאות. הוצאות פסק הדין יילקחו בחשבון על ידי ראש ההוצל"פ במסגרת הדיון שיתקיים כאמור לעיל. 30. בשולי הדברים, התנצלותי על העיכוב במתן פסק הדין. סגירת תיק הוצאה לפועלהוצאה לפועל