בקשה למתן הוראות לכונס נכסים

דוגמא להחלטה בנושא בקשה למתן הוראות לכונס נכסים: א. מהות הבקשה זו בקשה של כונסי הנכסים למתן הוראות. הבקשה מתייחסת למספר נושאים, שאדון בהם כסדרם, והינה בהמשך להחלטתי בנושא מתאריך 3.7.2012. ב. לענין חברת X בע"מ - חלקה ברכוש המשותף לפי דו"ח הכונסים הינו 42.8%. משיבה זו למרות שזומנה מספר פעמים לא התייצבה לדיון, וכמובן לא נשאה בשום הוצאה עפ"י החלטות קודמות של בית המשפט. הוגש לעיוני מכתב מתאריך 11.9.2012 חתום ע"י המנכ"ל ונושא את שם החברה, לפיו הנ"ל לא זומנה, התחלפו בעלי השליטה והם מתנגדים לכל בקשה. מסתבר שמנכ"ל המשיבה 1 ידע על ישיבת היום (ר' נספח יא' שהוגש), ברם לא התייצב. על כל פנים, אני מזמנת בזאת את נושאי התפקידים הבאים, לצורך הדיון והם: מר X מר X מר רמי נוח, מנכ"ל, מרחוב סמילנסקי 6 נתניה או מרחוב קרליבך 1 ת"א. הדיון יתקיים ביום 14/10/2012 שעה 08:30. הדיון יתקיים בנוכחות הכונסים ונציגי החברה לעיל. שאר הצדדים אינם חייבים להופיע לדיון. במידה ומי מהמוזמנים לא יתייצב לדיון שנקבע, אני מסבה את תשומת הלב לנוסח ההודעה, שבה נכתב שיוצא נגדו צו הבאה. עו"ד בויאר יקבל למסירה אישית את ההזמנות, ויבצען עם אישור מסירה. ג. המצאת אישורים רלבנטיים לרישום ע"י בעלי היחידות רק המשיבות 6 ו - 8 המציאו את כל האישורים הנדרשים. בהסכמת הצדדים המשיבה מס. 8, נמחקה מהבקשה עצמה. לאור עובדה זו שמסכלת את הרישום, - ביקש עו"ד בויאר לקצוב זמן נוסף פלוס סנקציה לאי קיום החלטות בית המשפט. אני סבורה שרישום נכון של הזכויות ע"ש הבעלים הנכונים הינו אינטרס משותף לכל דיירי הבנין. צר לי, שהם עדיין לא הפנימו שהיעדר רישום מעין זה, עלול להקשות על מכירת הנכס וגם/או לפגוע בזכויותיהם בצורה כזו או אחרת בעתיד. אשר על כן אני קובעת כדלקמן: כל האישורים הרלבנטיים, יומצאו לעו"ד בויאר תוך 30 יום מהיום. כל מי שלא ימציא האישורים קרי, המשיבים: 1, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 - אזי החל מהיום ה-31 למועד החלטתי זו, ישלם פיצוי בגין הארכת הדיון ומניעת השלמת הרישום בגובה של 300 ₪ ליום. הפיצוי ישולם לכונסים באמצעות עו"ד בויאר הטורח בנושא זה. ד. תשלום שכ"ט עו"ד (מקדמה) וכן שכרו של השמאי עפ"י הדיווח של הכונסים (עמ. 5) עד למועד הגשת הבקשה למתן הוראות שולם סכום של 39,830 ₪ וסכום של 113,800 ₪ בגין שכ"ט הכונסים (נספח 18 לבקשה). במלים אחרות - לא כל המשיבים עמדו בתשלום שהושת עליהם לצורך ביצוע הרישום. אני נותנת אורכת חסד לאותם משיבים שלא שילמו לבצע התשלום, עפ"י מכתביו של עו"ד בויאר, תוך 30 יום מהיום. היה והדבר לא ייעשה, רשאי עו"ד בויאר להגיש לבית המשפט פסיקתא מתאימה, ולהגישה לצורך גביה להוצאה לפועל. עו"ד בויאר ימציא באופן אישי עם אישור מסירה נוסח החלטה זו לכל אחד מהמשיבים, מיד עם קבלת ההחלטה בנט המשפט ולא יאוחר מ-48 שעות, ממועד הקבלה. אני מסבה את תשומת לב המשיבים שטרם שילמו, כי פתיחת תיק בהוצאה לפועל מעלה מיידית את סכום החיוב באופן משמעותי. סעיפים (ב) ו (ג) לעיל חלים גם על המשיבה מס. 1, למרות שלגביה נקבע דיון מיוחד. במידה והתשלום לא יבוצע בתקופה שנקבעה לעיל, הדבר יילקח בחשבון, במידת הצורך לאור חלקה הרב בנכס, וכתוצאה מכך חלקה הגדול יותר גם בתשלומים השונים. ד. ציון בוארון הנ"ל אינו מופיע מפורשות בדיווחי הכונסים. הקשר היחיד שניתן לקושרו הוא לנכסי יצחק וטלי בוארון בע"מ. מטעמו הוגשה בקשה מפורטת מלווה במסמכים שונים, וכן התקיימה בנושא ישיבה במשרדו של עו"ד בויאר . שם עלו שלושה נושאים ( ר' סיכום הישיבה מסמך "ג" מתאריך 12.9.2012): - פיצול 3 החנויות של מה שאכנה לצורך הענין "משפחת בוארון המורחבת" ל-3 תת חלקות. - שמירת הזכויות בהצמדה לחניה שהיתה אמורה להיות בסמך לשטח עליו בנה מר אהרון עדנה או בתחום השטח שעליו בנה אהרון עדנה את החנות. - הצמדה לחלקת "המשפחה המורחבת" את השטח שבו מצויים מנועי מיזוג האוויר, מנועי המקררים של החנות המשמשת כחנות לממכר מוצרי בשר, והצמדה השטח עליו נמצאים בלוני הגז. (לאחר מעלה המדרגות שנבנה מתוך החנות של בוארון ציון). בעת הדיון חזרו הצדדים על עמדותיהם ועל טיעוניהם. בית המשפט איפשר להם אורכה של 10 ימים (מתאריך 12.9.2012) כדי להגיש עמדה מוסכמת בדבר דרך הרישום, שלא תעכב את הרישום בהמתנה להתדיינויות אחרות. הדבר לא נעשה. בפני בית המשפט גם עומדת עמדת נציגת הועדה המקומית של עירית נתניה, שגרסה כי הם אכן קיבלו תשריט של בית משותף (לפי המצב בשטח) ובודקים אותו; לעמדתה יש לרשום את הבית כבית משותף, במצבו, עם הערה על אי התאמה ועל בניה בלתי חוקית. עמדה זו מקובלת עלי. לאור העובדה שלא קיבלתי כל עמדה מוסכמת בין הכונסים לבין מר ציון בוארון, אני קובעת כי הרישום וההערות ייעשו ע"י צילום המצב בפועל בשטח, תוך רישום הערות מתאימות על פעולות רלבנטיות משפטיות ועובדתיות ובדרך האפשרית לרישום והמטיבה ביותר לכל הצדדים. ה. עו"ד בלס יום לפני הדיון בבקשת הכונסים למתן הוראות, עו"ד בלס הגיש בקשה, שהועברה לתגובת שאר הצדדים, שהוא זה שיבצע את רישום הבעלויות של הרוכשים המקוריים, לאחר שהבית יירשם כבית משותף ע"י הכונסים. הבקשה היתה להבהיר החלטה שניתנה בנושא זה בתאריך 3.7.2012 שם התייחס בית המשפט לנושא מי יבצע את הרישום של הבית כבית משותף; וכן לקבוע שאין בהחלטה זו כדי לשנות את הפסיקתא מיום 18.3.2004 של השופט אזר, שבה ניתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה עו"ד שלמה בלס הוא שירשום את הבעלויות של הרוכשים המקוריים, לאחר שהבית המשותף יירשם ע"י הכונסים. טרם עבר המועד לתגובות, ולכן אתייחס לנושא זה בהחלטה נפרדת. מתן הוראותכינוס נכסים