גילוי מסמכים משכורת של סמנכ''ל

דוגמא להחלטה בנושא גילוי מסמכים משכורת של סמנכ''ל: 1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, שבמסגרתה חויבו המבקשות בגילוי מסמכים מסוימים הנוגעים לרמת השתכרותם של סמנכ"לים במבקשת 1 (ס"ע 46970-02-12; כב' הש' אסנת רובוביץ-ברכש; החלטה מיום 17.10.12). תמצית הרקע העובדתי 2. המשיב, בן למעלה מ-92 כיום, עבד שנים ארוכות במבקשות ובשנת 1978 פרש לגמלאות. בהסכם הפרישה של המשיב (להלן - "הסכם הפרישה") נקבע, בין היתר, כי הוא זכאי ל"קיצבת זיקנה נוספת" המחושבת על פי "המשכורת הקובעת", שבחלק? הרלוונטי לענייננו מוגדרת כך - "המשכורת הקובעת מושתתת על דרוג שכרו של מולד המבוסס על דרגת כור מנהלים ד' + 625 ל"י השווה ביום חתימת הסכם זה לדרגת סמנכ"ל בכיר במקורות פחות 126 ל"י (להלן - "הסמנכ"ל")." (נספח א' לכתב התביעה שצורף כנספח מב/2 לבקשת רשות הערעור). במכתב מיום 18.4.78 שנשלח למשיב מאת המבקשות נכתב כדלקמן - "הנדון: השלמה להסכם פרישה מיום 10.4.78. הרינו לאשר לך בזה, כי אם ובמידה ויהיו שינויי שכר בעתיד בחברות שתהיה להם תחולה לגבי התקופה בה היו קיימים יחסי עובד ומעביד בינך ובין החברות - ישולמו לך הפרשי השכר בהתאם וכן תשתנה בהתאם המשכורת הקובעת." (נספח ב' לכתב התביעה שצורף כנספח מב/2 לבקשת רשות הערעור). 3. ביום 26.2.12 הגיש המשיב תביעה כנגד המבקשות, שעיקרה מתן סעד הצהרתי שיקבע כי את התשלומים שהוא זכאי להם מאת המבקשות או מי מהן יש להצמיד לתנודות במשכורת סמנכ"ל בכיר, וכן מתן הוראה למבקשות ליתן חשבונות בעניין התנודות במשכורת סמנכ"ל בכיר ושיערוכן לגביו. עוד ביקש המשיב להורות למבקשות לגלות את נתוני השכר של סמנכ"לים בכירים ובהם 3 סמנכ"לים שהמשיב נקב במפורש בשמותיהם ובתפקידיהם. 4. עוד בטרם הוגש כתב הגנה נעתר בית הדין קמא לבקשת המשיב לגבות ממנו עדות מוקדמת מפאת גילו ומצבו הבריאותי. ביום הדיון העיד המשיב, בין היתר, כך - "... אם תשאלו אותי היום, לפי מה אתה מקבל? מה הדרוג? אני אתקשה לענות. למה? פקידה אומרת שזה דרגה 8 אני לא יודע איך היה, לא משנה. בתלוש המשכורת הממוחשב שאני מקבל מידי חודש ממקורות כתוב חיים מולד סמנכ"ל מ.ר. 9 זה כתוב פעמיים. דרגה כתוב 99, אני מודיע, שלא הצלחתי לפענח ולקבל תשובה לפי איזו דרגה אני מקבל... מקורות מסרבת לתת לי מידע מה השכר של סמנכ"ל בכיר..." (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי מיום 28.3.12, שורות 9-16). 5. לאחר שמיעת עדותו המוקדמת של המשיב הגישו המבקשות כתב הגנה מטעמן ובמסגרתו טענו, בין היתר, להתיישנות התביעה, לשיהוי כבד בהגשתה, לתביעה כספית באיצטלה של תביעה הצהרתית, לאי כימות התביעה, לאי תשלום אגרה, להעדר עילה ולהיות התביעה מנוגדת לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985. כן ביקשו המבקשות את סילוק התביעה על הסף. בין יתר טענותיהן טענו המבקשות, כי משך עשרות שנים יושם הסכם הפרישה על ידיהן באופן מסוים וכי - "קצבת הזיקנה המשלימה שולמה כהשלמה לרכיבי השכר הפנסיוני שבדרגה 8 בדירוג המנהלים הקיים במקורות. התובע לא חלק על דרך היישום הנ"ל... יש לראות את התובע כמי שהסכים לכך שקיצבת הזיקנה המשלימה תחושב ותשולם באופן הנ"ל ולא באופן אחר." (סעיפים 14-16 לכתב ההגנה). 6. ביום 12.6.12 הגיש המשיב לבית הדין קמא בקשה "לגילוי ועיון במסמכים ו/או לגילוי פירוט שכרו של סמנכ"ל בכיר ו/או סמנכ"ל אצל המשיבות (המבקשות דנן - י.א.ש.) ו/או מי מהן" (להלן - "הבקשה לגילוי מסמכים"). לדברי המשיב, הבקשה לגילוי מסמכים הוגשה לאחר שפנייתו למבקשות נענתה בשלילה תוך שנכתב לו כי "דרגת סמנכ"ל בכיר אינה קיימת במקורות". המשיב ציין כי בקשתו מוגשת מחמת הזהירות בלבד; כי פירוט השכר של סמנכ"לים בכירים במבקשות כבר פורסם בעיתונות הכלכלית; כי אין ממש בטענת המבקשות לפגיעה בפרטיות, מאחר שניתן להסדיר עניין זה; כי מתן הצו יהא בו כדי לחסוך בהוצאות וכדי לקצר ולייעל את ההליך; וכי אם תידחה בקשתו - תיפגענה זכויותיו החוקתיות לניהול הליך הוגן. 7. המבקשות התנגדו לבקשה לגילוי מסמכים בנימוקים אלה: טרם מוצה הליך גילוי המסמכים הכללי ועל כן מדובר בבקשה מוקדמת, המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים והיעתרות לבקשה תפגע בפרטיותם של צדדים שלישיים. 8. לאחר שהתקיים בבית הדין קמא דיון מוקדם ובו נדונה הבקשה לגילוי המסמכים, הודיעו המבקשות כי הן עומדות על סירובן לגלות את המסמכים המבוקשים. את עמדתן נימקו, בין היתר, בכך שהבקשה מהווה הרחבת חזית, שכן היא כוללת טענה חדשה שלפיה יש לגזור את קיצבתו של המשיב ממשכורתו של סמנכ"ל, להבדיל מסמנכ"ל בכיר, כפי שטען עד לאותו המועד. החלטת בית הדין האזורי 9. ביום 17.10.12 ניתנה החלטת בית הדין קמא, הנעתרת לבקשה לגילוי מסמכים, וזו עיקרה - "... מעבר לכלל טענות ההגנה של המשיבות טוענות הן כי מזה שנים, לא קיימת דרגה של 'סמנכ"ל בכיר', עם זאת, לא מעדכנות את המבקש, מהי הדרגה המקבילה היום לדרגתו של המבקש דאז. הסתרת מידע זה מהמבקש, מונעת הימנו לכמת את תביעתו. מנגד, עיון בכתב ההגנה של המשיבות מעלה כי מוצאות הן לנכון לבוא בטרוניה על כך שהתובע לא כימת את תביעתו... במצב דברים זה, ותוך התחשבות שעסקינן בתובע שהינו בן יותר מ-91 שנה שמצבו הרפואי אינו טוב, הנני סבורה כי יש להעתר לבקשתו של המבקש לקבלת מסמכים אלו, הואיל ולטעמי משלא נתנו המשיבות גרסה בדבר הדרגה המקבילה לדרגת 'סמנכ"ל בכיר' דאז, כמפורט בהסכם הפרישה של המבקש, יש רלוונטיות לקבלת המסמכים הנוגעים לפירוט השכר לדרגת סמנכ"ל ומשכך הינם רלוונטים למחלוקות נשוא תיק זה ויש בקבלתם כדי לאפשר דיון יעיל ולחסוך בהוצאות... עם זאת, ככל שהמשיבות תחפוצנה לטעון כי דרגת סמנכ"ל בכיר, כפי שהוגדרה בהסכם הפרישה, הינה דרגה השונה מדרגת סמנכ"ל, נכון להיום, תוכלנה להציג תשתית ראייתית בנדון, להוכחת טענתן. לטעמי, לא ניתן לאפשר למשיבות לא לתת כל מידע ולחסום את תביעתו של המבקש, רק בשל טענה כי כיום אין יותר במשיבות דרגת 'סמנכ"ל בכיר' ומנגד לא להביא גרסה מה הדרגה המקבילה לדרגתו של המבקש, דאז... בכל הנוגע לטענת הפגיעה בפרטיות, בנסיבות העניין הנני סבורה כי האיזון הראוי בכדי למנוע פגיעה בפרטיותם של מי שנתוני שכר יגולו במסגרת החלטה זו, הינה השחרת הפרטיים האישיים של אותם עובדים... אשר על כן, הנני מורה כמפורט:... המשיבות תגלנה למבקש, עד ליום 5.11.12, את נתוני השכר של סמנכ"ל במשיבות וזאת באמצעות הצגת תלושי שכר ו/או טפסי 106 לשלוש השנים האחרונות. הנתונים האישיים במסמכים אלו יושחרו..." (סעיפים 11-16 להחלטה; הדגשה שלי - י.א.ש). בקשת רשות הערעור 10. בבקשת רשות הערעור טוענות המבקשות כי למשיב אין כל עילה לגילוי מסמכים ספציפיים כלפי המבקשת 2, שכן אף לגישתו-הוא, אין כל רלוונטיות לשכר עובד כלשהו במבקשת 2, אלא רק למשכורת קובעת של סמנכ"ל בכיר במבקשת 1. טענה נוספת בפי המבקשות היא כי דרגת סמנכ"ל בכיר במבקשת 1 אינה קיימת זה שנים רבות, ועל כן דרישת המשיב לגילוי מסמכים הנוגעים לסמנכ"ל ובעקבותיה הצו שניתן בבית הדין קמא, חורגים ממסגרת הטענות ואינם עומדים בתנאי הרלוונטיות. עוד טוענות המבקשות: כי גילו ומצבו הרפואי של המשיב אינם מהווים נימוקים רלוונטיים למתן צו לגילוי מסמכים; כי שגגה נפלה בהחלטת בית הדין קמא, בנמקו את גילוי המסמכים בכך שהמבקשות לא נתנו גרסה בדבר הדרגה המקבילה לדרגת סמנכ"ל בכיר כמפורט בהסכם הפרישה, בשעה שעוד בכתב ההגנה וכן בדיון המוקדם פירט ב"כ המבקשת 1 כי קצבת הזקנה המשלימה משולמת כהשלמה לרכיבי השכר הפנסיוני שבדרגת ד+625 ל"י בדירוג המנכ"לים, המקבילה לדרגה 8 בדירוג המנהלים הנוכחי; וכי הצו שניתן גורף, לא מאוזן, סוטה מגדר המחלוקת ואינו עומד בתנאי הרלוונטיות. 11. בתגובתו לבקשת רשות הערעור טוען המשיב, כי אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות שעניינן סדרי דין וראיות; כי כתב התביעה פירט את טענותיו, שלפיהן זכאי הוא להצמדת זכויותיו למשכורת סמנכ"ל בכיר במבקשת 1; כי הוא עותר לקבלת פרטים בעניין השינויים בשכר זה, אך למרות זאת, בכתב ההגנה שהגישו המבקשות, אין התייחסויות להעדר דרגת סמנכ"ל בכיר במבקשת 1 ולדרישת גילוי נתוני השכר כפי שביקש עוד בכתב התביעה. לעמדת המשיב, בקשת רשות הערעור מהווה ניסיון של המבקשות לעריכת מקצה שיפורים לטענות ההגנה. לדבריו, הטענות שעניינן העדר דרגת סמנכ"ל בכיר וקיומם של חוזים אישיים מועלות לראשונה בבקשת רשות הערעור. עוד טוען המשיב, כי בקשת רשות הערעור חסרה בסיס משפטי ועובדתי ומהווה נדבך נוסף בניסיונות המבקשות לפגוע בו שלא כדין ולהאריך את הדיון תוך הרחבת חזית ותוך התשתו. 12. בהחלטת בית דין זה מיום 7.11.12 הוצע לצדדים כי הגילוי והעיון במסמכים יתייחסו אך לנתוני שכר של סמנכ"לים המועסקים במבקשות על פי דרגה ודירוג (ולא בחוזים אישיים). שני הצדדים כאחד התנגדו להסדר המוצע ומכאן - החלטה זו. הכרעה 13. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה, לרבות בהחלטה שביסוד הבקשה, ובתגובת המשיב, מצאתי כי דין הבקשה להידחות. הלכה פסוקה היא כי אין בית דין זה מתערב בהחלטות דיוניות שניתנו על ידי בתי הדין האזוריים, אלא במקרים שבהם ההחלטה שנתקבלה מנוגדת לדין או עשויה לגרום למי מהצדדים עוול שאינו בר תיקון (רע"א 2444/08 שופרסל נ' אהרון כהן, ניתן ביום 21.12.08). עוד נקבע, כי לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בכל הנוגע לסדרי הדין ודיני הראיות, וכי אף אם ערכאת הערעור יכולה הייתה להגיע לתוצאה אחרת מזו שאליה הגיעה הערכאה הדיונית, אין די בכך כדי להצדיק מתן רשות ערעור (רע"א 266/88 סאן אינטרנשיונל לימיטד נ' מדינת ישראל פד"י מד(2) 206, 210-111 (1990)). באשר להתערבות בהחלטות הנוגעות לגילוי מסמכים נקבע כי - "... מתן או סירוב ליתן צו לגילוי מסמכים וכן היקף הגילוי כל אימת שהותר בדין ולא הועלתה טענת חיסיון, נתון לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית ורק כל אימת שהיא מופרכת על פניה, או נטולת סבירות - תתערב בשיקול דעתה ערכאת הערעור." (דב"ע נד/16-4 בנק איגוד לישראל - ההסתדרות הכללית, פד"ע כז 255, 259). 14. לענייננו - צודק המשיב כי עוד בכתב תביעתו טען כי התשלומים שלהם הוא זכאי צריכים להיות צמודים לתנודות שתהיינה בשכר סמנכ"ל בכיר וכי ביקש לחייב את המבקשות ליתן חשבונות בעניין זה ולגלות את נתוני השכר של סמנכ"לים בכירים לרבות סמנכ"לים ספציפיים. לפיכך, אין לקבל את טענת המבקשות כי משדרש המשיב הצמדה לשכר סמנכ"ל בכיר (ולא לשכר סמנכ"ל) וכי משאין בנמצא אצל המבקשת 1 תפקיד של סמנכ"ל בכיר - יש לדחות את בקשתו. שהרי גם אם נכונה טענת המבקשות כי לא קיים כיום במבקשת 1 תפקיד של סמנכ"ל בכיר, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לשמוט את הקרקע מתחת לטענת המשיב ומתחת לבקשתו לגילוי המסמכים, שכן, על פניו, בדיבור "סמנכ"ל" נכללים הן סמנכ"לים "רגילים", הן סמנכ"לים בכירים. מכאן, שאם ייקבע כי המשיב זכאי היה להצמדת שכרו לשכר סמנכ"ל בכיר, לכאורה - ואינני קובעת כל ממצא בעניין זה - לא מן הנמנע כי יהא זכאי להצמדת שכרו לפחות לשכר סמנכ"ל "רגיל". מכאן, ולאור העובדה שעוד בכתב התביעה ביקש המשיב את גילוי נתוני השכר של סמנכ"לים בכירים לרבות סמנכ"לים ספציפיים - אין מדובר בהרחבת חזית. בנסיבות אלה, משלא מצאתי כי צו גילוי המסמכים שניתן על ידי בית דין קמא חורג ממסגרת הפלוגתאות כפי שהן עולות מכתבי הטענות, אין מקום לטענה שהמסמכים אינם רלוונטים ואין בסיס לטענה כי גילויים גורף וחורג מגדר השאלות שבמחלוקת. זאת ועוד, גם אם מסרו המבקשות גרסה באשר לקיומה של דרגה מקבילה לדרגת סמנכ"ל בכיר כנטען על ידן, אין בכך כדי לקבוע בשלב זה, כי לטענת המשיב אין בסיס, וממילא מהווה זו מחלוקת רלוונטית בתביעת המשיב. משהורה בית הדין קמא על השחרת הנתונים האישיים, מצאתי כי איזן כראוי בין זכויות הצדדים, לרבות פרטיותם של צדדים שלישיים. אכן, הצדק עם המבקשות כי גילו ומצבו הרפואי של המשיב אינם מהווים נימוק רלוונטי למתן צו גילוי המסמכים, ואולם בכך אין כדי לאיין את תוקפה של ההחלטה, לאור הנימוקים כפי שפורטו לעיל. 15. לאור כל האמור דין הבקשה - להידחות. המבקשות תמלאנה אחר צו גילוי המסמכים וזאת עד ליום 30.1.13. שמות נושאי התפקידים ויתר נתוניהם האישיים יושחרו. בית הדין האזורי יקח בחשבון את קיומו של הליך זה בעת פסיקת ההוצאות בתום ההליך. גילוי מסמכיםמסמכיםמשכורת