סילוק בקשה להצהיר על יחידת מיקוח על הסף

דוגמא להחלטה בנושא סילוק בקשה להצהיר על יחידת מיקוח על הסף: השופטת ורדה וירט-ליבנה 1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל-אביב (בתיק ס"ק 15391-12-11; סגנית הנשיאה, השופטת הדס יהלום; החלטה מיום 5.12.12), לדחות את בקשת המבקשות לסלק על הסף את בקשת הצד בסכסוך קיבוצי מטעם המשיבה, בה ביקשה להצהיר כי המבקשת 1 מהווה יחידת מיקוח בנסיבות של התארגנות ראשונית. בית הדין האזורי החליט לדון בבקשה ביחד עם ההליך עצמו ולא במסגרת בקשה למחיקה על הסף. הרקע לבקשה: 2. ביום 8.12.11 הגישה המשיבה (להלן גם ההסתדרות) לבית הדין האזורי בקשת צד בסכסוך קיבוצי נגד המבקשת 1 (להלן גם הוט טלקום) בה עתרה לשורה של צווים זמניים וקבועים, וביניהם צו הצהרתי לפיו מערך השירות הטכני בהוט טלקום מהווה יחידת מיקוח נפרדת. כן עתרה ההסתדרות למתן צוים בטענה לפגיעה בעובדי הוט טלקום ובתנאי העסקתם על רקע התארגנות עובדים. המבקשות הגישו בקשה לצירוף המבקשות 2 ו-3 כמשיבות לבקשת ההסתדרות בשל מחלוקת בשאלת קביעת יחידת המיקוח. הבקשה התקבלה ושלוש המבקשות נקבעו כמשיבות לבקשת הצד בסכסוך קיבוצי. 3. בית הדין האזורי קיים דיון הוכחות בשאלת הייצוג ויחידת המיקוח. ביום 27.2.12 ניתנה החלטה בה נדחתה טענת ההסתדרות בעניין יחידת המיקוח ונקבע כי לא ניתן לראות במערך השירות הטכני או באגף השירות הטכני בהוט טלקום כיחידת מיקוח נפרדת. ההסתדרות הגישה לבית דין זה בקשת רשות ערעור על ההחלטה בדבר יחידת המיקוח (בר"ע 6756-03-12), והמבקשות הגישו בנפרד ערעור על הקביעה לפיה אי תשלום דמי חבר אינו מאיין את חברותם של העובדים בהסתדרות. בהחלטה מיום 21.3.12 (הנשיאה נילי ארד) נקבע כי החלטת בית הדין האזורי מיום 27.2.12 היא בבחינת פסק דין חלקי ולכן הערעור עליו הוא בזכות, והוא יידון יחד עם ערעור המבקשות. בדיון שהתקיים בפני מותב בית דין זה ביום 24.4.12 הוצע לצדדים לחזור בהם מהערעורים, ובין היתר הוצע כי ההסתדרות תשקול הגשת בקשה בבית הדין האזורי לתיקון בקשת הצד, כך שיתבקש להצהיר על הוט טלקום כיחידת מיקוח נפרדת. הצדדים הסכימו לחזור בהם מהערעורים תוך שמירת זכויותיהם וטענותיהם, ולהסכמתם ניתן תוקף של פסק דין. 4. ביום 9.5.12 הגישה ההסתדרות לבית הדין האזורי "בקשה להשלמת פסק דין חלקי" בה ביקשה להכריז על הוט טלקום כיחידת מיקוח נפרדת. בהחלטה מיום 10.7.12 התקבלו טענות המבקשות לפיהן על מנת להכריע בבקשה יש להשלים ראיות, וכי לא ניתן לעשות כן בדרך של השלמת פסק דין חלקי אלא בדרך של הגשת בקשה חדשה. בית הדין האזורי קצב מועדים להגשת הבקשה וקבע מועד לדיון בכל הסוגיות השנויות במחלוקת, לרבות התביעות הכספיות בין הצדדים. 5. ביום 24.9.12 הגישה ההסתדרות את הבקשה להכיר בהוט טלקום כיחידת מיקוח עצמאית. בבקשה הובהר כי ההסתדרות ממשיכה בימים אלה לצרף עובדים של הוט טלקום לשורותיה, ואין מדובר בבקשה להכרה ביציגות אלא בקשה לעניין יחידת המיקוח. בית הדין האזורי קבע כי הבקשה תתברר במסגרת הדיון הצפי ליום 31.10.12. ביום 11.10.12 הגישו המבקשות בקשה לסילוק על הסף של בקשת ההסתדרות בעניין יחידת המיקוח. ביום 15.10.12 ניתנה החלטה בה נקבע כי הבקשה תתברר במועד הדיון, ותגובת ההסתדרות תישמע במועד זה. המבקשות הגישו בקשה לדחיית מועד לתגובה לבקשת ההסתדרות להגדרת יחידת המיקוח. עוד באותו יום (16.10.12) ניתנה החלטה לפיה המבקשות יגישו תגובה עניינית עד למועד הדיון, ובדיון יתבררו הן טענות ההסתדרות בבקשה שהגישה והן טענות המבקשות בבקשה לסילוק על הסף, כך שהחלטה בכל אלה תינתן בצוותא חדא. בדיון שהתקיים ביום 5.12.12 קבע בית הדין האזורי כי: "לבקשת ב"כ המשיבים (המבקשות בפניי - ו.ו.ל), בנוגע לבקשת המשיבים לסילוק על הסף של הבקשה המתוקנת שבה ביקשה לקבוע מהי יחידת המיקוח, מובהר בזאת שהחלטה בשאלת הסילוק תינתן ביחד עם החלטה בבקשה לגופה". מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי. עיקר טענות הצדדים: 6. באי כוח המבקשות טוענים בפנינו כי ההסתדרות, בבקשתה מיום 24.9.12, אינה טוענת כי היא הארגון היציג בהוט טלקום (בניגוד לבקשתה הראשונית שהתייחסה למערך הטכני בהוט טלקום), והיא אינה כשירה להגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי משום שאינה עונה על תנאי היציגות. לכן, אין הצדקה לקיים הליך שידון בשאלה תיאורטית בדבר יחידת מיקוח, במצב עניינים בו אין ארגון שטוען ליציגות ביחידת המיקוח הנטענת באותו מועד. על פי הטענה, הכרעה בבקשה עלולה להביא ל"תאונה משפטית" חמורה, משום שהכרעה בשאלת יחידת המיקוח והנציגות צריכה להינתן בצוותא על סמך עובדות ברורות, ויש למנוע מצב בו עובדות שנקבעו ביחס לשאלת יחידת המיקוח ישתנו ולא יהיו רלוונטיות בעת הדיון בשאלת היציגות וייווצרו מחלוקות חדשות. עוד נטען כי ההסתדרות לא הגישה ראיות חדשות לבקשה החדשה לקביעת יחידת המיקוח, ובקשתה לא נתמכת בתצהיר. לכן נטען כי יש לדון בבקשה לסילוק על הסף כבקשה מקדמית טרם הדיון בבקשת הצד לגופה, ואין הצדקה לקיום דיון הוכחות וסיכומים לצורך הכרעה בסוגיה תיאורטית. 7. באות כוח ההסתדרות טוענות, מנגד, כי הבקשה מכוונת נגד החלטה פרוצדוראלית שאין הצדקה להתערב בה, מתוך מטרה למנוע דיון בשאלת יחידת המיקוח בערכאה הדיונית ולהעבירה ישירות לערכאת הערעור. לגישתן, מתן החלטה בבקשה להגדרת יחידת המיקוח יחד עם הבקשה לסילוק על הסף לא יגרום נזק למי מן הצדדים. עוד טוענות כי הסעד המבוקש מהווה בקשת רשות ערעור על החלטה שניתנה כבר ביום 16.10.12, אשר המועד להגיש עליה בקשת רשות ערעור חלף. בנוסף הודגש כי הבקשה הוגשה בהתאם להצעת בית הדין הארצי. אשר להכרעתי: 8. לאחר שעיינתי בבקשה ובחנתי את טענות המבקשות ואת תגובת ההתסדרות הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, מקום שלא נפלה טעות משפטית מהותית בהחלטת בית הדין האזורי. ההחלטה עליה מלינים באי כוח המבקשות, בה קבע בית הדין את סדר הדיון וההכרעה בבקשות המונחות בפניו, הינה החלטה דיונית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. כלל הוא שבית דין זה כערכאת ערעור, אינו נוהג להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בהחלטות דיוניות, כגון ההחלטה האמורה. לאור החומר שהונח בפני, לא מצאתי כי נפלה טעות בהחלטתו של בית הדין קמא אשר תצדיק סטייה מן הכלל האמור. 9. בהחלטתו של בית הדין האזורי אין משום הכרעה בבקשת המבקשות לסילוק על הסף של בקשת ההסתדרות להכרה בהוט טלקום כיחידת מיקוח עצמאית, ולא ייגרם כל עוול למבקשות אם בקשתן לסילוק על הסף תידון ותוכרע יחד עם ההחלטה בבקשה לגופה, העומדת בפני הכרעה בבית הדין האזורי. חזקה על בית הדין האזורי שידון בטענות המבקשות עליהן מבוססת הבקשה לסילוק על הסף, וככל שיימצא שיש בהן ממש, הדבר יובא בחשבון בעת מתן החלטתו. בנוסף, לא שוכנעתי כי יש בהחלטת בית הדין האזורי משום אפשרות ממשית לגרימת עוול למבקשות או כי היא עלולה לגרום ל"תאונה משפטית" כפי שנטען. יודגש, כי עסקינן בהליך קיבוצי אשר יש לדון בו ביעילות ובמהירות ולכן אין הצדקה בנסיבות העניין לקבל את בקשת המבקשות, שמשמעה ביטול דיון ההוכחות הקבוע בבית הדין האזורי ליום 2.1.13. 10. סיכומו של דבר - בקשת רשות הערעור נדחית. אין צו להוצאות. ארגון עובדיםיחידת מיקוחהסכם קיבוצי