צו לעיון במסמכים בבנק

דוגמא להחלטה בנושא צו עיון במסמכי בנק: 1. בפני בקשת התובעים ליתן צו המופנה לבנק דיסקונט, סניף 054 בכפר סבא להמציא לעיון ב"כ התובעים את המסמכים (א) - (ד). יוער, כי במקור נדרש בית הדין ליתן צו נוסף לרשויות מס הכנסה בכפר-סבא להמציא לעיון ב"כ התובעים מאזני בוחן לשנים 2005 - 2010 - אך התובעים חזרו מבקשתם זו. להלן פירוט המסמכים: (א) פירוט תנועות בחשבון הבנק של הנתבע 1 בבנק דיסקונט שמספרו 806536 סניף 054 (כפר סבא) החל מיום 1.1.2008 עד 1.12.2009 (ב) פירוט תנועות בחשבון הבנק של הנתבעת 2 בבנק דיסקונט שמספרו 81667711 סניף 054 (כפר סבא) החל מיום 1.1.2007 עד 1.12.2009 (ג) פירוט כל העברות הכספיות מחשבונו של הנתבע מס' 1 לחשבונה של הנתבעת מס' 2 בין השנים 2007 - 2010. (ד) מסמך מאושר של בנק דיסקונט אודות בעלי זכות החתימה ו/או מיופי הכוח בחשבונה של הנתבעת מס' 2. 2. לטענת ב"כ התובעים - הדרישה לעיין בפירוט התנועות של שני חשבונות הבנק של הנתבעים וכן בפירוט העברות הכספיות בין שני החשבונות הנ"ל אמורה לגלות את מקור אותו סכום עתק של 4.5 מליון ₪ שהיה מצוי בחשבונה של הנתבעת 2 (בזמן היותה חיילת בת 18 בלבד) דבר אשר יבסס את טענות התביעה בכל הקשור להתנהלותו האישית החמורה של הנתבע 1 - הברחת נכסים ומיליוני שקלים לחשבון הנתבעת 2 (בתו) וכפועל יוצא מכך קיפוח זכויותיהם הקוגנטיות של התובעים. 3. הנתבעים מתנגדים לבקשה. בין היתר נטען כי כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה כלפי הנתבעת 2 (שלא העסיקה את התובעים ולא הייתה בעלת מניות בחברת ראובן חסון) ולבית הדין אין סמכות ליתן צו גילוי מסמכים בכל הנוגע לנתבעת 2. עוד נטען כי צו המורה לבנק דיסקונט לגלות את המסמכים יפגע בפרטיותם של הנתבעים 1 ו- 2. המסגרת המשפטית 4. התקנה הרלבנטית לענייננו הינה תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991 (להלן: "התקנות") הקובעת כדלקמן: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות". 5. הליך הגילוי והעיון נועד לאפשר דיון יעיל. בהתייחס למידת הרלוונטיות של המסמך המבוקש לצורך ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, נקודת המוצא של הליך גילוי מסמכים ועיון בהם היא של גילוי מירבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת, שכן ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. על כן כל מסמך שיש בו לסייע לקו החקירה וכל מסמך הכולל מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו רלוונטי הוא (ראו: בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, מיום 14.05.2008; ע"ע 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ, מיום 22.12.2005; ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, מיום 24.03.2005; ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, מיום 21.09.2010) 6. אשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בעניין ע"ע 494/06 מדינת ישראל-נציבות המים - אבנצ'יק, (מיום 28.3.07 ) כדלקמן -   "שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי מסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי" . 7. כן נפסק , כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים , יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר בהתחשב בנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילוי או אי גילוי המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב (דב"ע נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס - הוצאת מודיעין בע"מ , פד"ע כה 429; דב"ע נד/ 16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית , פדע כז 225). מן הכלל אל הפרט 8. לאחר ששקלתי את הבקשה והתגובה אני סבור שהמסמכים המבוקשים רלבנטיים להליך המשפטי ויש ליתן את הצו לבנק דיסקונט בחלקו הגדול. להלן אפרט נימוקי. 9. בכתב התביעה נטענו טענות רבות כנגד התנהלות הנתבע 1 ובין היתר הטענה לפיה הנתבע 1 העסיק את התובעים תוך שהוא יודע שהחברה בהעדר יכולת פיננסית להעסיק את עובדיה כאשר הנתבע 1 מבריח את נכסי החברה, מבעוד מועד, לחשבונות קרוביו לרבות לבתו (הנתבעת 2). התובעים מבקשים בכתב התביעה להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את הנתבע 1 באופן אישי בכל הסכומים הנתבעים בכתב התביעה. 10. בנסיבות אלה תמים דעות אני כי המסמכים המבוקשים רלבנטיים ומתן הצו לבנק דיסקונט יסייע לבית הדין לבירור האמת. יוער, כי גילויים של המסמכים הנוגעים לנתבע 1 אינם מהווים פגיעה בפרטיות צדדים שלישיים, שכן המסמכים נוגעים לבעל הדין עצמו. 11. יחד עם זאת, לאחר ששקלתי בכובד ראש את דרישת התובעים לגילוי תנועות בחשבון הבנק של הנתבעת 2 הגעתי לכלל מסקנה שיש לצמצם את הצו בהתייחס אליה, זאת מאחר שאין חולק כי הנתבעת 2 לא הייתה בעלת מניות בחברת ראובן חסון עבודות בנאיות וקבלניות בע"מ ולא העסיקה את התובעים וגילוי פירוט התנועות בחשבון הבנק של הנתבעת 2 מהווה פגיעה של ממש בפרטיותה, כאשר האיזון הנכון לטעמי הוא גילוי מסמך (ד) בנוגע לנתבעת 2 (מסמך אודות בעלי זכות החתימה בלבד) - המהווה מסמך טכני שאין בו פגיעה בפרטיותה של הנתבעת 2 (להבדיל מגילוי תנועות בחשבון). על התובעים, איפוא, להסתפק בגילוי המסמכים הנוגעים לתנועות בחשבון הבנק של הנתבע 1 בלבד, כאשר למותר לציין כי ככל שבוצעו העברות מחשבונו של הנתבע 1 לחשבונה של הנתבעת 2 ניתן יהא לראות זאת בפירוט תנועות מחשבון הבנק של הנתבע 1. 12. בהערת אגב יוער, כי טוב עשה ב"כ התובעים כאשר חזר בו מדרישתו ליתן צו לרשויות מס הכנסה בכפר סבא לגילוי מאזני הבוחן של החברה לשנים 2005 - 2010. סוף דבר: 13 נוכח האמור, ברי כי בקשת התובעים למתן צו לבנק דיסקונט מתקבלת. אשר על כן, ניתן בזאת צו המופנה לבנק דיסקונט, סניף 054 בכפר סבא להמציא לב"כ התובעים את המסמכים הבאים: (א) פירוט תנועות בחשבון הבנק של הנתבע 1 בבנק דיסקונט שמספרו 806536 סניף 054 (כפר סבא) החל מיום 1.1.2008 עד 1.12.2009 (ב) פירוט כל העברות הכספיות מחשבונו של הנתבע מס' 1 לחשבונה של הנתבעת מס' 2 בין השנים 2007 - 2010. (ג) מסמך מאושר של בנק דיסקונט אודות בעלי זכות החתימה ו/או מיופי הכוח בחשבונה של הנתבעת מס' 2. 14. הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום ללא שום קשר לתוצאות ההליך העיקרי. בנקצו עיוןעיון במסמכיםמסמכיםצווים