קיום בקירוב - בחירות

לפני תובענת 12 חברי מפלגת העבודה הישראלית (להלן: "המפלגה") להורות ליו"ר, למזכירה הכללי ולמפלגה לערוך עד סוף אפריל 2008 בחירות לועידת המפלגה, למרכז המפלגה ולמועצות הסניפים. המשיבים מתנגדים לבקשה. ע ו ב ד ו ת אין בין בעלי הדין מחלוקות בשאלות עובדתיות הרלבנטיות להכרעה, כדלקמן: סעיף 2 לחוקת המפלגה קובע כי הועידה הינה המוסד העליון והמחוקק של המפלגה. סעיף 3 לחוקת המפלגה מורה כי בחירות לועידה תיערכנה אחת ל-4 שנים. ועידתה האחרונה של המפלגה נערכה ב-7.2.02. סעיף 15 א לחוקת המפלגה, על פי תיקון מיום 7.2.02, מורה כי מרכז המפלגה יבחר לא יאוחר מכינוס מושב ב של הועידה, ובכל מקרה לא יכהן מעל ל-5 שנים. מרכז המפלגה המכהן כיום מכהן למעלה מ-5 שנים. על פי סעיף 109 א לחוקת המפלגה מועצות הסניפים נבחרות בעת ובעונה אחת במקביל עם הבחירות לועידת המפלגה. סעיף 2 לחוקה מורה כי הועידה יכולה להאציל מסמכותה למרכז המפלגה, למעט מספר נושאים ובהם בחירת מרכז המפלגה, שינוי במספר חברי המרכז, ושינוי בסמכויות מרכז המפלגה (סעיפים 2 ד ו-2 ה). סעיף 7 א לחוקה מורה כי המרכז הוא המוסד העליון של המפלגה בין ועידה לועידה, והוא ידון ויחליט בכל העניינים העומדים על הפרק במפלגה, למעט העניינים שהוחרגו מסמכותו המפורטים בסעיף 2. לאחר שהמועד הקבוע בחוקה לכינוס ועידה חלף זה מכבר, והקדנציה הקבועה לכהונת מרכז המפלגה הסתיימה והבחירות לוועידה, למרכז ולמועצות הסניפים לא התקיימו פנו המבקשים למוסד לבירור עתירות ודרשו להורות על קיום בחירות למוסדות המפלגה. סעיף 31 א לחוקה מורה כי "חברי הפלגה, העובדים במפלגה, הנציגים הפועלים בשליחותם וכן מוסדותיה המרכזיים והמקומיים, למעט ועידת המפלגה ומרכז המפלגה, כפופים להחלטותיו והוראותיו" של המוסד לבירור עתירות. ב-14.11.07 הוגש למוסד לבירור עתירות הסכם, לפיו "הבחירות למוסדות המפלגה תתקיימנה עד ולא יאוחר מחודש אפריל 2008 (בכפוף לנסיבות שאין שליטה עליהן, כגון הקדמת הבחירות הכלליות)". להסכמות ניתן תוקף של החלטה. המוסד לבירור עתירות נדרש לעניין בהחלטה נוספת, ובהחלטה מיום 23.1.08 פסק: "יודגש כי המועד: אפריל 2008 הוא כשלעצמו מועד נדחה. מזמן היו צריכות הבחירות הללו להתקיים. העובדה שהמשיבים לא מסרו לנו, אף לא אחת מהמסמכים שנדרשו על ידנו, בהחלטה קודמת שלנו, שיצאה מלפנינו לפני זמן רב והעובדה שלא נעשה דבר, כדי לקדם הבחירות ונוכח הטיעונים ששמענו היום, כל אלה לימדונו שמזכ"ל המפלגה ויו"ר המפלגה אמנם אינם מתכוונים למלא חובתם בנושא. אנו שבים ומורים בזאת כי הבחירות למוסדות המפלגה יתקיימו גם יתקיימו, בהתאם לצווים שניתנו עד ולא יאוחר מאפריל 2008. על המשיבים לגרום לכך". נראה שעד עצם היום הזה לא נעשה דבר וחצי דבר לקיום הבחירות למוסדות המפלגה עד סוף אפריל 2008. בצר להם פנו המבקשים שלפני לבית המשפט בתובענה להורות למשיבים לקיים את הבחירות למוסדות האמורים עד סוף אפריל 2008. המשיבים מתנגדים לבקשה לטענתם אין להזדקק לתובענה משום שהוגשה על ידי המבקשים בעיצומם של הליכי בירור פנים מפלגתיים ו/או בטרם ננקטו הליכים פנים מפלגתיים בהם ניתן לנקוט כפי שיפורט להלן: 1. המבקשים הגישו עתירה למוסד לבוררות שעניינה זהה לעניינה של התובענה כאן ועתירה זו טרם הוכרעה. 2. על פי חוקת המפלגה מרכז המפלגה מוסמך לקבוע את תקנון הבחירות לוועידה וממילא יקבע בכל דבר הקשור עם הליכי הבחירות הפנימיות. אם המבקשים סבורים כי המשיבים אינם פועלים לקיום בחירות פנימיות רשאים הם לפעול לכינוס מרכז המפלגה בדרך הקבועה בסעיף 14 ב' לחוקת המפלגה, תוך החתמת 10% מהחברים או שליש מחברי לשכת המפלגה. 3. ביום 12.3.08 החליט המוסד לבירור עתירות על מינוי מותב אשר יבחן נושאים הקשורים לעניינה של התובענה כאן בירור זה טרם הסתיים. 4. המבקשים הגישו למוסד לבירור עתירות עתירה הקשורה במעמדם של חברי התנועה הקיבוצית וזכותם לבחור ולהיבחר בבחירות הפנימיות למפלגה (עתירה 4/08). 5. לאחרונה הוגשה למוסד לבירור עתירות עתירה להדיח את המזכ"ל מכהונתו על רקע אי קיום הבחירות למוסדות המפלגה (עתירה 06/08). ד י ו ן א. ככלל בתי המשפט נוקטים במדיניות משפטית של צמצום ההתערבות בפעילותם של גופים וולונטריים, אולם מקום שחברים בגוף וולונטרי מלינים על קיפוח זכויותיהם או אי תקינות הליכים ומיצו את ההליכים במוסדות הפנימיים, אזנו של בית המשפט תהיה כרויה ולבו יהיה פתוח לבירור טענותיהם, וככל שזכויותיהם קופחו שלא כדין, תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי או בתקנון הגוף הוולונטרי, בית המשפט לא יהסס להושיט במקרים המתאימים את הסעד הראוי. דברים ברוח זו נאמרו בפסק הדין בע"א 189/76 מפלגת העבודה הישראלית נ' אביתר לוין ואח', פ"ד לא (2) 265 בע' 270, שם נקבע: "לכל הדעות, חוקת מפלגת העבודה מהווה חוזה בין המפלגה לבין חבריה. דינם של כל חוקה או תקנון של כל גוף מאוגד. מחובת מוסדות המפלגה לכלכל מעשיהם על פי החוקה, ומזכותו של חבר המפלגה לקבל מבית המשפט את הסעד הדרוש למניעת סטיה או חריגה מהוראות החוקה". ב. אחד המאפיינים בחברה דמוקרטית הוא, הזכות לבחור ולהבחר, וקציבת קדנציה לכהונת המוסדות הנבחרים. החשש שמא נבחרים ינצלו את כוחם להנצחת או הארכת כהונתם מדריך מנסחי חוקות חוקים ותקנונים להטיל מגבלות על סמכותם וכוחם של הנבחרים לדחות את מועד הבחירות. כך למשל קובע סעיף 9 א(א) לחוק יסוד הכנסת כי הכנסת לא תוכל להאריך את כהונתה מעבר לקבוע בחוק אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות את קיום הבחירות וברוב מיוחס של 80 חברי כנסת. המפלגות מהוות את המסד למוסדות השלטון בישראל. הערכים הדמוקרטיים של המדינה עוגנו בהכרזת המדינה, בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, ובפסיקה עניפה ורצופה, ודומה שאין על כך חולק. כל מפלגה בוחרת לעצמה בחוקתה את הדרך המתאימה לה להבטחת תקינות אורחות חייה הדמוקרטיים. בחוקת המפלגה נקבעה החובה לכנס ועידה אחת ל-4 שנים, ונקבע שמרכז המפלגה יכהן לא יותר מ-5 שנים, ולא יוסמך לדון בענייני הבחירות למרכז, נושא בו יהיה המרכז כפוף להחלטות המוסד לבירור עתירות. בדרך זו ביקשה החוקה לעגן את אורחות חייה הדמוקרטיים של המפלגה ואת זכותם הבסיסית של החברים לבחור ולהבחר אחת למספר שנים (4 או 5, לפי העניין) למוסדות המפלגה. ג. העובדות שאינן במחלוקת מבססות מעבר לכל ספק את המסקנה שזכותם הבסיסית האמורה של המבקשים נפגעה כתוצאה מכך שהמשיבים לא קיימו את החובה לכנס את הועידה במועד ולקיים במועד המתבקש מהחוקה את הבחירות למועצות הסניפים. ד. בפנייתם למוסד לבירור עתירות של המפלגה, מיצו המבקשים מבחינתם את ההליכים הפנימיים המתחייבים מחוקת המפלגה, ועתה לא נותרה להם דרך לממש את זכותם זולת הפניה לבית המשפט. ה. המשיבים טוענים כי טרם מוצו ההליכים הפנימיים בנושא מועד הבחירות, שכן למשיבים זכות לערער על החלטת המוסד לבירור עתירות לפני מרכז המפלגה. איני מקבל את הטענה. הערעור לפני מרכז המפלגה הינו זכות של מי שאינו משלים עם החלטת המוסד לבירור עתירות. למבקשים אין עניין לערער על ההחלטה, אדרבא, הם מבקשים כי ההחלטה תקויים, ועל כן אין לומר שלא מיצו את ההליכים הפנימיים. למעלה מכך, כפי שהראתי לעיל, בנושא הבחירות כפוף מרכז המפלגה להחלטות המוסד לבירור עתירות, וממילא המרכז אינו פורום ראוי לבירור ערעור על החלטות המוסד לבירור עתירות (ראה סעיף 7 א לחוקה). ו. טענת המשיבים כי ההחלטות עליהן ביססו המבקשים את תובענתם הינן החלטות ביניים, אינה מקובלת עלי. המחלוקת בנושא מועד הבחירות הפנימיות הוכרעה על ידי המוסד לבירור עתירות עת הובאה הסכמת הצדדים לפני המוסד ואושרה על ידו. ח. המשיבים העלו כנגד התובענה טענות נוספות, אשר לא ראיתי בהן אלא אמתלות להתחמקות מקיום החלטות המוסד לבירור עתירות. ככל הנראה הוראות חוקת המפלגה בנושא הבחירות וכפיפותם להחלטות המוסד לבירור עתירות לא הופנמו כראוי אצל המשיבים. ט. המשיבים טענו כי המבקשים לא נקטו בהליך הנכון, שכן היה עליהם לנקוט בהליך של בקשה לאכיפת פסק בורר. הטענה לא נראית לי. דין חוקת המפלגה כדין חוזה בין חברי המפלגה ומוסדותיה. הזכות החוזית הבסיסית לבחור ולהבחר למוסדות המפלגה בהליך ראוי במועד הנכון כמתחייב מהחוקה, ניתנת לאכיפה בדרך של תובענה בבית המשפט, לאחר מיצוי הליכים במוסדות השיפוט הפנימיים. י. המשיבים טענו כי לא ניתן לקיים את הבחירות הפנימיות עד סוף אפריל 2008 מאחר ועל פי החוקה על מרכז המפלגה למנות ועדה מכינה 4 חודשים לפני הבחירות, ועד סוף אפריל לא נותרו 4 חודשים. המשיבים התחייבו בנובמבר 2007 לקיים את הבחירות הפנימיות במפלגה עד סוף אפריל 2008. בגדר התחייבות זו היה עליהם לכנס בהקדם את מרכז המפלגה כדי שזה יבחר בועדה המכינה ויקבע את חובת הבחירות לועידה, תפקידים אשר על פי חוקת המפלגה מוטלים על המרכז. עקרונית אין לאפשר למשיבים לבסס את הגנתם מפני התובענה על מחדליהם. עם זאת, נראה שבחודש שנותר שעד סוף אפריל 2008 לא ניתן יהיה לקיים את ההליכים החוקתיים המתחייבים מתקנון המפלגה: כינוס המרכז לבחירת ועדה מכינה ואישור חוקת בחירות, פרסום ספר בוחרים לפחות 40 יום לפני הבחירות וכן אפשרות לערער על הכללת או השמטת שמות מספר הבוחרים. בנסיבות אלה אין מקום ליתן צו שמראש ברור שלא ניתן לקיימו, אולם ניתן להורות על הנעת תהליך הבחירות בבחינת קיום בקירוב של התחייבות המשיבים. אשר על כן אני מורה כדלקמן: א. המשיבים יכנסו בתוך 10 ימים את מרכז המפלגה אשר יבחר ועדה מכינה ויאשר תקנון בחירות. ב. המשיבים יקבעו ויפרסמו בתוך 10 ימים את מועד הבחירות לועידה ולמועצות הסניפים שיהא לא יאוחר מיום 30.6.08. (לרשות הועדה המכינה לא יעמדו 4 חודשים, אולם בחוקה לא הוגדרו לועדה תפקידים ומועדים ספציפיים המונעים קציבת תקופה קצרה מ-4 חודשים, ובנסיבות שנוצרו בעטיים של המשיבים, יהיה על הועדה לפעול בקצב מזורז). ג. אשר לבחירת המרכז, מאחר ועל פי החוקה 75% מחבריו נבחרים על ידי הועידה, כינוס הועידה יבטיח גם את בחירת המרכז החדש בהקדם. המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה. ניתנה היום כ"ג ב אדר ב, תשס"ח (30 במרץ 2008) בהעדר הצדדים. השופט יהודה זפט - סגן נשיא בחירות