פטור מהגשת חוות דעת רפואית וקבלת קביעת המל"ל

1. בפני בקשה מטעם התובעת לפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית ולקבל את הנכות שנקבעה ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכותה הרפואית של התובעת. 2. עניינה של תביעה זו, תאונת עבודה שארעה לתובעת ביום 6.7.03, במהלך עבודתה אצל הנתבעת 1. על פי הנטען, התובעת נפגעה בכף יד ימין, ממכונה לגיהוץ. המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), קבע לתובעת, נכות בשיעור משוקלל של 85% לפי הפירוט כדלקמן: א. 12% עבור קטיעת לפחות 2.5 גלילים מאצבע 2 לפי סעיף 43 (2) ב'. ב. 12% עבור קטיעת לפחות 2.5 גלילים מאצבע 3 לפי סעיף 43 (3) ב'. ג. 10% עבור קטיעת לפחות 2.5 גלילים מאצבע 4 לפי סעיף 43 (4) ב'. ד. 10% עבור קטיעת לפחות 2.5 גלילים מאצבע 5 לפי סעיף 43 (4) ב'. ה. 20% עבור קשיון נוח של שורש יד ימין, לפי סעיף 41 (10) ב'. ו. 20% עבור צלקות נרחבות באזורים מרובים לפי סעיף 75 (1) ג'. סך הכל נכות רפואית משוקללת, בשיעור של 59.85%, ולאחר הפעלת מחצית מתקנה 15, פרט לסעיף הצלקות, נקבעה נכותה של התובעת, בשיעור של 85%. 3. התובעת מבקשת כאמור, לפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית, ולאפשר לה להסתמך על הנכות שנקבעה ע"י המל"ל, כנכותה הרפואית לצרכי תביעה זו. התובעת מנמקת בקשתה זו, במצבה הכלכלי. בתצהירה, מפרטת התובעת, כי מאז התאונה, אינה עובדת ואין לה הכנסה נוספת מלבד קצבת נכות מעבודה בסך 2,400 ₪ לחודש, אשר מספיקה בקושי, לצרכי מחייתה. 4. הנתבעות 1 ו-2, הודיעו בתגובתן כי מתוך רצון להקל על התובעת, מסכימות הן לבקשת התובעת להסתמך על קביעת הנכות הרפואית שנקבעה על ידי המל"ל, כאילו זו ניתנה על ידי מומחה מטעם התובעת. יחד עם זאת, הנתבעות 1 ו-2, מבקשות לשמור על זכותן לבדוק את התובעת ע"י מומחה מטעמן ולהסתמך על חוות דעתו. הנתבעות 3 ו-4, מתנגדות לבקשה. לטענתן, במידה שהתובעת מבקשת לפטור אותה מהגשת חוו"ד רפואית, הרי שעליה לפרט בתצהיר את רכושה ואת יכולתה לגייס כספים. כן טוענות הנתבעות 3 ו-4, כי קביעת המל"ל, הינה בגדר עדות שמועה, בתיק זה, שכן דו"ח הועדה הרפואית אינו ערוך כחוו"ד ולא ניתן להזמין את עורכיו לחקירה, לפיכך לא ניתן לקבלו כחוות דעת מטעם התובעת. דיון 5. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") קובעת: "רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשליא - 1971 (להלן: "חוות הדעת"), אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו". כן נקבע בתקנה 130 (א) לתקנות כי בית המשפט רשאי, בכל עת, ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה מטעם בית המשפט. 6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה, סבורה אני כי מתקיימים בענייננו, טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובעת מן החובה לצרף חוות דעת רפואית מטעמה. התובעת נפגעה בתאונת עבודה ולכאורה, נגרמה לה נכות משמעותית, בגין הפגיעה ביד. בנסיבות העניין, כאשר התובעת מתקיימת, כאמור בתצהירה, מקצבת נכות בשיעור של כ-2,400 ₪, יש לראות בפגיעתה הקשה ובמצבה הכלכלי, משום טעם מיוחד, המצדיק מתן פטור מהגשת חוות דעת, ראה לעניין זה רע"א 8015/96 צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריס, דינים עליון, כרך נא 438. יחד עם זאת ובהעדר הסכמה מטעם נתבעות 3 ו-4, לא ניתן לקבל את דו"ח הועדה הרפואית של המל"ל כחוות דעת לעניין נכותה הרפואית של התובעת, בתיק זה. 7. בנסיבות אלה ומכוח סמכותי על פי תקנה 130 (א) לתקנות, ראיתי לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט. יחד עם זאת ובהתאם להלכת רע"א 7431/96 יפת שמש חברה לבניין נ' אלוני, פד"י נא (2) 574, ראיתי לאפשר לנתבעים, להעמיד את התובעת, לבדיקה על ידי מומחה רפואי ולהגיש חוות דעת מטעמן, אשר ניתן יהיה להעבירה לעיון המומחה מטעם בית המשפט. כן רשאים הצדדים, בנסיבות העניין, להעביר לעיון המומחה את דו"ח הועדה הרפואית של המל"ל. 8. אשר על כן, אני מורה כדלקמן: א. הנתבעות רשאיות להעמיד את התובעת לבדיקה, על ידי מומחה רפואי, מטעמן. חוות הדעת, מטעם הנתבעות, תוגש תוך 60 יום מהיום. ב. אני ממנה כמומחית מטעם בית המשפט את ד"ר בתיה יפה, מבי"ח שיבא, תל השומר. המינוי יכנס לתוקף ביום 1.3.06, אלא אם תודענה הנתבעות כי הינן מוותרות על הגשת חוות דעת מטעמן. 9. ד"ר יפה מתבקשת לעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י ב"כ בעלי הדין, לבדוק את התובעת ולחוות דעתה לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.7.03 ובמיוחד תקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה. ד. האם התובעת תזקק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? 10. בשכר טרחת המומחית תישאנה, בשלב זה, הנתבעות, בחלקים שווים. 11. ב"כ התובעת, תודיע למומחית, ד"ר בתיה יפה, על דבר המינוי. 12. בנסיבות העניין, מועד הדיון נדחה ליום 22.5.06, שעה: 08:30. 13. התביעה תגיש תחשיב נזק מפורט ומבוסס לצורכי פשרה, לא יאוחר מיום 01.05.06 עם העתק ישירות לצד שכנגד. ההגנה תגיש תחשיב נזק לא יאוחר מיום 15.05.06 עם העתק ישירות לצד שכנגד. התחשיבים שיוגשו יכללו את כל המסמכים התומכים בתחשיב הצד המגיש, לפי העניין. המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים. ניתנה היום 12 בדצמבר, 2005 (י"א בכסלו תשס"ו) בהעדר הצדדים. טולקובסקי בלהה, שופטת רפואהפטור מהגשת חוות דעתחוות דעת