צו מבית המשפט לאסור קיום תחרות ספורט

צו מבית המשפט לאסור קיום תחרות ספורט 1. בפני בקשה דחופה למתן צו ביניים במסגרת העתירה, שהוגשה בתאריך 23.10.08. מיד לאחר קבלת העתירה והבקשה לצו ביניים הוריתי למשיבים להגיב לבקשה לצו ביניים עד לתאריך 23.10.08 בשעה 16:00, ובעקבות קבלת תגובותיהם החלטתי על קיום דיון בפני וזה התקיים היום. ביני לביני הגיעה גם בקשה של העמותה לקידום הספורט באשקלון להצטרף כמשיבה לעתירה ואף אותה הועדתי לשמיעה באותו דיון. 2. עניינו של צו הביניים המבוקש הוא לאסור על קיום תחרות סיף, שהיא נשואת העתירה המאורגנת על ידי איגוד הסיף בישראל (המשיב 3), שהינו איגוד ספורט, כמשמעו בחוק הספורט, תשמ"ח-1988 (להלן: חוק הספורט) והוא ממומן חלקית על ידי המשיבים 2-1. תחרות זו היא סופו של הליך האמור לקבוע את המשתתפים הישראלים באליפות אירופה לנוער בסיף, שצפויה להתקיים בשבוע המתחיל בתאריך 3.11.08. תחרות הסיום הנ"ל צפויה היתה להתקיים היום, יום השישי ה-24.10.08, ואולם בליל שמחת תורה הודע לפתע על דחייתה למחר, יום השבת ה-25.10.08. העותר 1, שהוא נער שומר מצוות ומוכר כאלוף ישראל בסיף עד גיל 13 ומדורג במקום השלישי בארץ שבדירוג הסיף עד גיל 17, טוען בעתירתו שהוגשה על ידו ועל ידי אביו, העותר 2, כי השינוי שנעשה במחטף - איננו חוקתי, הוא פוגע בעקרון השוויון ובחופש הדת שלו, וכן יש בו חוסר סבירות וחוסר מידתיות - ובפועל הוא מונע ממנו מלהשתתף בתחרות ושולל את סיכויו לייצג את ישראל באליפות האירופאית. 3. המשיב 3 איננו כופר בעיקרי העובדות, ואולם טוען בתגובתו כי העותרים לא מיצו את זכותם לפעול כנגד השינוי - במוסדות השיפוט הפנימיים של האיגוד, כנדרש לשיטתם על פי סעיף 11 לחוק הספורט וכי על פי תוצאות ההליך התחרותי שנוהל עד כה סיכויו של העותר 1 להיכלל בנבחרת הישראלית שתישלח לאירופה נמוכים יחסית (אף כי תיאורטית אם יינתן לו להשתתף בתחרות הדבר איננו בלתי אפשרי). עוד טוען המשיב 3 כי היענות לצו הביניים המבוקש עלולה לפגוע במתחרים האחרים שכן יקשה לערוך את תחרות הגמר שלא ביום שבת - בשבוע הבא, שנותר עד ליציאה הצפויה של המשלחת הישראלית לאירופה. 4. המשיבים 1 ו-2 גורסים אף הם כי יש לדחות הבקשה לצו ביניים, שכן על העותרים היה לפנות תחילה לבית הדין העליון של ההתאחדות לספורט - האיגודים העצמאיים. לגופו של עניין אין המשיבים 1 -2 מביעים עמדה וזאת משום שהם אינם נוהגים להתערב בניהולם הפנימי של איגודי והתאחדויות הספורט, למעט ההוראות הקבועות באופן מפורש בחוק הספורט. עם זאת, הם מציינים כי ככלל, אליפויות ישראל בענפי הספורט השונים אינן מתקיימות ביום השבת. 5. המבקשת להצטרף היא אגודת ספורט מאשקלון העוסקת בסיף, והיא מבקשת להיות צד בעתירה כמשיבה ולהתנגד לעתירה. כל שאר הצדדים אינם מתנגדים לבקשתה. 6. נוכח עמדות הצדדים, כפי שפורטו לעיל, סברתי כי בשים לב להתפתחויות שחלו כאן ולנסיבות העניין - הרי שבעזרת רצון טוב ניתן יהיה להגיע להבנה שתייתר את הצורך בהכרעה בצו הביניים. לצורך זה ביקשתי מן הצדדים לנסות להגיע להסדר כלשהו משום דרכי שלום בבקשה, ואולם הדבר לא הסתייע, אם כי העותרים והמבקשת להצטרף (באמצעות מר שרלי אופלגר, שהיה מאוד ענייני וקואופרטיבי) גילו גמישות והעלו רעיונות קונסטרוקטיביים. הנה כי כן הגיעה עת ההכרעה בבקשה, וזו תפורט בקצרה להלן בשל דוחק השעה. 7. במסגרת הבקשה לצו ביניים אין אני נדרש להיכנס לשאלות הנכבדות שעתירה זו עשויה לעורר, שכן התנהלותו של המשיב 3 כאן בהעתקה החפוזה של מועד התחרות מיום שישי ליום שבת במהלכו של ההליך לקביעת הנבחרת הישראלית לאליפות האירופאית - היתה לא ראויה, והיא פוגעת, שלא כדין, בסיכוייו של העותר 1 עקב שלילת זכותו להמשיך ולהשתתף בתחרות נוכח היותו שומר מצוות. פגיעה ישירה זו מבחינה מקרה זה מהעניין שנדון בבג"ץ 287/69 שמחה מירון נ' שר העבודה ואח', פ"ד כד(3) 337 (1970). 8. הטענה כי על העותרים היה למצות קודם לפנייתם לבג"ץ את הדיון במוסדות השיפוט הפנימיים של האיגוד, שהיא נכונה בדרך כלל, איננה יכולה לעמוד בדרכם במסגרת הבקשה לצו ביניים משתי סיבות: א. היתה פניה דחופה של בא כוח העותרים למשיב 3 טרם הפניה לבג"ץ, ואולם המשיב 3 לא זימן את מוסדות השיפוט שלו בעקבותיה. בנסיבות אלה - אין המשיבים יכולים להסתמך על הוראת סעיף 11 לחוק הספורט, שכן הם מנעו למעשה את הפעלתו של הסעיף, ראו: הוראת סעיף 28 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 החל על העניין מכוח הוראת סעיף 61(ב) לחוק האמור. ב. העתירה כאן מעוררת שאלות מעבר לסוגיות שהן בתחום הסמכות של מוסדות השיפוט הפנימיים. השוו: ע"א 189/76 מפלגת העבודה הישראלית נ' אביתר לוין ודוד ליבאי, פ"ד לא(2), 265 (1977). 9. בשים לב לכל האמור לעיל, הנני מורה כדלקמן: א. ניתן בזאת צו ביניים האוסר על קיום תחרות הסיף, נשואת העתירה (שנדחתה מיום שישי ה-24.10.08 ליום שבת ה-25.10.08) ביום שבת הקרוב ה-25.10.08, ובדרך המונעת מהעותר 1, כשומר מצוות מלהשתתף בתחרות. צו ביניים זה יבוטל מאליו אם יעשו הסידורים המתאימים (שנבחנו בעת הדיון במסגרת ההסדרים שהוצעו על דעת העותר והמבקשת להצטרף לעתירה) כדי לאפשר לעותר 1 להשתתף בתחרות במוצאי שבת. או אם תובטח יציאתו לחו"ל במסגרת הנבחרת הישראלית על פי הישגיו עד כה ובהתחשב בכך שנשללה זכותו להמשיך ולהתמודד (זאת על דרך של "ניצחון טכני" בקרבות שבהן ימנע ממנו ליטול חלק). ב. בקשתה של העמותה לקידום הספורט באשקלון כמשיבה לעתירה - מאושרת. ג. המשיבים יגישו את תגובתם המקדמית להיבטיה הנוספים של העתירה עד לתאריך 30.11.08. לאחר קבלת התגובות כאמור אחליט בדבר המשך הטיפול בעתירה. למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בהחלטה זו משום נקיטת עמדה כלשהי באשר לעצם הידרשותו של בית משפט זה לעתירה. 10. לסיום, מוצא אני לנכון להדגיש כי גילוי רגישות והבנה דרושים פה, ואילו הם היו מופעלים כאן, כמתבקש וכאפשרי, כי אז לא היה צורך בהכרעה שיפוטית זו ועדיין יש להם מקום גם בהמשך הדיון בעתירה. ראיתי להעיר דברים אלה דווקא משום כך שמצויים אנו היום בפרשת בראשית, בה נזכר יום המנוחה לראשונה - רעיון שבעקבותיו נוצרה השבת, שהיא, כדברי המשורר חיים נחמן ביאליק, "היצירה הגאונית ביותר של הרוח העברי" (ספר השבת, 517; ראו גם דברי הנשיא ברק בבג"ץ 5016/96 ליאור חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח', פ"ד נא(4), 1, 44-43 (1997)) . דיני ספורטצווים