רטיבות שמן גיר בבדיקת רכב

רטיבות שמן גיר בבדיקת רכב: א. רקע ותמצית טענות הצדדים: 1. תביעה כספית בסך 6,046 ₪, שעילתה רשלנות הנתבעת - ראלקס הנדסה (1996) בע"מ המשמשת כמכון בדיקת כלי רכב, שבעטיה כך נטען, נגרם נזק לרכב התובע בקריסת תיבת ההילוכים בו. סכום התביעה מורכב מעלות תיקון התקלה, בתוספת אובדן שני ימי עבודה ועלות פניה משפטית. 2. תמצית טענות התובע הן כדלקמן: א. הנתבעת ביצעה ביום 20.4.05 בדיקת הרכב קודם רכישתו. ב. כשבועיים לאחר מכן קרסה תיבת ההילוכים ברכב. ג. בבדיקה שנערכה ע"י בוחן מוסמך נמצא כי הסיבה לתקלה נבעה משמן גיר שרוף לחלוטין. ד. הנתבעת לא רשמה בטופס הבדיקה כי שמן הגיר שרוף ואך רשמה "נקישה בשילוב הילוכים...רטיבות בגיר". כן לא ידעה הנתבעת את התובע בדבר הסיכונים הכרוכים בהמשך נסיעה ברכב במצב זה. ה. טיעוניו המשפטיים של התובע נעוצים הן בתחום החוזים (הפרת הסכם לביצוע בדיקה יסודי), והן בתחום הנזיקין (רשלנות מקצועית מצד הנתבעת). 3. הנתבעת כופרת בחבותה כאמור בדברי התובע. תמצית טיעוניה הם כדלקמן: א. הרכב נכנס לבדיקה מכנית של הרכב ומערכותיו וכך אף הצהיר וחתם התובע בקבלת הרכב. ב. בסיום הבדיקה נמסר לתובע טופס סיכומה, עפ"י הוראות משרד התחבורה ובו פורטו בפניו הליקיים שנמצאו, לרבות הקראת והסבר האמור בטופס. התובע אף חתם על גבי הטופס לאחר שנמסר לעיונו וקריאתו. ג. בטופס האמור נכתב במפורש כי הגיר אינו תקין ובין היתר יש נקישה בשילוב ההילוכים ורטיבות בגיר. ד. בנסיבות אלה, בהן היה התובע מודע היטב לממצאים, רשלנותו הוא הביאה לתקלה. ה. התובע אף חתם ע"ג טופס הסיכום בו מפורט הליקוי, שידועים לו משמעות הליקויים ובאחריותו לפנות למוסך לקבלת הערכת מחיר לתיקון. ב. העובדות שאינן שנויות במחלוקת 4. א. הנתבעת ביצעה ביום 20.4.05 בדיקת הרכב קודם רכישתו. ב. עם הכנסת הרכב חתם התובע על הצהרה בדבר בדיקת הרכב (נספח נ/1 לתצהיר הנתבעת). ג. תמורת הבדיקה שילם התובע לנתבעת סך 500 ₪ (נספח ב' לתביעה). ד. בתום הבדיקה נמסר לתובע טופס סיכום אחיד ובו פירוט ליקויים. הטופס חתום על ידי התובע והנתבעת (נספח א' לתביעה). ג. המחלוקת 5. המחלוקת בין הצדדים, מצומצמת איפוא יחסית ונוגעת לשאלת אחריות המוסך, במישור החוזי ובמישור הנזיקי. ד. ראיות הצדדים: 6. מטעם התובע העיד הוא עצמו. כן הוגשו מטעמו עותק הבדיקה והחשבונית (נספחים א' , ב'), מכתב עורך דין וחשבונית (נספחים ה', ו') ותלוש משכורת (נספח ז'). שני מסמכים נוספים - מכתב ממוסך אוטו רן וחשבונית מס (נספחים ג' ו - ד'), לא נתקבלו, זאת נוכח התנגדות הנתבעת ובשל העובדה כי לא הוגשו על ידי עורכם, אשר לא הגיש תצהיר, לא התייצב לדיון ולא ניתן היה לחוקרו (החלטתי מיום 22.1.07). 7. מטעם הנתבעת העיד מנהלה והבעלים שלה, הבוחן מר הרשקוביץ. כן צורפה הצהרה לבדיקת רכב (נספח נ/1), ועותק מכתב תשובת ב"כ הנתבעת (נספח נ/2). תמצית עדות התובע 8. א. עפ"י עדות התובע, רכש ביום 20.4.05 רכב מסוג יונדאי לאחר שהסתמך על תוצאות בדיקה מאותו יום שנעשתה ע"י הנתבעת (ס' 1 לתצהירו מיום 5.12.05). ב. בטופס הבדיקה לא נרשם שמן תיבת ההילוכים שרוף ולא הוזהר על ידי הנתבעת בגין תקלה נדירה זו. כן לא הוזהר קודם הבדיקה אלו בדיקות יבוצעו ואלו לא (סעיפים 2 ו - 3 לתצהיר). ג. לאחר כשבועיים קרסה תיבת ההילוכים (סעיף 5 לתצהיר). ה. בוחן מוסמך מטעם מוסך חליפי, מצא כי תיבת ההילוכים נהרסה כליל כתוצאה מנסיעה בשמן גיר שרוף לחלוטין (סעיף 8 לתצהיר). ו. הנתבעת סירבה לקבל אחריות (סעיף 6 לתצהיר). בשל כך שולם התיקון על ידי התובע בסך של 4,668 ₪ (סעיף 10 לתצהיר). ז. בחקירתו הנגדית מאשר התובע, כי אכן ישב איתו בוחן והסביר לו את משמעויות ממצאי טופס הבדיקה (עמ' 5 לפרוטוקול ש' 5-6) . כל מה שכתוב במסמך עבר איתו שורה שורה וסעיף סעיף. הוא יכול היה לשאול שאלות וגם קיבל תשובות (עמ' 5 ש' 10-12). כשהבוחן הקריא לו את התקלות (עמ' 7 ש' 7). יחד עם זאת טוען העד כי לא מר הרשקוביץ, ישב עימו אלא בוחן אחר (עמ' 5 ש' 13-14). תמצית עדות הנתבעת 9. א. עפ"י עדות הנתבעת, מתאר את תהליך הבדיקה הקבוע, שבענייננו לא היה שונה. לאחר שצולמו מסמכי הרכב והצדדים, ומזמין הבדיקה - התובע, חתם על הצהרה לבדיקת הרכב (נ/1), בה מצהיר הוא כי ידוע לו שהבדיקה מכנית, נכנס הרכב לבדיקה ובסיומה נרשמו הממצאים בטופס הבדיקה (נספח א' לתצהיר התובע). לאחר מכן, סיכם העד במשרדו, לתובע, את תוצאות הבדיקה ופירט בפניו את כל הליקויים לרבות הקראת והסברת כל האמור בסיפא הטופס. התובע חתם על הטופס לאחר שנמסר הוא לו (סעיפים 2 ו- 3 לתצהיר הנתבעת). ב. לטענת הנתבעת, ידע התובע היטב כי הגיר אינו תקין, זאת כאמור בסעיפים 12 ו - 14 לטופס הבדיקה, ואך רשלנותו באי ביצוע התיקונים, היא שהביאה לתקלה ברכב (סעיף 5 לתצהיר). ג. בחקירתו הנגדית מעיד העד, כי הוא זה שערך את הבדיקה, כל הסעיפים סומנו על ידו והחתימה היא חתימתו. הוא זה שישב עם התובע (עמ' 7 לפרוטוקול ש' 18-27 ועמ' 8 ש' 26). ד. עוד העיד העד כי הוא הבוחן המוסמך היחידי שעורך את בדיקות הקניה אצל הנתבעת (עמ' 9 ש' 8). ה. בנושא השמן מעיד העד, כי בדק זאת ומצא שהשמן תקין (עמ' 10 ש' 1-3). ו. לשאלת ב"כ התןבע הסביר העד כי תתכן תקלה כמתואר על ידי התובע, במצב של שבועיים לאחר הבדיקה, כמצב שאינו קשור לשלב הבדיקה (עמ' 10 ש' 16 עד עמ' 11 ש' 13). ה. דיון 10. קודם שאעבור לדיון בתיק זה אציין את התרשמותי מהגינותם של שני בעלי הדין שבפני. פסק דין זה אינו מבוסס איפוא על אי אמון והעדפת גרסה זו על פני אחרת, אלא בשאלת ההוכחה המסתברת עפ"י הראיות שהוצגו בפני. 11. עיון בעדויות ובראיות שהוצגו בבית המשפט, מביא לידי מסקנה, כי לא זו בלבד שלא הוכח הנזק, אלא שנראה שאף לו היה מוכח, הרי שלא הוכחה אחריות הנתבעת לו, הן במישור החוזי והן במישור הנזיקי ועל כן דין התביעה להדחות. 12. באשר לשאלת הנזק: המדובר בטענה לפיה קרסה כליל תיבת ההילוכים, כתוצאה מנסיעה בשמן גיר שרוף. ראשית, נקודת הזמן הרלוונטית הינה מועד הבדיקה. לא הוכח בשום ראיה שהיא, כי בנקודת זמן זו, או בכל נקודת זמן אחרת, היה שמן הגיר שרוף. התובע לא יכול היה להעיד כך. מומחה מטעמו - אף אם היה מובא - לא יכול היה להעיד על כך, שכן לא נכח באותו מועד אלא בחן את הרכב כשבועיים מאוחר יותר. בנקודה זו יוער, כי הבוחן מטעם הנתבעת העיד, בלא שנסתר, שלא זו בלבד שבזמן הבדיקה היה שמן הגיר תקין (עמ' 10 ש' 1-3), אלא שבהחלט תתכן תקלה מסוג זה שתגרם בתוך פרק זמן של שבועיים ואף בנסיעה אחת (עמ' 11 ש' 9-13). שנית, אף אם היה השמן שרוף, הרי שהקשר הסיבתי בין עובדה זו לנזק הנטען צריך להיות מוכח בעדות מומחה. עדות כזו לא הובאה. יצויין כי מסמך אותו ניסה התובע להכניס (נספח ג') לא התקבל, הן באשר לא הוגש בהתאם לכללי הראיות בדבר הגשת מומחה, ולמצער, אפילו לא הוגש על ידי עורכו, שהוא עצמו אינו ידוע ושמו אינו מופיע כלל במסמך. יצויין כי הבוחן מטעם אותו מוסך, זה שבכוחו היה אולי לאשש טענה זו, לא הובא על ידי התובע להעיד. בנסיבות אלה, לא הוכחה עובדת היסוד ולא הוכח הקשר הסיבתי שבינה לבין הנזק, ועל כן, כבר מטעם זה דין התביעה להדחות. בהערת אגב אציין, כי לא ירדתי לסוף דעתו של ב"כ התובע, בדבר חובתו של בית המשפט, בהליך אזרחי ליזום הבאת עד מומחה, או להעיר לתובע כי עליו לזמן מומחה (עמ' 15 ש' 7-8), כשלא נעשה כן על ידי הצד עצמו. 12. באשר למישור החוזי: גם כאן, ספק בעיני אם חלה כלל חובה על הנתבעת מול התובע גם במישור החוזי. עיון בנספח א' לכתב התביעה ובנספח נ/1 לכתב ההגנה מלמד, כי לא זו בלבד שהתובע היה ער לכך שהבדיקה מכנית בלבד, אלא שבטופס סיכום הבדיקה נרשם מפורשות על ידי הנתבעת כי תיבת ההילוכים ("העברת כח") אינה תקינה וכי קיימת נקישה בשילוב ההילוכים, גומיות מגן לציריות פגומות ורטיבות בגיר (ס' 12 לטופס). בסעיף 14 - "הערות כלליות" ניתנת הנחיה לבדיקת תצרוכת שמן בנסיעה. הנה כי כן, הופנתה תשומת ליבו של התובע לעובדה כי תיבת ההילוכים אינה תקינה והדבר נרשם מפורשות בדו"ח. עפ"י עדותו של התובע עצמו, כמפורט לעיל, ישב עימו בוחן הנתבעת ועבר איתו על כל סעיף וסעיף. יתרה מכך, התובע בחתימתו אישר כי ידוע לו שהנתבעת אינה אחראית על תיבת הילוכים אוטומטיות, כפי שקיים ברכב זה, וכי משמעות הליקויים וחומרתם והערכת מחיר לתיקון, עליו לקבל באחריותו הוא, ממוסך מורשה (ר' פרק ההערות בתחתית הדו"ח). בנסיבות אלה, לא מצאתי כי הורם נטל ההוכחה המוטל על התובע ביחס לחבות הנתבעת, גם במישור החוזי. 13. נוכח המסקנה האמורה, מתייתרת בחינת שאלת גובה הנזק, אשר אעיר שגם לגביה קיימת בעיית הוכחה. 14. בנסיבות אלה נדחית התביעה. התובע ישלם לנתבעת סך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ, בגין הוצאותיה. זכות ערעור תוך 45 יום מיום המצאת פסק הדין לב"כ הצדדים. רכבנזקי מיםבדיקת רכבתקלות ברכבתקלה בגיר (רכב)רטיבות