טענת קיזוז תמורת הודעה מוקדמת בכתב הגנה

1. עניינו של ערעור זה בשאלה, האם כדין נדחתה תביעת המערערת לקיזוז תמורת הודעה מוקדמת מן הסכומים שנפסקו לזכות המשיב. פסק הדין בתובענה 2. בבית הדין האזורי בנצרת (השופטת הראשית ורד שפר ונציגי ציבור מר יאנוס חיים ומר לוי טוביה; עב 1625/04) נדונה תביעה שהגיש המשיב נגד המערערת (להלן: החברה) בשירותה עבד כנהג מחודש ספטמבר 1999 עד להתפטרותו באוקטובר 2001. בפסק דין מיום 28.11.06, התקבלה תביעתו של המשיב לתשלום פדיון חופשה בסך של 4,800 ש"ח; ולתשלום דמי הבראה עבור שתי שנות עבודתו, בסך של 2,850 ש"ח. תביעתו לתשלום פיצויי פיטורים נדחתה. בנדון זה, נקבע, בין היתר, כי המשיב לא הוכיח את טענותיו לפיהן תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הצדיקו את התפטרותו. הוסיף בית הדין וקבע: "למען הסדר נציין כי בסיכומי הנתבעת, כמו גם בתצהיר העדות הראשית של מנהלה, נטען כי יש לקזז מהסכומים שיפסקו לתובע תמורת הודעה מוקדמת שהיה עליו לתת לה, שכן עזב עבודתו על אתר, אולם משלא נטענה טענת קיזוז זו בכתב ההגנה - ודאי שאין מקום להידרש לה". כנגד קביעתה זו מכוון ערעורה של החברה. טענות הצדדים בערעור 3 בערעורה טענה החברה כי "טעה ביה"ד קמא עת קבע כי יש להורות על דחיית טענת הקיזוז שהועלתה מטעם המערערת, אך ורק משום שלא הועלתה בכתב ההגנה שהוגש מטעמה". עיקר טענותיה של החברה היו אלה: בסעיף 13 לכתב ההגנה שהגישה, נטען כי בשל התפטרות המשיב מעבודתו על אתר וללא כל הודעה מוקדמת, החברה "מתעתדת להגיש כנגד המשיב ... כתב תביעה מטעמה"; בתצהיר עדות ראשית של מנהל החברה ובסיכומיה הועלתה טענתה בדבר אי מתן הודעה מוקדמת; המשיב מצידו לא ביקש להורות על דחיית טענת קיזוז ולא העלה כל התנגדות לטענה זו, אף "לא הרים נטל ההוכחה המוטל עליו במסגרת תביעתו... כי נתן הודעה מוקדמת בכתב למערערת טרם התפטרותו מעבודתו אצלה על אתר"; בית הדין האזורי יכול היה "להעריך ולקבוע במדויק הסכום שהנו בר קיזוז, וזאת לאור העובדה לפיה מדובר הוא בשכרו החודשי של המשיב אצל המערערת"; הזכות המהותית לקיזוז גוברת על "הזכות הדיונית בגינה קבע ביה"ד קמא כי יש לדחותה מפאת אי העלתה בכתב ההגנה שהוגש מטעם המערערת". החברה ביקשה לראות בהודעת הערעור שהגישה אף סיכומי טענותיה בערעור. המשיב תמך בפסיקתו של בית הדין האזורי והוסיף וטען כך: טענת החברה לפיה "היא שומרת לעצמה את הזכות להגיש תביעה נגד התובע בגין הודעה מוקדמת" אינה בגדר טענת קיזוז; "העלאת טענת קיזוז שלא במסגרת כתב ההגנה אלא לאחר מכן מנוגדת לתקנות סדר הדין האזרחי"; החברה לא העלתה טענת קיזוז במסגרת הדיון המוקדם ולא ביקשה תיקון כתב התביעה; טענת הקיזוז לא נטענה באופן מפורט ומפורש בהזדמנות הראשונה; לגופו של עניין לא הוכיחה החברה זכאותה לתמורת הודעה מוקדמת. דיון והכרעה 4. הדיון בערעור זה התקיים על סמך טיעוני הצדדים בסיכומים בכתב שהגישו ונוכח כלל החומר שהובא לפנינו. נקדים אחרית לראשית, ונאמר, כי דין הערעור להדחות. טעמינו לכך נבאר להלן. המסגרת הנורמטיבית 5. בתקנה 34 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 (להלן: התקנות) שכותרתה "רשות הנתבע לקיזוז ולתביעה שכנגד" נקבע כך: " נתבע רשאי לקזז כל זכות ותביעה שלו כנגד תביעתו של התובע או להגיש אותן בתביעה שכנגד, בין אם הן על נזק ממון ובין אם לאו; כוחם של קיזוז או תביעה שכנגד ככוח תובענה שכנגד, ובית הדין יוכל ליתן בהם פסק דין סופי הן על התביעה המקורית והן על התביעה שכנגד, ובלבד שהעילה לתובענה שכנגד היא בתחום סמכותו של בית הדין". כבר נפסק, כי טענת הקיזוז הינה טענת הגנה מהותית [רע"א 11736/05 בנימין צאירי נ' רחל שרעבי, ניתן ביום 6.4.06; ע"א 4506/91 צבי אהרוני נ' א.ש.ת. כספים בע"מ, ניתן ביום 7.7.94; עא 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו(3) 518]; כי על הטוען טענת קיזוז להעלותה בהזדמנות הראשונה. ההזדמנות הראשונה להעלאת טענת הקיזוז תיבחן בכפוף לסעדים המבוקשים בתביעה המקורית [עע 1213/04 החברה הכלכלית לפיתוח צפת "עמק התכלת" בע"מ - יוחנן טיבי, ניתן ביום 14.3.05]. ככלל, מועד העלאת טענת הקיזוז הינו בכתב ההגנה [עדמ 300091/98 זאקי כהן - עלי דהוד אבו כף, ניתן ביום 13.11.00; דב"ע נב/49-3 אבי רוזנבאום - שמואל יודוביץ, פד"ע כד 135]. את טענת הקיזוז יש להעלות במפורש ובמפורט בכתב הטענות. והנטל להוכיח קיומה של טענת קיזוז ושיעורה, על הטוען לקיזוז. על רקע הוראות הדין, ייבחנו טענותיה של החברה בערעור זה. ולענייננו 6. בכתב התביעה שהגיש, תבע המשיב, בין היתר, להכיר בהתפטרותו כפיטורים המזכים אותו בסעד של פיצויי פיטורים. נוכח מהות הסעדים שהתבקשו בתביעה המקורית, ההזדמנות הראשונה להעלאת טענת קיזוז היא בכתב ההגנה. בהזדמנות הראשונה להעלאת טענת קיזוז כנגד תביעתו של המערער, בכתב ההגנה שהגישה טענה החברה כך: "הנתבעת תוסיף ותטען כי היא שומרת לעצמה הזכות להגיש תביעה נגד התובע בגין הודעה מוקדמת, מאחר ולא הודיע לנתבעת כפי שמתחייב עפ"י חוק, ובגין הנזקים שנגרמו לנתבעת, הן ישירות והן עקיפים כגון, נזקים מאובדן הכנסה של המשאית אשר השאיר בלי נהג, נזקים בשל הצורך בשינוי סידורי עבודה בכלל ובשל אי עמידתה של הנתבעת בהתחייבותה כלפי הלקוח 'חברת מי עדן' אשר נפגע שמה הטוב של מרשתי אצל החברה הנ"ל" (הדגשה שלנו - נ.א.). בפלוגתאות כפי שנוסחו בקדם המשפט לא נכללה טענת קיזוז מפורשת ומפורטת של החברה כלפי המשיב, אף לא התבקשה הוספת טענת קיזוז, בדרך של תיקון כתב הגנה. בתצהירו, חזר מנהל החברה על הטענה הכללית לפיה, על המשיב לפצות את החברה בגין אי מתן הודעה מוקדמת "...בסכום השווה לשכרו הרגיל של התובע, בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת, דהיינו חודש ימים". בשלב הסיכומים בכתב, העלתה החברה לראשונה טענת הגנה של קיזוז תוך שביקשה "להורות על קיזוז תמורת ההודעה המוקדמת בסכום השווה לשכרו הרגיל החודשי של התובע, מכל סכום שיפסק, באם יפסק, לזכותו של התובע". 7. בחינת טענותיה של החברה בכתבי בי-דין שהגישה מעלה, כי החברה לא מילאה אחר הנדרש בדין להקמתה של טענת קיזוז ולביסוסה. בכתב ההגנה, שהוא ההזדמנות הראשונה להעלאת טענת קיזוז, הועלתה טענה בעלמא בדבר שמירת הזכות להגיש בעתיד תביעה נגד המשיב בגין אי מתן הודעה מוקדמת. טענות שהעלתה החברה בשלבים מאוחרים יותר של ההתדיינות, עליהן ביקשה לסמוך את טענת הקיזוז, דינן להדחות. על האמור בתצהירו של מנהל החברה, אין להסתמך. זאת, מן הטעם, שטענה קיזוז היא טענה משפטית ומקומה בכתב טענות ולא בתצהיר. מה גם שלגופו של עניין, האמור בתצהיר אינו בגדר טענת קיזוז ואינו עונה על דרישת הפירוט והכימות. העלאת טענת הקיזוז, בשלב הסיכומים, לאחר שנוסחו הפלוגתאות והמוסכמות בין הצדדים בקדם המשפט יש בה כדי להפתיע ולהוות הרחבת חזית. כללו של דבר: החברה לא ענתה על הדרישה לפיה על הטוען קיזוז, להעלות טענה זו מפורשות בכתב ההגנה, תוך פירוט העילה והסכום, ואין די בהעלאת הטענה כלאחר יד, בוודאי שלא בשלב המאוחר של הסיכומים בכתב, כפי שעשתה. 8. סוף דבר - הערעור נדחה. בתוך 30 יום מהיום תשלם המערערת - מובילי מים 1994 בע"מ למשיב - מר יוסף פיסל, שכר טרחת עו"ד בערעור זה בסך 4,000 ש"ח בצירוף מע"מ. לא ישולם הסכום במועדו, ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן בהיעדר הצדדים היום ז' באייר תשס"ז (25 באפריל 2007) ויישלח אליהם. יגאל פליטמן, שופט נילי ארד, שופטת לאה גליקסמן, שופטת נציג עובדים, מר אבישי ספיר נציג מעבידים, מר הלל דודאי כתב הגנהמסמכיםהודעה מוקדמתטענת קיזוזקיזוז