מחיקת תביעה בשל הפרת צו להשיב על שאלון

1. בפני בקשה להורות על מחיקת התובענה שהוגשה ביום 28/9/2004 בשל הפרת צו להשיב על שאלונים וגילוי מסמכים בהתאם ללשון תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") ולחייב את המשיבה בהוצאות המבקשים ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ. 2. והעובדות הדרושות לעניין 2.1 בין המבקשים למשיבה התגלעו חילוקי דעות ביחס לדמי חכירה אותם ביקשה המשיבה לייחס להחכרת מגרש למבקשת באיזור התעשייה המערבי בראשון לציון (להלן: "המגרש"). המחלוקת שנתגלעה הינה בעיקרה פרשנות סעיף 14(א) לחוזה החכירה, לפיו יש לראות בהשקעות החוכר כתשלום הגורע משווי הבעלות המלא בקרקע לצורך הערכת דמי החכירה שעל החוכר לשלם. הצדדים חלוקים באשר לאופן בו חישב שמאי המשיבה את שווי המגרש, בעקבותיו נקבע סכום דמי החכירה. המבקשים טענו כי שיטת החישוב בה נקט השמאי שגויה שכן בהתאם להוראות של הסכם החכירה ולחילופין התכלית הכלכלית יש לחשב באופן שונה את עלות הפיתוח של שווי המגרש. 2.2 ביום 27.3.06 שלחה ב"כ המשיבה למבקשים רשימת מסמכים כתחליף ל"תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין". המבקשים לא הסתפקו ברשימה ופנו בבקשה למשיבה ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי, תצהיר ספציפי ושאלון. ביום 13.2.07 הוריתי כדלקמן: "הצדדים ישלימו את כל הליכי הביניים תוך 45 יום מהיום לרבות גילוי ועיון במסמכים" . ביום 3.5.07, בתום 90 יום חזר ופנה ב"כ המבקשים להמשיבה וביקש מענה על השאלון ותצהיר גילוי מסמכים ספציפי. על יסוד הסכמות שבין הצדדים אושר על ידי בית המשפט הסדר דיוני ביום 13.8.07 לפיו הצדדים ישלימו הליכי גילוי מסמכים ביניהם. 3. טענות המבקשים המבקשים טוענים כי בניגוד גמור למצגי המשיבה ובניגוד להסדר הדיוני, היא סירבה ליתן תצהיר תשובות לשאלון שהופנה לשמאי וסירבה ליתן פרטים כלשהם בקשר לאופן בו חושבה עלות הפיתוח. המבקשים טוענים שמכיוון ובשומת המבקשת לא היה תחשיב, ומדובר בשומה סתומה ולא נהירה, הרי שישנה חשיבות רבה למסמכים ולתשובות על השאלון. אי מענה על שאלון ומתן פרטים נוספים, הינו אי קיום צו, ועל כן בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, דין התובענה להימחק. 4. טענות המשיבה 4.1 המשיבה טוענת כי הגשת בקשה לפי סעיף 122 לתקנות סדר הדין האזרחי אינה הבקשה המתאימה הואיל והוחלף בין הצדדים גילוי מסמכים, ואף נענה השאלון שהוצג, למעט שאלות שאינן רלבנטיות. נטען כי ההליך המתאים הינו על פי תקנה 110 או 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, ובכל מקרה הסנקציה של מחיקת כתבי טענות הינה סנקציה מרחיקת לכת, שאין זה המקרה בו יש להפעילה. 4.2 בנוסף, טוענת המשיבה כי חובת הגילוי הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי אינה חלה על מסמכים שאינם מצויים בידיו או בשליטתו של צד מתדיין. בהתייחס לשאלון שהופנה על ידי המבקשים לשמאי מטעם המשיבה, נטען כי השאלון מהווה הכבדה ניכרת, שכן מענה על השאלון מצריך שעות עבודה רבות והוצאה כספית ניכרת, כל זאת בשעה שלמבקשים נתונה הזכות לחקור את השמאי במסגרת חקירה נגדית, לאחר שתוגש חוות הדעת במסגרת תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים. 5. דיון 5.1 המסגרת הנורמטיבית הינה תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כדלקמן: "122. הפרת צו בעל דין שאינו מקיים צו להשיב על שאלון לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים או למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65, הרי אם הוא התובע ימחק בית המשפט או הרשם את תובענתו, ואם הוא הנתבע ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו ודינו כדין מי שלא הגיד כתב הגנה, אלא שרשאי בית המשפט או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו." 5.2 בחינת כללי הליכי גילוי המסמכים מגלה כי נקודת המוצא היא שלכל צד קמה זכות לעיין בכל המסמכים המצוים בחזקת הצד השני, זאת לשם פישוט ההליכים, ייעולו של הדיון המשפטי וחיסכון בזמן שיפוטי. במסגרת הדיון האזרחי, קבעו בתי המשפט כי יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלבנטי למחלוקת שנתגלעה בין הצדדים ואשר נדונה בבית המשפט. יפים לעניין זה הדברים האמורים ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' הנרי אזולאי ואח', פ"ד מט (4) 54, בעמ' 60: "על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נשוא התובענה..." (ראה לעניין זה גם ע"א 2271/90 ג'מבו נ' אמיר מרדכי, פ"ד מו (3) 793, כן ראה פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין רע"א 9288/07 איוב נ' שפיגל, מיום 7.11.07 כמו גם ספרו של השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית - 2005 בעמ' 186). 5.3 כלים דיוניים כגילוי מסמכים ומענה על שאלונים, נועדו, במידת האפשר, ליצור שיוויון בין בעלי הדין, ולהעמידם, עד כמה שניתן, בעמדה התחלתית ונקודת זינוק פחות או יותר שווה. גילוי מסמכים מהווה עקרון עזר, שהוא מעבר לעקרון השוויון, ויש בו כדי להשיג מטרות דיוניות נוספות, שחלקן נוגע לקבלת נתונים שיאפשרו להוכיח את התביעה או לדחותה. מטרת מענה על שאלונים היא בין היתר, לשם מיקוד הצדדים בסוגיות השנויות במחלוקת ולשם השגת הודיות. יחד עם זאת, לאור שיקול הדעת הנרחב שיש לבית המשפט בקביעת היקף הליכי הגילוי המוקדם ורלבנטיות המסמכים המבוקשים, על בית המשפט לבחון בעין ביקורתית את בקשות הצדדים ולבחון האם יש במסמכים המבוקשים כמו גם בשאלון משום הצדקה בחיוב הצד השני במסירתם ובמענה לשאלות המופנות אליו, כמו גם הכבדה. 5.4 הסנקציה שיש בידי בתי המשפט, כאשר לא מתקיימים הצווים לגילוי מסמכים ומענה על שאלונים, היא מחיקת כתב הטענות של בעל דין. מחיקת כתב טענות, עקב מחדל של צד מתדיין, מהווה סנקציה חריפה. הפעלת סנקציה זו, שעה שצד אינו ממלא אחר צווי בית המשפט, הינה מעשה שבתי המשפט נזהרים מלנקוט בו, משום שמדובר בסנקציה חריפה הפוגעת בזכותו של בעל דין לבוא בשערי בית המשפט. ואולם, אם נוכח בית המשפט כי מי מהצדדים הפר צו שניתן על ידו, ונמנע מגילוי מסמכים המצויים בחזקתו, או מענה ראוי על שאלון, כאשר בית המשפט השתכנע שצד פועל בזדון או באופן מזלזל, עשוי בית המשפט להורות על מחיקת כתב הטענות. יפים לעניין זה דברי כב' השופט חשין בע"א 2271/90 לעיל: "אין פלא בדבר, איפוא, שבתי המשפט חזרו שוב ושוב על האזהרה כי אין מוחקים כתב הגנה אלא במקרים קיצוניים הראויים לכך...הכלל הוא שמחיקת כתב הגנה - בשל אופיה הדרסטי - בית המשפט לא ינקוט בה אלא אם שוכנע שכלו כל הקיצין וכי אין להבין את התנהגות הנתבע אלא כהסתוללות ביריבו ובבית המשפט וכזלזול ברור וגלוי בחובתו..." 6. מן הכלל אל הפרט 6.1 לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה ובתגובה על כל נספחיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, ואין מקום להורות על מחיקת התובענה וזאת מן הטעמים הבאים; 6.2 מאחר ומדובר בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, תוך בחינת הרלבנטיות שיש למסמכים המבוקשים ולשאלות המוצגות, על בית המשפט לבחון שאלות ומסמכים אלה בראי כתבי הטענות, שכן יש לוודא שהשאלות והמסמכים קשורים לעניינים השנויים במחלוקת, ולוודא שלא מדובר בשאלון שיכביד על הצד שכנגד. (ראה לעניין זה השופט גורן לעיל, שם בעמ' 156). 6.3 לכאורה עסקינן בשאלון אשר יש לו רלבנטיות לשמאות שהניעה את התביעה, אך בפועל מדובר בבקשה המכבידה על הצד שכנגד, הואיל ומדובר בהפניית שאלון לא אל המשיבה או מי מעובדיה כי אם אל השמאי כצד שלישי, שאינו בעל דין, אשר ערך את השומה, ולמסמכים שאמורים להיות מצויים בחזקתו. חובת הגילוי במקרה זה, לגבי המסמכים המבוקשים אינה חלה שכן מבוקש גילוי מסמכים שלא מצויים בידי המשיבה עצמה, כפי שנקבע ברע"א 6715/05 מחסני ערובה נאמן בע"מ נ' זאב אייזנברג, תק-על 2005(4) 662, מפי כב' השופט גרוניס: "חובת גילוי המסמכים חלה אך ורק על מסמכים שנמצאים בידיו של אחד מבעלי הדין או בשליטתו...במסגרת הליך גילוי המסמכים נדרש בעל הדין להצביע על המסמכים אשר נמצאים ברשותו או בשליטתו, הא ותו לא. אין זה מתקבל על הדעת כי במהלך השלב המקדמי יידרש בעל דין לערוך בירורים וחקירות שונות, ודאי לא כאלו הכרוכים במאמץ רב, במטרה לייצר מסמכים הדרושים לצד השני לשם ביסוס תביעתו או הגנתו..." כן ראה לעניין זה ספרו של משה קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה, כרך א', מהדורה חמש עשרה, תשס"ז -2007 בעמ' 770. 6.4 בנוסף, המסמכים האמורים מקומם ובחינתם בשלב הראיות ולא במסגרת ההליכים המקדמיים. אל לו לבית המשפט ליתן ידו להפיכת הליכים מקדמיים לתחליף לשלב ההוכחות, כפי שנקבע על ידי כב' השופט מלצר ברע"א 9122/07 חיה ברזילי נ' בנק המזרחי המאוחד, שניתן ביום 19.11.07 כדלקמן: "הליך גילוי ועיון במסמכים לא נועד, על פי טיבו, להוות תחליף לשלב ההוכחות. כאשר טוען בעל דין כי מסמך מסוים אינו בידיו, הרי בדרך כלל, ולמעט במקרים קיצוניים, יש להסתפק בכך לצורך הליך הגילוי והעיון. מקומן של הטענות על הימצאותו של מסמך פלוני בידי בעל הדין ונפקות אי גילויו הינו בשלב ההוכחות.". אם סבורים המבקשים שיש צורך במסמכים, הם רשאים לפנות למשיבה שתודיע לשמאי שיביא את המסמכים המבוקשים לחקירתו בבית המשפט. 6.5 בדומה היא מסקנתי באשר למענה לשאלון שהופנה למשיבה. מדובר בשאלון שיש להציג לשמאי, ואין המשיבה עצמה יכולה להשיב עליו. עסקינן בשאלות שיש להציג לשמאי במסגרת חקירה נגדית, שכן מדובר בשאלות שתשובה עליהן תהא מעין חוות דעת, שמקומה אינו בשלב מקדמי זה (ראה לעניין זה רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ, (ניתן ביום 14.8.07, לא פורסם)). השמאי הינו גורם חיצוני למשיבה, אינו חלק ממנה, וחיוב המשיבה לדאוג למענה על השאלון מהווה בשלב זה הכבדה שלא לצורך. 6.6 לאור כל האמור לעיל - דין הבקשה להידחות. המבקשים ישאו בהוצאות הבקשה בסך -.3,500 ₪, בצירוף מע"מ. ניתנה היום כ"ב בכסלו, תשס"ח (2 בדצמבר 2007) בהיעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים בדואר רשום. איתן אורנשטיין, שופט רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפושאלוניםמסמכיםמחיקת תביעה / הליךצווים