זכות סירוב ראשונה על זכויות במקרקעין

רקע בסמוך לספטמבר 2006 התנהל משא ומתן בין משיבה 1 (להלן: "חברת העובדים") באמצעות מנהלי משיבה 2, לבין המבקשים ולבין משיבות 3 - 6 (להלן: "קבוצת אזורים") לרכישת זכויות במקרקעין הידועים כחלקות 75 ו - 76 בגוש 7655 אשר הוחכרו לחברת העובדים על ידי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") ומשמשים כמגרש כדורגל ומתקני ספורט (להלן: "המקרקעין"). מחלופת טיוטות ההסכמים שערכו הצדדים עולה כי רכישת הזכויות במקרקעין נועדה להתבצע בדרך של מימוש אופציה לרכישת המקרקעין שניתנה לקבוצת אזורים והמחאת זכויות קבוצת אזורים למבקשים. ביום 2.1.07 החליטה הנהלת חברת העובדים שלא לאשר את העיסקה עם המבקשים ולנסות למכור את זכויותיה במקרקעין בדרך של התמחרות. בתובענה שלפני עותרים המבקשים להצהיר כי טיוטות ההסכמים שנערכו בינם לבין נציגי חברת העובדים מחייבות את חברת העובדים. ביום 13.5.07 ועוד בטרם צורפה עיריית רעננה כמשיבה בתובענה, התקיים דיון בתובענה וניתנה החלטה לפיה יוגשו סיכומי הצדדים. בסמוך הגישה עיריית רעננה בקשה להצטרף כמשיבה לתובענה, בטענה כי על פי החלטה 1062 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.7.05 (להלן: "החלטה 1062") מוקנית לה זכות סירוב ראשונה לרכישת זכויות חברת העובדים במקרקעין (בשא 10167/07). ביום 9.8.07 ניתנה החלטה לפיה צורפה עיריית רעננה כמשיבה בתובענה, ניתנה למבקשים רשות לתקן את כתב התובענה לעניין הסעד המבוקש ורשות לבעלי הדין להגיש טיעונים לעניין תחולתה של החלטה 1062 על המקרקעין. ביום 25.10.07 התקיים דיון בתובענה ובהתאם להסכמת הצדדים ניתנה רשות להשלמת טיעונים. טענות עיריית רעננה והמינהל המקרקעין הוקצו לצורכי ציבור, ובהתאם להוראות החלטה 1062 על חברת העובדים המבקשת להעביר את זכויותיה במקרקעין לצד שלישי לפנות אל עיריית רעננה בהודעה לפיה ניתנת לה זכות סירוב ראשונה לרכישת הזכויות במקרקעין, וזאת למשך 90 יום. חברת העובדים טרם פנתה אל עיריית רעננה ולא הודיעה על מתן זכות הסירוב, וכל עוד תעמוד עיריית רעננה על זכותה מכוח ההחלטה 1062 מתייתר הדיון בשאלת תוקפם של טיוטות ההסכמים שהוחלפו בין המבקשים לחברת העובדים וקבוצת אזורים. מהאמור בטיוטת ההסכם למימוש האופציה לקבוצת אזורים עולה כי הסכם האופציה שנכרת בין חברת העובדים לקבוצת אזורים פקע בהסכמת הצדדים אשר אף פעלו בהתאם להסכמה זו ודיווחו לרשויות המס על ביטול האופציה לרכישת המקרקעין. לפיכך, ככל שיש בין המבקשים ו/או קבוצת אזורים לבין חברת העובדים הסכם לרכישת הזכויות במקרקעין מדובר בהסכם חדש שאינו בא בגדרו של סעיף 6 להחלטה 1062 המחריג הסכמי עבר שנערכו עובר ליום 1.1.02 מתחולת זכות הסירוב שהוקנתה לעיריית רעננה בהחלטה האמורה. טענות קבוצת אזורים ביום 3.8.00 נכרת בין קבוצת אזורים לבין חברת העובדים חוזה יזום ביחס למקרקעין לפיו ניתנה לקבוצת אזורים אופציה לרכישת המקרקעין (להלן: "הסכם האופציה"). הרכישה המותנית של הזכויות במקרקעין, בהתאם להסכם האופציה, דווחה לשלטונות מיסוי מקרקעין ובהתאם להסכם האמור אף ניתנה לחברת העובדים הלוואה בנקאית בסך 5,100,000 ₪ בערבות קבוצת אזורים והזכויות במקרקעין שועבדו לטובת קבוצת אזורים במשכנתה מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום בהסכמת המינהל מיום 6.9.00. בסמוך לאחר מכן נרשמו הזכויות במקרקעין על שם חברת העובדים ונרשמה משכנתה לטובת קבוצת אזורים. בסמוך לאחר ה - 23.3.06 ומשחלפו 6 חודשים מתום תקופת הייזום שנקבעה בהסכם האופציה דרשה קבוצת אזורים מחברת העובדים לפרוע את ההלוואה הבנקאית שניתנה לה, אולם הלוואה זו לא נפרעה עד היום וערבות קבוצת אזורים לחוב חברת העובדים לבנק עומדת בתוקפה. בסמוך ליוני 2006 ביקשה חברת העובדים מקבוצת אזורים להסכים לשחרורה מערבותה לחוב חברת העובדים לבנק על דרך של מימוש האופציה שניתנה לה בהסכם האופציה והמחאת זכותה לצד שלישי. קבוצת אזורים הסכימה לבקשה זו בתנאי שלא תוטל עליה אחריות וההלוואה שלפירעונה ערבה תיפרע תוך זמן קצר. בסמוך גובשה טיוטת הסכם בין חברת העובדים לבין קבוצת אזורים וטיוטת הסכם נוספת בין קבוצת אזורים לבין המבקשים. החלת הוראות החלטה 1062 על המקרקעין פוגעת בזכויות קבוצת אזורים מכוח המשכנתה שנרשמה לטובתה. טענות חברת העובדים בין חברת העובדים וקבוצת אזורים נכרתו ביום 31.12.98 וביום 3.8.00 הסכמי אופציה, ועל כן ובהתאם להוראות סעיף 6.1 להחלטה 1062 אין להחיל על החלטת קבוצת אזורים לממש את האופציה לרכישת הזכויות במקרקעין את החלטה 1062. עיריית רעננה והועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ידעו שישנו יזם המעוניין לקדם תוכנית לבניית בנייני מגורים על המקרקעין ואף השתתפו בדיונים שהתקיימו בקשר לפיתוח המקרקעין. בשנת 2006 אף המציאה עיריית רעננה אישור להעברת הזכויות במקרקעין בו אישרה העירייה כי יינתן אישור סופי לטאבו לחברת אזורים כאשר יומצא חוזה חתום. לכך יש להוסיף כי גם בטיעוניה כעת לא הודיעה עיריית רעננה על נכונותה לממש את זכותה הנטענת. בכל אלה יש כדי ללמד שעיריית רעננה ויתרה על זכות הסירוב הראשונה שהייתה לה מכוח החלטה 1062. חברת העובדים הגישה עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק בה עתרה להורות למינהל לבטל את החלטה 1062 (בג"צ 11087/05). עתירה זו תלויה ועומדת ואפשר שהכרעה בעתירה האמורה תייתר את הדיון בתחולת החלטה 1062 על המקרקעין. טענות המבקשים המבקשים מצטרפים לטענות קבוצת אזורים וחברת העובדים ומבקשים אף הם לדחות את טענות העירייה והמינהל לעניין זכות הסירוב הראשונה של עיריית רעננה ומוסיפים כי יש לדחות את טענות העירייה גם משום השתהותה והתנהלותה חסרת תום הלב. דיון א. בהסכם האופציה (נספח ד לטיעוני המבקשים מיום 11.9.07), נקבע כי המקרקעין יכללו במסגרת חוזה ייזום מיום 31.12.98 בהתאם לשינויים שנקבעו בו. בסעיף 7 לחוזה הייזום מיום 31.12.98 (צורף לטיעוני המבקשים מיום 11.9.07), נקבע: "7.1 בכל תקופת היזום וכן בתקופה שמתום תקופת היזום ועד לפרעון מלוא ההלוואה ובכפוף להשבחה של הנכס ו/או הנכסים תהיה ליזם הזכות לרכוש את הנכס או הנכסים לפי התנאים שלהלן:..." בהתאם לאמור לעיל ומשטרם נפרעה ההלוואה הבנקאית אשר לפירעונה ערבה קבוצת אזורים, עומדת לכאורה לקבוצת אזורים זכות לרכישת הזכויות במקרקעין מכוח הסכם האופציה. ב. לתובענה צירפו המבקשים תצהיר מטעם אדריכל יוסי מטקוביץ (להלן: "מטקוביץ"), המשמש כנציג המבקשים בארץ ואשר היה מעורב בניהול המשא ומתן עם נציגי חברת העובדים וקבוצת אזורים. מתצהירו של מטקוביץ עולה כי בסמוך לדצמבר 2006 הגיעו נציגי הצדדים להסכמה על על נוסח סופי של הסכם מימוש אופציה ורכישה והסכם המחאת זכות עליהם חתמו נציגי המבקשים וקבוצת אזורים (סעיף 11 לתצהיר). לתצהיר האמור צורפה טיוטת הסכם בין חברת העובדים לקבוצת אזורים למימוש אופציה לרכישת המקרקעין (נספח ג1). בסעיף 2.3 להסכם האמור, נקבע: "מוסכם ע"י הצדדים כי ההודעות על סיום תקופת היזום ופקיעת חוזה היזום כפי שהוגשו לרשויות מיסוי מקרקעין תמשכנה ותוגש תחתן הודעה בדבר מימוש הרכישה ע"י היזם..." נוכח האמור לעיל, נראה שקודם לעריכת טיוטת ההסכם למימוש האופציה לרכישת המקרקעין הוסכם בין קבוצת אזורים וחברת העובדים על פקיעת הסכם האופציה. בהתאם, וככל שימצא שיש ליתן תוקף לטיוטת ההסכם למימוש האופציה, מדובר בהתקשרות חדשה בין חברת העובדים וקבוצת אזורים שלכל המוקדם נכנסה לתוקפה בסמוך לדצמבר 2006. החלטה 1062 ג. בהחלטה 1062 (צורפה כנספח לבשא 10167/07), נקבע: "1. החלטה זו חלה על כלל הנכסים אשר הוקצו ללא מכרז למטרות ציבוריות, למעט קרקעות לצורכי ציבור אשר הוקצו בחוזים מיוחדים לרשויות מקומיות מכוח תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. 2. העברת נכסים (ללא שינוי יעוד): 2.1 בנכסים אותם מבקש החוכר לצד שלישי, יפנה החוכר לרשות המקומית בהודעה לפיה ניתנת לה זכות סירוב ראשונה לרכישת זכויותיו בנכס (להלן - "הזכויות"), וזאת למשך 90 יום. ..." המינהל החכיר את המקרקעין לחברת העובדים למתקני ספורט נופש ושעשועים (נספח ג לתשובת המינהל מיום 13.8.07), קרי למטרות ציבוריות, ועל כן הוראות החלטה 1062 חלות על המקרקעין. ד. עוד נקבע בהחלטה 1062: "6. הסכמי עבר 6.1 המינהל יתן הסכמתו להעברת הזכויות, ו/או לשינוי היעוד, בשימוש או הניצול בנכסים לגביהם יוכח למינהל, לרבות בדרך של הצגת דיווח לרשויות מס שבח במועד הקובע לכך בדין, כי נחתם חוזה מכר בין החוכר לבין צד שלישי (להלן-"רוכש הזכויות") עד יום 1.1.2002 (להלן- "המועד הקובע"), ובלבד שעד יום 1.1.05 פורסם דבר הפקדת התכנית ברשומות. ..." על פי הוראות סעיף 6.1 יתן המינהל הסכמתו להעברת זכויות בנכסים לגביהם נכרת הסכם מכר עד ליום 1.1.02. קרי, למרות האמור בסעיף 2 להחלטה 1062 זכאי יהיה חוכר להעביר את זכויותיו במקרקעין עליהם חלה החלטה 1062, אם נכרת בינו לבין צד שלישי הסכם מכר עובר ליום 1.1.02. כאמור, על פי הסכמת חברת העובדים וקבוצת אזורים פקע הסכם האופציה אשר נכרת ביום 3.8.00 והצדדים אף פעלו ליישום הסכמתם זו. בהתאם, לכל היותר אפשר שקיים בין חברת העובדים לקבוצת אזורים הסכם חדש מדצמבר 2006 לרכישת המקרקעין בהתאם לתנאי הסכם האופציה. בנסיבות אלה, לא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 6 להחלטה 1062 וממילא העברת הזכויות במקרקעין כפופה לזכות הסירוב הראשונה שהוקנתה לעיריית רעננה על פי הוראות סעיף 2.1 להחלטה 1062. ה. אוסיף, כי מפרוטוקול ישיבת מינהלת חברת העובדים, דירקטוריון קרן הרווחה של ההסתדרות החדשה ודירקטוריון קרן ההסתדרות הכללית מיום 2.1.07 (נספח ג לתשובת חברת העובדים לתובענה), עולה כי חברת העובדים ידעה שעל המקרקעין חלה החלטה 1062 (ע' 5 לפרוטוקול). בהתאם נראה כי ההחלטה על חידוש הסכם האופציה עם קבוצת אזורים נועדה לאפשר את מכירת הזכויות במקרקעין תוך הסתמכות על הוראות המעבר שנקבעו בסעיף 6 להחלטה 1062. כך גם עולה מהאמור בטיעוני קבוצת אזורים (סעיפים 9 ו - 10). ו. נוכח האמור עד כאן, נראה כי לעיריית רעננה זכות סירוב ראשונה על הזכויות במקרקעין. ז. חברת העובדים לא פנתה אל העירייה בהודעה בהתאם לקבוע בסעיף 2.1 להחלטה 1062 וטרם החל מנין 90 הימים לתשובת העירייה על הודעה כזו. לפיכך, אין חברת העובדים זכאית למכור את זכויותיה במקרקעין לקבוצת אזורים ו/או למבקשים וממילא אין להידרש לתובענה שהגישו המבקשים, ובשלב זה, נכון יהיה למחוק את התובענה. אוסיף, כי איני רואה משום אישור ו/או ויתור על זכות הסירוב הראשונה אשר הוקנתה לעיריית רעננה בהחלטה 1062 בכך שנציגים מטעם עיריית רעננה היו שותפים לדיונים שהתקיימו באגף ההנדסה של העירייה בקשר לשינוי ייעוד המקרקעין ופיתוחם. הפגישה בהשתתפות נציגי עיריית רעננה התקיימה על פי יוזמה של חברת העובדים לשינוי ייעוד המקרקעין ובהתאם לסמכותה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה בשטחה מצויים המקרקעין (נספח א לטיעוני חברת העובדים). זאת ועוד. הפגישה האמורה נערכה בדצמבר 2004 בטרם התקבלה החלטה 1062. הוא הדין באשר לאישור הפנימי של עיריית רעננה מיום 27.9.06, על העדר חוב היטל השבחה החל על המקרקעין ואישור לפיו יינתן אישור סופי לטאבו עם המצאת חוזה חתום (נספח ב לטעונוי חברת העובדים), אשר ניתן אף הוא בהתאם לחובתה וסמכותה של עיריית רעננה מבלי שנמצאה בו התייחסות להחלטה 1062. החלטה בנושא מימוש אופציה הינה עניין לראש העירייה ולמועצת העיר לענות בו, בעוד הוצאת אישורי עירייה לצורך רישום העברת זכויות בפנקסי המקרקעין הינה עניין לפקידים העוסקים בכך, שאינם אמורים לדעת על קיומה של האופציה, וממילא אינם אמורים להתייחס אליה. ח. לטענת המבקשים, ברכישת המקרקעין הסתמכו בין היתר על אישור העירייה לפיה תיתן אישור להעברה בטאבו עם המצאת חוזה חתום ובהתאם גיבשו את טיוטות ההסכמים עם קבוצת אזורים וחברת העובדים ואף העבירו 400,000$ לחשבון נאמנות המנוהל על ידי בא כוחם. לפיכך, יש בפנייתה המאוחרת של עיריית רעננה לסיכול העסקה לאחר שהתובענה כאן הגיעה לשלב של הגשת סיכומים, משום שיהוי ניכר וחוסר תום לב המצדיק את דחייתה. משחברת העובדים לא פנתה אל העירייה בהתאם לקבוע בסעיף 2.1 להחלטה 1062, אין לקבל את טענת המבקשים כאילו השתהתה עיריית רעננה בפנייתה לבית המשפט. ט. המשכנתה לטובת קבוצת אזורים נרשמה ביום 22.7.03 על זכויות כל החוכרים (נספח א1 לתובענה). ממילא כפופה המשכנתה לזכויות חברת העובדים בהתאם להסכמי החכירה שבין המינהל לחברת העובדים ובכלל זה להחלטות המינהל המתקבלות מעת לעת. לפיכך, אין המשכנתה לטובת קבוצת אזורים גוברת על זכותה של עיריית רעננה מכוח החלטה 1062. לכך יש להוסיף כי קבוצת אזורים לא ביקשה לממש את המשכנתה לטובתה ולא עתרה לסעד מכוח זכותה זו. כמו כן ההסכמים להם מבקשים המבקשים ליתן תוקף אינם מבוססים על זכותה של קבוצת אזורים מכוח המשכנתה. מטעמים אלה, נראה שאין בקיומה של המשכנתה לטובת קבוצת אזורים על זכויות החוכרים במקרקעין כדי סייע למבקשים. י. אפשר שבית המשפט הגבוה לצדק ימצא לנכון להורות למינהל לבטל את החלטה 1062, אולם כל עוד זו לא בוטלה, יש לפעול על פיה. סוף דבר מהטעמים שפורטו לעיל התובענה נמחקת. בנסיבות העניין אני מחייב את משיבות 1 ו - 2 ומשיבות 3 - 6 ביחד ולחוד לשלם לעיריית רעננה את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה. ניתנה היום ט' בטבת, תשס"ח (18 בדצמבר 2007) בהעדר הצדדים. השופט יהודה זפט - סגן נשיא מקרקעיןזכות הסירובזכויות במקרקעין