היתר החלפת גג רעפים

היתר החלפת גג רעפים א. פתח דבר הבקשה שבפני, מטעמם של המבקשים, היא להורות על עיכוב ביצוע צווי הריסה (צו 85/05 וצו 87/05) עד להכרעה בערעור שהוגש על ידי המבקשים. עסקינן בצו הריסה מינהלי שהוצא בתאריך 24.2.05 ביחס לבניית סככה ללא היתר, ברח' ברנט 15 ת"א (צו מס' 85/05), וצו הריסה מינהלי שהוצא בתאריך 8.3.05 ביחס לבניית סככה ללא היתר ברח' ברנט 13 ת"א (צו מס' 87/05). ב. השתלשלות העניינים 1. בתאריך 24.2.05 הוצא צו הריסה מינהלי (צו 85/05), ובתאריך 8.3.05 הוצא צו הריסה מינהלי (צו 87/05) - שני הצווים ביחס לבניית סככות ללא היתר, ברח' ברנט 13 ו - 15 ת"א. 2. מבקשת 1 באמצעות המנהלת, גב' רחל חוסט-ברק (מזרחי) עתרה לביטולם של הצווים, והדיון בשתי הבקשות - אוחד. 3. בתאריך 28.3.05 דן בית המשפט בבקשה לביטול הצווים הנ"ל. הבקשה נדחתה, וצווי ההריסה המנהליים - אושרו. יחד עם זאת, בית המשפט (כב' השופט ספיר) נעתר לבקשת מבקשת 1, ועל מנת לאפשר לה לפעול לקבלת היתר בנייה, עיכב את ביצוע צווי ההריסה ב- 6 חודשים, וזאת עד לתאריך 28.9.05. 4. בתאריך 23.9.05 הגישה המבקשת בקשה נוספת לביטול צווי ההריסה המנהליים, בטענה, שהיא קיבלה 2 צווים זהים לצווים שכבר נדונו בבית המשפט, ובית המשפט התבקש לבטלם. צווי ההריסה עוכבו על ידי בית המשפט (בתאריך 28.9.05) למשך 30 יום, לצורך קבלת תגובת המשיבה, וכשהתברר כי מדובר בצווים שאינם חדשים, אלא באותם צווים שכבר נדונו על ידי בית המשפט - נדחתה הבקשה. 3. בתאריך 11.10.05 הגישה המבקשת בקשה חדשה - "בקשה דחופה להארכת מועד לעיכוב ביצוע צווי ההריסה המנהליים...". בית המשפט הורה על קבלת תגובת המשיבה, והמבקשת נדרשה להצביע על ההתקדמות בקבלת ההיתר. 4. בתאריך 3.11.05 הוגשה בקשה נוספת על ידי המבקשת לבית משפט קמא, למתן הארכת מועד נוספת בת 9 חודשים לפחות, ולעיכוב ביצוע צווי ההריסה. בתאריך 7.11.05 מסרה המשיבה את תגובתה, ולפיה, חלפה כבר חצי שנה מאז שהוגשה בקשה לקבלת תיק מידע, וטרם הוגשה בקשה להיתר, ומחאר ו"היתר לא נראה באופק" - התבקשה דחיית הבקשה. בתאריך 10.11.05 קבע בית משפט קמא כי אין מקום ליתן הארכה נוספת של עיכוב ביצוע צווי ההריסה, מאחר וטרם הוגשה בקשה למתן היתר, וההיתר אינו בר-השגה. 5. בשלב זה, הצטרפו כמבקשים, המבקשים 2 ו- 3, ובתאריך 14.11.05 עתר כל אחד מהם בנפרד לבית משפט קמא, לעכב ביצוע צו ההריסה לתקופה בת 6 חודשים. המשיבה הגיבה תגובה זהה לתגובתה מתאריך 7.11.05, ובית משפט קמא דחה הבקשות, בציינו, כי לאחר שבקשה קודמת - נדחתה, אין מקום לדיון נוסף בבקשה, וצווי ההריסה נותרו בעינם. 6. על בקשות אלו הוגש ערעור, ובצידו - הבקשה דנן. ג. טיעוני באי כוח הצדדים לטענת ב"כ המבקשים, מדובר בהחלפת גגוני אסבסט בגג רעפים בבית מגורים הנמצא ברח' ברנט מס' 15/13 בת"א. גג האזבסט היה לטענת המבקשים במשך עשרות שנים במקום, ובהיותו חומר מסוכן הגורם למחלות קשות - ביקשו המבקשים להחליפו. ב"כ המבקשים הודה במהלך הדיון בבית המשפט, כי מרשיו פעלו שלא כדין, אך לדבריו, כיום הם רוצים לתקן את המעוות, ועל כן שכרו שירותיו של מודד מוסמך, ושירותי מהנדס בניין, שימציאו לעיריה את כל התוכניות והמסמכים הדרושים לקבלת היתר בנייה כחוק. עוד לדבריו, מאחר והמבנה עליו הותקן גג הרעפים נמצא בשכונת נווה-צדק, היה צורך לקבל את התייחסותו של צוות יפו, וביניהם האדריכלית גב' רבקה פרחי, והטיפול בבקשה לקבלת היתר - מתארך. ב"כ המבקשים ציין, כי מרשיו לא השתהו בהגשת הבקשה לקבלת היתר, אך הם לא העריכו נכונה את לוח הזמנים, ובנוסף לכך, במהלך חודש אוקטובר - תקופת החגים לא פעלה העירייה. לדבריו, הטיפול בתיק מצוי היום בשלב מתקדם. הגדילה עשות מנהלת מבקשת 1 אשר הלינה על המשיבה, אשר אינה מסייעת למבקשים לקבל היתר, ועושה כל שביכולתה, כך לטענת הטוענת, לסכל מתן ארכה הנדרשת מבחינה תכנונית. משיבה 2 אף הוסיפה, כי בשכונת נווה צדק קיימות מרפסות רבות אשר בולטות מקו הבניין, וחלקן עם גגונים. לטענתה, גגון הרעפים כבר בנוי לגמרי, ואיננו גורם מטרד לאיש, ואיננו כולל תוספת שטח, ואם יעוכב צו ההריסה למשך 6 חודשים -תצליח המבקשת לקבל היתר בנייה. לבקשת ב"כ המבקשים צורף מכתב שנשלח אליהם מהמהנדס כהן אליעזר מ"מישאל הנדסת בניין", ובו פורטו ההליכים שננקטו עד עתה להגשת בקשה לקבלת היתר: איסוף חומר לפתיחת תיק מידע, הזמנת מודד, עריכת מדידות, הגשת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לעיריה, קיום מספר פגישות עם מהנדס מחלקת הרישוי, ותיקון התוכנית בהתאם להערותיו, וכן הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) חדשה. עוד צויין, כי טרם נמסרה התייחסות מחלקת כיבוי האש של עיריית ת"א (בשל שביתה). המהנדס כהן, אף הזכיר במכתבו כתובות בתים אחרים להם ניתן רישיון להחלפת גג אזבסט בגג רעפים, בצד שיפוץ המבנה (ברח' ברנט 5, לוינסקי 19, ורוזנבלט 9). כמו כן ציין, כי מרפסות בשכונת נווה-צדק החורגות מגבול החלקה הן תופעה שכיחה. ב"כ המבקשים הסתמך על רישום שנערך על ידי האדריכלית גב' רבקה פרחי, ולדבריו, ישנה המלצה מטעמה להחלפת גג האזבסט. דא עקא, שהאדריכלית ציינה, כי "החלפת גגות האסבסט - מומלצת ללא תוספת גובה ונפחי בנייה", והאישור הנ"ל ניתן לצורך "אדריכלי בלבד". בנוסף מצוין ברישום שנערך על ידי האדריכלית פרחי, כי עפ"י חוות דעת גורמי הפיקוח בעירייה "במגרשים נשוא הבקשה קיימת בניה בלתי חוקית, שבחלקה הגדול בניגוד לתכניות התקפות, ומעבר לקו הבניין". משמע, האדריכלית פרחי לא המליצה על החלפת גג האזבסט בגג הרעפים, שכן גג הרעפים גבוה מהמותר, ואף ציינה כי מדובר בבניית גגות בשטח החורג מקווי הבניין. ב"כ המשיבה - עו"ד משה מלו, העבירבתחילה תגובתו בכתב (בתאריך 15.11.05), ולפיו, מדובר ב"בבקשה נוספת לאחר שבקשה דומה בשני התיקים הנ"ל נדחתה ביום 10.11.05". כמו כן הוסיף, כי מדובר בחריגה מקווי בניה, ולא ידועים סיכויי הבקשה, אך "אין המדובר בהיתר שנמצא בהישג יד". בתגובה נוספת שהעבירה באת-כוח המשיבה עו"ד אתי לוי (מתאריך 17.11.05) היא סקרה את השתלשלות העניינים, וציינה כי לא הוכח ולו לכאורה, כי ההיתר המיוחל - "בפתח". זאת ועוד, בשלב מתן התגובה טרם הוגשה בקשה לקבלת היתר, ועל כן ציינה, כי ארכות הזמן הקודמות שניתנו למבקשת 1 לא נוצלו כראוי, ואין להעתר לבקשתה. יוער, כי הבקשה לתיק מידע הוגשה על ידי המבקשת בתאריך 3.5.05, ובקשה למתן היתר הוגשה בתאריך 28.11.05 (בשגגה נרשם בעמ' 2 שורה 16 "28.8.05"). ד. דיון ברע"פ 5635/93 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת"א נ' עורקבי פד"י מח"(2) 397 (403) קבע בית המשפט (כב' השופט זמיר): "כדי שניתן יהיה להלחם בנגע זה (בנייה בלתי חוקית - י.א.) ביעילות העניק המחוקק את הסמכות הקיצונית של הריסת בניין - סמכות שחוק התכנון והבנייה בנוסח המקורי לא העניק אלא לבית המשפט - ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה". ברע"פ 1278/05 מחמד אבו גנים נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לודים תק-על 2005(1) 1711 התייחס בית המשפט (כב' השופטת בייניש) לתכליתו של צו ההריסה: "צו הריסה מינהלי מיועד מעצם טיבו לשמש מענה מיידי ויעיל לבנייה בלתי חוקית, ולמנוע יצירת עובדות מוגמרות בשטח, אשר יקשה לשנותם. תכליתו של צו ההריסה למנוע אפשרות של השעיית ביצוע צווים בדרך של גרירת הליכים משפטיים באופן מלאכותי כדי להרוויח זמן". עוד נקבע שם, כי מאחר וטרם הוגשה בקשה לקבלת היתר בנייה, וההיתר אינו בהישג ידם של המערער ואחיו, על כן יש לדחות את הבקשה לעכב ביצוע צו ההריסה. וכן ראה: ב"ש (ת"א) 90348/04, ע"פ (ת"א) 70192/04 מיטל בן דוד נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה - המרכז תק-מח 2004(2) 1211. וכן ראה: ברע"פ 1288/04 נימר נימר נ' יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים (לא פורסם), שם קבע בית המשפט (כב' השופט י' טירקל) כי: "תכליתו של צו הריסה מינהלי הוא סילוק בנייה בלתי חוקית מעל פני השטח על אתר, וכדי למנוע קביעת עובדות. כמו כן, צו הריסה מנהלי הוא אחד האמצעים החשובים לאכיפתם היעילה של דיני התכנון והבנייה, משום כך, משניתן צו הריסה כדין, נודעת חשיבות מרובה לביצועו במסגרת המועד הקבוע לביצוע". ברע"פ 11196/04 דכי עזיזיאן נ' רון חולדאי יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א תק-על 2005(1) 387 חזר וציין בית המשפט, כי כאשר הרישיון המבוקש הוא בהישג ידו של המבקש - יכול בית המשפט להיעתר לבקשה לעיכוב צו הריסה, אך משלא כך הם פני הדברים, ובקשות חוזרות לעיכוב ביצוע - נדחו בעבר, יש לדחות בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה. ומן הכלל אל הפרט: המבקשת 1 (מבקשים 2 ו-3 הצטרפו מאוחר יותר לבקשה) בחרה לעשות דין לעצמה, והחליפה גג האזבסט בגג רעפים מבלי לקבל היתר כדין. בשלב זה, טרם התקבלה אפילו הסכמת רשויות כיבוי-האש של העירייה. הבקשה לקבלת תיק מידע הוגשה ע"י המבקשת בתאריך 3.5.05, ובקשה להיתר הוגשה בסמוך למועד הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע - בתאריך 28.11.05. תלונותיה של המבקשת על פעילות בלתי-נמרצת מטעם העירייה ו/או אי-מתן סיוע ממשי באופן המסכל את בקשתה - אינן ראויות. היה על המבקשת לכלכל את צעדיה מראש ולא בדיעבד, ומכל מקום מאז הוצאו צווי ההריסה המנהליים חלפו כ- 10 חודשים, ובמצבו זה של הגגון: חורג מקווי בניין, וגבוה מהמותר - אין סיכוי לקבלת רישיון. אלמלא חרגה הבנייה במקרה דנן מעבר לקווי הבניין ולגובה הגג, יש להניח כי במתן ארכה בת 6 חודשים היה די והותר כדי לקבל היתר כדין. ברם, במצבו זה של הגגון - לא יתקבל כנראה היתר. במקרים האחרים אליהם התייחסה המבקשת - ערר על סירוב ליתן היתר לשיפוץ מבנה ברח' רוזנבלט 9 ת"א (בקשה 23/1462), הסכימה ועדת הערר לאפשר לנכה שרכש דירה רעועה מעמידר ושיפץ אותה ללא סטייה מקווי בניין, להחליף את גג האזבסט בגג שיכסה על שטח מבונה שהיה קיים קודם לכן, על מנת לאפשר לו מגורים בתנאים סבירים בתקופת הביניים. אם כי הוא אוזהר כי אם תוכנית התב"ע החדשה תדרוש להרוס את הבנייה - לא תהיה לעורר זכות תביעה כספית מהוועדה המקומית. בתיק ת.א. 5156/05 קיבלה ועדת הערר את בקשת המבקשים להחליף את גג האזבסט בלוחות פח איסכורית מבלי שיהא בכך להכשיר את בניית המחסן. אין המצב דומה לענייננו, וזאת לאור עמדת הרשויות, כי לא ניתן יהיה לקבל היתר במצב הנוכחי - גג שגובהו אינו מותר, והוא בנוי מחוץ לקווי הבניין. יש אמנם להניח כי אם יבוצע צו ההריסה - יגרם למבקשים נזק כספי כבד, באשר הם הוציאו הוצאות רבות - תשלומים למהנדס ולמודד, אך כאמור, אין להם אלא להלין על עצמם, אם בחרו בדרך של פעולה באופן בלתי חוקי, וביקשו מאוחר יותר "להכשיר את הטרף". לסיכומו של דבר, הבקשה לעיכוב ביצוע צווי ההריסה - נדחית. רעפיםגג