בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה: 1. תמצית המחלוקת. זו היא בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עירית טבריה אשר קבעה כי משיב 2 הוא הזוכה במכרז 98/10. המבקש מבקש כי בית המשפט יקבע כי הוא הזוכה וכי בהחלטת ועדת המכרזים נפלו פגמים מהותיים וכי דין החלטתה להתבטל. המבקש ומשיבה מס' 1 הגישו תצהירים לבית המשפט. בישיבה מיום 99/2/28 הגישו הצדדים בהסכמה מסמכים שונים והסכימו על הגשת טיעונים בכתב ללא חקירה מצהירים. משיב מס' 2, שהוא לכאורה בעל העניין העיקרי בתוצאות הדיון, לא הגיש כל תגובה מטעמו, אם כי נכח בדיון מיום 99/2/28. לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו ובטיעוני הצדדים החלטתי לפסוק לטובת המבקש, לבטל את החלטת ועדת המכרזים מיום 99/1/31 ולקבוע כי המבקש הוא הזוכה במכרז. 2. הפגמים בהחלטת ועדת המכרזים. א. מכרז 98/10 שענינו עבודות פיתוח וגינון בשיכון ב' שבטבריה פורסם לציבור בחודש 98/9. המכרז מפרט מספר דרישות. אתייחס להלן רק אל הדרישות אשר בעניינם נפל פגם בהצעתו של משיב מס' 2 ובהתאם גם בהחלטת ועדת המכרזים אשר דנה ואישרה את הצעתו. ב. מבין התנאים שפורטו במכרז היו התנאים הבאים הרלוונטיים לעניין שבפני: סעיף 2 קבע כי על המשתתף במכרז להכניס את הצעתו לתיבת המכרזים עד ליום 98/9/15 שעה 12.00. סעיף 7 קבע כי כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 5% מערך ההצעה. ג. לעניין הפקדת ערבות בנקאית במכרזים קדמה למכרז זה החלטה של ועדת המכרזים מיום 97/8/28 אשר פורסמה ביום 97/9/9 ונכנסה לתוקף ביום 98/1/1 ולפיה לא ניתן יהיה להמיר בערבות בנקאית הפקדת "טופס הקפאת כספים על ידי הגזברות". טופס זה הינו הצהרת קבלן המשתתף במכרז כי הוא מסכים שכספים המגיעים לו מהעירייה יוקפאו בידי הגזברות וישמשו כבטוחה במקום ערבות בנקאית. החלטת ועדת המכרזים מיום 897/28 קבעה כדלקמן: "ועדת המכרזים בהחלטתה מיום 97/8/28 החליטה לבטל את ההוראה להקפאת כספים ובמקום זאת להגיש אך ורק ערבות בנקאית. ההחלטה תיכנס לתוקפה ביום 1.1.98. הצעה שתוגש ללא ערבות בנקאית תיפסל לאלתר" (ההדגשות במקור. ר.ש). ד. עיון בהצעתו של המשיב מס' 2 עולה כי נפלו בהצעה שני פגמים מהותיים, אשר די בכל אחד מהם בנפרד ועל אחת כמה וכמה בשניהם ביחד, כדי שהצעתו תיפסל על הסף כהצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז. ה. הפגם הראשון אשר ב"כ המבקש מצביע עליו בסיכומי וב"כ המשיבה אינו מתייחס אליו כנדרש הוא מועד הגשת הצעת משיב מספר 2. ביום הדיון בבית המשפט הגישו הצדדים בהסכמה מסמכים שונים ובהם העמוד האחרון של הצעת משיב 2 אשר הוגשה לועדת המכרזים. כפי שעולה מעיון בדף זה נחתמה ההצעה ע"י משיב 2 ביום 98/12/14 ובהתאם מובן כי הוגשה לכל המוקדם באותו היום. על פי תנאי המכרז היה המועד האחרון להגשת הצעות ביום 98/9/15 שעה 12.00. בהתאם - הצעתו של משיב 2 הוגשה שלושה חודשים לאחר שחלף המועד להגיש הצעות. ב"כ העירייה לא סיפק כל הסבר מדוע והכיצד הגיע הצעה זו אל ועדת המכרזים, לכאורה לאחר שחלף המועד להגיש הצעות. כאמור לעיל משיב 2 לא הגיש כל תגובה וגם הסבריו להליך זה לא הובאו בפני בית המשפט. בהעדר הסבר סביר אני קובע כי די בפגם זה כדי לפסול את ההצעה אשר הוגשה באיחור. ו. הפגם השני הוא שהצעת המשיב 2 הוגשה ללא ערבות בנקאית ובמקומה צירף המשיב 2 טופס הסכמה על הקפאת כספים המגיעים לו מגזברות העירייה. צירוף טופס זה היה בניגוד לתנאי המכרז עצמו וכן בניגוד להחלטת ועדת המכרזים מיום 97/8/28 אשר נכנסה לתוקפה ביום 98/1/1. בנסיבות אחרות ניתן היה לטעון כי הקפאת כספים בגזברות העירייה שקולה כבטוחה לערבות בנקאית ולראות בפגם זה כפגם טכני בלבד שאינו יורד לשורשו של עניין ואינו פוגם בשוויון שבין המתמודדים - עניין שהוא לב ליבו של הליך המכרז. אלא שבמקרה זה קדמה למכרז החלטה מפורשת של ועדת המכרזים האוסרת חלופה של הקפאת כספים בגזברות. בהתאם גם הגישו כל המתמודדים האחרים במכרז את הצעותיהם צירוף ערבויות בנקאיות. בנסיבות אלו לא הייתה ועדת המכרזים לחרוג מהחלטתה שלה וליתן לאחד המתמודדים במכרז הקלה מתנאי המכרז, הקלה הפוגמת בשוויון שבין המתמודדים. ז. מטרת הליך המכרזים בא כדי להבטיח את טוהר המידות במערכות השלטון ע"י הקפדה על שוויון בין מתמודדים באופן שלא יאפשר מתן טובות הנאה ע"י מערכות ציבוריות למקורבים. עניין זה הינו לב ליבו של הליך המכרז שמטרתו להגן על הקופה הציבורית בפני חלוקת טובות הנאה למקורבים. בהתאם, פגמים בהליך המפרים את השוויון שבין המתמודדים פוגמים בעצם מטרתו של הליך המכרז ועלולים לסכן, כפועל יוצא מכך, את מטרתו הרחבה של ההליך, דהינו - הגנה על קופת הציבור. במקרה זה שבפני, צירוף שני הפגמים שפורטו לעיל באותה הצעה פוגם פגם שורשי בעקרון השוויון שבין מתמודדים ובהתאם אישור ההצעה אשר נפלו בה פגמים אלו מנוגד להוראות ומטרת החוק ובטל. ח. בנוסף, יש לראות חשיבות בתקינות הליכי מכרז וזאת כדי שגם למראית עיין יהיה ברור למתמודדים ולציבור כי ועדת המכרזים אינה פועלת במשוא פנים ומעדיפה משיקולים שאינם מן העניין הצעתו של מציע זה או אחר. הפגמים שבהחלטה לאשר את הצעתו של משיב 2 ואשר פורטו פוגמים גם בתקינותו של ההליך, ולו למראית עיין, ובמיוחד שמעיון בפרוטוקולים של הועדה מתעוררות שאלות נוספות שעניינם תקינות הליכי הדיונים בועדה. המבקש טוען כי למעשה התקיימו שתי ישיבות של ועדת המכרזים. לטענתו התקיימה ישיבה ראשונה ביום 98/12/28 ובה נפסלה הצעתו של משיב 2 ולאחר מכן התקיימה ישיבה נוספת ביום 99/1/31 ובה שונתה ההחלטה ונקבע כי משיב 2 הוא הזוכה במכרז. לטענתו עצם קיומה של הישיבה השניה הייתה מנוגדת להליך התקין ופסולה לכשעצמה. נציג העירייה טוען כי שתי ישיבות הינן חלק מנוהל רגיל. בישיבה הראשונה נפתחות ההצעות ומועברות לועדה הטכנית ובישיבה השניה מאשרים את ההצעה זוכה. מבלי להכריע בין שתי הגרסאות אני מוצא לנכון לציין כי עיון במסמכי ועדת המכרזים מוביל למסקנה כי חתימת יו"ר הועדה על ההחלטה הינה לכאורה (על פי העט בו נחתמה) מיום 98/12/29. השינוי מיום 99/1/31 נעשה מבלי שיו"ר ועדת המכרזים חתם שוב על ההחלטה החדשה. נסיבות אלו, ביחד עם ההערה "פסול" שנרשמה ליד הצעתו של משיב 2 ונמחקה בעט מקושקש לאחר מכן, מעוררות תמיהות ולא זכו להסבר מספק בטיעונים שבפני. תופעות אלו העולות מהמסמכים, ביחד עם קבלת הצעתו של משיב 2 באיחור רב וללא ערבות בנקאית כנדרש, פוגמות גם במראית פני ההליך התקין - עניין שכאמור הוא לב ליבו של המכרז הציבור. 3. סיכום. מכל הטעמים שפורטו לעיל אני קובע כי החלטת ועדת המכרזים שאישרה את משיב מס' 2 כמי שזכה במכרז פגומה ודינה להתבטל. הצעתו של משיב 2 אינה עומדת בתנאי המכרז ולא היה כל מקום לדון בה. בהתאם, ומאחר והצעתו של המבקש היא ההצעה הזולה ביותר בהתאם לתנאי המכרז, אני קובע כי הוא הזוכה במכרז 98/10, נשוא הליך זה שבפני. אני מחייב את המשיבה 1 לשלם למבקש את הוצאותיו בהליך זה בסך 5,000 ש"ח + מע"מ כחוק שיישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מכרזביטול מכרזעירייה