החלטה 751 - שינוי ארגוני בקיבוצים מגרשים מהמינהל ישירות לחברי קיבוץ

החלטה 751, שהתקבלה ביום 27.02.96, קובעת את האפשרות העקרונית לערוך שינוי ארגוני בקיבוצים ולשייך מגרשים מהמינהל ישירות לחברי הקיבוץ, ובתוך כך מציינת כי: "החלטה בדבר שינוי או החלפת תקנות האגודה, בדבר הפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים, תתקבל על יד האסיפה הכללית של הקיבוץ". ויודגש, אין בהחלטה 751 כדי להקנות זכויות קנייניות, אלא מדובר במתווה לעריכת השינויים, כאשר ההחלטה בדבר השינוי צריכה להתקבל על ידי האסיפה הכללית של הקיבוץ [ע"א 5747/08 זהבה רתם נ' קיבוץ שדות ים ( 27.10.10)]. בעקבות החלטה 751, הוציא האגף החקלאי במינהל ביום 14.02.96 את הוראת אגף מס' 53 שכותרתה: "הקיבוץ במבנה הארגוני החדש" (להלן: "הוראת אגף 53"), בה ניתן תוקף אופרטיבי למועד קבלתה של החלטת השיוך על ידי האסיפה הכללית, ונקבע כדלקמן: "7. .... א. אגודת הקבוץ תמציא ליחידת חוזים חקלאיים במחוז רשימה מודפסת של שמות חברי האגודה, נכונה לתאריך שבו התקבלה החלטת האסיפה הכללית של האגודה בקשר לשינויי המבנה הארגוני שלו, הגרים באותו מועד בקבוץ בבית מגורים קיים, או שזכאים לגור בו שמבוקש כי זכויות החכירה של יחידותה מגורים המבונות ירשמו על שמם. פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית יומצא..." ... ד. המועד הקובע לגבי חישוב שנות הותק של החברים באגודה לצורך ההחלטה, יהיה תאריך החלטת האסיפה הכללית של האגודה בדבר השינוי.... ה. תוקף הזכאות לחכירת יחידת מגורים קיימת יהיה תאריך החלטת האסיפה הכללית של האגודה בדבר השינוי. זכות זו תהיה שמורה לצאצאים, במקרה של פטירת החבר, חו"ח, בין מועד ההחלטה לבין המועד שההחכרה תהיה ניתנת למימוש בפועל..." מכאן שהחלטה 751 והוראת אגף 53 מנחות כי המועד הקובע לקבלת זכויות לשיוך נכסים הינו מועד החלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ בעניין שיוך הנכסים. קרקעותשינויים ארגונייםקיבוץחברות בקיבוץ