סדר הבאת הראיות בבית הדין לעבודה

סדר הבאת הראיות נקבע בתקנה 51 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, על פיו התובע פותח בהבאת עדיו ויתר ראיותיו ולאחר מכן הנתבע מביא את ראיותיו. בית הדין מוסמך להתיר לתובע להגיש ראיות סותרות, ולאחר מכן ההליך עובר לשלב טענות הסיכום. אף שהדבר לא פורש בתקנות, בית הדין מוסמך להתיר לבעל דין להביא עדויות באיחור, לאחר תחילת שלב הסיכומים, אך נפסק לעניין זה כי הכלל הוא שעל בעל דין להביא את ראיותיו "בחבילה אחת", וכדי לשכנע את בית המשפט להתיר הבאת ראיות נוספות לאחר תום שלב ההוכחות, על בעל הדין המבקש זאת להצביע על טעמים סבירים והוגנים המצדיקים סטייה מן הכלל האמור. בעניין זה, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה, דהיינו - האם היא ראיה "טכנית" פשוטה אם לאו, וכן - האם יש לבעל הדין שמבקש להביא ראיה באיחור הסבר סביר לאי הבאת אותה ראיה בשלב הבאת הראיות במשפט, וכן - מהו השלב שאליו הגיע המשפט, כאשר ככל שהשלב שאליו הגיע המשפט הוא מתקדם יותר, ייטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה (ע"א 188/89 פאיד אחמד עזאיזה נ. המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661). סדר הבאת הראיותראיותבית הדין לעבודה