רשות מכללא במקרקעין

מהי רשות מכללא במקרקעין ? על מנת שתיווצר רשות מכללא יש צורך בידיעת הבעלים על הפלישה ושתיקתו משך שנים רבות. וכך סוכמו הדברים במאמרה של פרופ' זלצמן "רישיון במקרקעין", הפרקליט מ"ב (תשנ"ה) עמ' 24: "בגדר המושג רשות מכללא נכללים כל אותם מצבים שבהם החזקה או השימוש של פלוני בנכס אינם מעוגנים בהסכמה מפורשת שנתן בעל המקרקעין, אלא בהסכמה הנלמדת ממחדלו של בעל המקרקעין לפעול לסילוקו של פלוני מהנכס... ההסכמה הנלמדת ממשך הזמן שחלף ומהתנהגותו הפאסיבית של בעל המקרקעין בנסיבות המקרה המעידה שהשלים עם נוכחותו של פלוני בנכס או עם השימוש שהוא עושה בנכס. ההסכמה הנלמדת משתיקתו של בעל המקרקעין מטהרת את החזקה או השימוש מיסוד אי החוקיות שדבק בו והופכת את מעשה העוולה למעשה ברשות" נ. זלצמן, שם, עמ' 57-56; וראו גם ע"א 463/79 ג' בראון נ' גבראון, פ"ד ל"ו(4) 403. ברם, על מנת שתשתכלל טענת השתק ומניעות, על התובע, הנטל להראות כי שתיקתץ של הנתבע מצביעה על וויתור על זכות, וכן על הרעת מצבו של התובע אשר הסתמך בתום לב על המצג שיצר הנתבע. ע"א 7217/02 רבי נגד הלוי, פד"י נ"ח (5) 529. מקרקעיןרשות / רישיון מכללא