רשות ערעור בגלגול שלישי ל פסק דין של המפקח על הבתים המשותפים

הלכה ידועה היא כי הרשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים המעוררים שאלה עקרונית או משפטית החורגת מגדר עניינם הפרטי של הצדדים לסכסוך [ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 633-632 (מהדורה עשירית, 2009); משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי ב 1273-1271 (מהדורה חמש עשרה, 2007)]. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רשות ערעור בגלגול שלישי: לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט א' כהן) בעש"א 37753-07-10 מיום 16.11.2010, במסגרתו נדחה ערעורם של המבקשים על פסק דינו של המפקח על הבתים המשותפים בירושלים (פ' לוי) בתיק 66/09 מיום 6.7.2010. רקע עובדתי והליכים קודמים 1. בין הצדדים התקיימו הליכים לפני המפקח על הבתים המשותפים בירושלים (להלן: המפקח) ולאחר מכן בערעור לפני בית המשפט המחוזי שהחזיר את הדיון בהסכמת הצדדים למפקח שנתן את פסק הדין נושא הבקשה דנן. עניינם של ההליכים נוגע לרטיבות בדירתו של המשיב הנמצאת מתחת למרפסת דירתם של המבקשים. בפסק דינו של המפקח נקבע, לאחר דיון בטענות הצדדים וניתוח הראיות שהונחו לפתחו, לרבות חוות דעת, כי מקור הרטיבות בדירתו של המשיב הוא בדירתם של המבקשים. המפקח קיבל את תביעת המשיב בנוגע לרטיבות, חייב את המבקשים לתקן את כל הטעון תיקון ובנוסף לכך חייב אותם לשלם למשיב 1,600 ש"ח בצירוף מע"מ בגין עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירתו לפי אומדן שערך מומחה. כמו כן חייב המפקח את המבקשים לשלם למשיב הוצאות משפט לרבות הוצאות מומחים ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ.   ההליכים לפני בית המשפט המחוזי 2. על פסק דינו של המפקח הגישו המבקשים ערעור לבית המשפט המחוזי. כפי שעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי, המבקשים מיקדו את טענותיהם לפניו בסכום ההוצאות שנפסקו לטובת המשיב על ידי המפקח. קביעה זו נתמכת אף בדברי המבקשים במסגרת הבקשה שלפניי לפיה "המערערים (צריך להיות המבקשים - י.ד.) ערערו על החלטה זאת בבית המשפט המחוזי בפני השופט אמנון כהן, אולם הגבילו את ערעורם לנושא החיובים הכספיים שהוטלו עליהם (להבדיל מהצורך לתקן כל ליקוי נוסף ככל שקיים במרפסת, שכן הם ציינו כי הליקוי הנוסף שנמצא נפתר על ידם)" (סעיף 12 לבקשה). במסגרת ערעורם, טענו המבקשים כי המפקח אינו מומחה לאיטום ולכן אינו רשאי לפסוק על פי "ידיעתו הפרטית". 3. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורם של המבקשים. בית המשפט המחוזי הדגיש כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בגובה ההוצאות שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית, ונראה לכאורה כי סכום ההוצאות שנפסק על ידי המפקח כלל גם את הוצאות הדיון בערעור שהוגש קודם לכן בבית המשפט המחוזי. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי טענתם של המבקשים לפיה המפקח ביסס את קביעותיו על בסיס ידיעה אישית אינה מדויקת ואין היא עולה בקנה אחד עם קביעותיו העובדתיות ועם חוות הדעת שהוגשו. עוד ציין בית המשפט המחוזי כי המפקח הינו טריבונל מקצועי מיוחד המתמחה בפתרון מחלוקות מסוג מסוים בהן הוא צובר ניסיון, בדומה למשל לבית הדין לשכירות, ולכן הוא רשאי לשקול את הדברים גם על פי ניסיונו המיוחד והידע שנצבר במהלך כהונתו. גם לגופו של עניין סבר בית המשפט המחוזי כי לא נפל פגם בפסק דינו המנומק של המפקח. כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגשה הבקשה שלפניי. נימוקי הבקשה 4. לטענת המבקשים שגה בית המשפט המחוזי כאשר לא התערב בפסק דינו של המפקח שהתבסס על ידיעות פרטיות והשערות. לטענת המבקשים למפקח אין סמכות ליישם ידיעה אישית במסגרת תפקידו. ברוח זו טוענים המבקשים כי שגה בית המשפט המחוזי משקבע כי למפקח יש מיומנות מיוחדת שרשאי הוא ליישמה בפסיקתו בדומה לבית הדין לשכירות. דיון והכרעה 5. לאחר שעיינתי בבקשה על כל נספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להיזקק לתגובת המשיב. 6. הלכה ידועה היא כי הרשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים המעוררים שאלה עקרונית או משפטית החורגת מגדר עניינם הפרטי של הצדדים לסכסוך [ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 633-632 (מהדורה עשירית, 2009); משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי ב 1273-1271 (מהדורה חמש עשרה, 2007)]. סבורני, כי בנסיבות המקרה דנן המבחנים הללו אינם מתקיימים מהטעמים המפורטים להלן. 7. הגם שאת פסק דינו נימק בית המשפט המחוזי, בין היתר, במומחיות מיוחדת של המפקח בשל הניסיון שהוא צובר בפתרון סכסוכי שכנים במהלך תפקידו, הרי שזו לא השאלה שהונחה לפתחו והכרעה בה כלל לא נדרשה לדעתי לשם הדיון בטענות המבקשים שכוונו בעיקרן כנגד חיובם בתשלום כספי שעיקרו הושת עליהם כהוצאות. כך, המבקשים לא תקפו את מסקנתו העיקרית והמשמעותית ביותר של המפקח לפיה מקור הרטיבות הוא מדירתם, וכל שטענו כנגדו הוא גובה חיוביהם הכספיים, שבעיקרו של דבר נקבעו כהוצאות. כידוע, וכפי שציין זאת בית המשפט המחוזי, אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהוצאות שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית [ראו למשל: חוות דעתי בע"א 8589/06 שפיגל נ' איינס (לא פורסם, 14.5.2008), סעיף 52; ע"א 5630/90 תדמור נ' ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ, פ"ד מז(2) 517, 528 (1993)]. סבורני כי הלכה זו יפה אף כאשר עסקינן בהוצאות שהושתו על ידי המפקח המשמש כערכאה דיונית בכל הנוגע לסכסוכי שכנים. 8. די היה בכך כדי להביא לדחיית ערעורם של המבקשים מבלי להיזקק ליתר טענותיהם בנוגע לסמכותו של המפקח, ואף ביתר שאת במסגרת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" הניתנת במשורה. כיוון שהבקשה שלפניי תוקפת הלכה למעשה הנמקה שהיא מעבר לנדרש איני סבור כי היא מגלה עילה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". רוצה לומר, השאלה אותה מעלים המבקשים אינה מתעוררת בנסיבות המקרה. הסכום הנוסף של 1,600 ש"ח בצירוף מע"מ בו חויבו המבקשים הינו סכום שנפסק לטובת המשיב כהחזר כספים בגין תיקון וזאת בהתאם לאומדן שביצע מומחה. ברי כי אין בפסיקת סכום בשיעור זה כדי להצדיק רשות ערעור ב"גלגול שלישי", ולא כל שכן כאשר הוא נפסק על בסיס אומדן של מומחה, שכן כידוע בית המשפט שלערעור לא יטה להתערב בקביעותיה של הערכאה הדיונית כאשר אלה מבוססות על חוות דעתו של מומחה [ראו והשוו: ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ, פ"ד נ"ז(5) 462, 471 (2003); ע"א 1249/04 אדהם נ' רביע (לא פורסם, 8.11.2006), סעיף ח'(2)].  9. בבחינת למעלה מן הצורך, דין הבקשה להידחות אף לגופו של עניין. לאחר שעיינתי בפסק דינו של המפקח, מצאתי כי אין ממש בטענותיהם של המבקשים לפיהן המפקח השתית את פסיקתו על ידיעה אישית והשערות. המפקח ניתח את טענות המבקשים והסיק מסקנותיו על בסיס הראיות שהובאו מטעם הצדדים. זהו הליך טבעי של הסקת מסקנות מתוך חומר הראיות. היסק שכזה מקובל בבתי המשפט והוא עניין שגרתי וחלק אינהרנטי של ההליך השיפוטי. לא מצאתי כי המפקח עשה שימוש בידע המצוי מחוץ לתחום הידיעה השיפוטית ומשכך דין טענותיהם של המבקשים להידחות.  10. אשר על כן, דין הבקשה להידחות. משלא התבקשה תגובת המשיב איני עושה צו להוצאות אולם המבקשים ישלמו לטובת אוצר המדינה סך של 1,500 ש"ח באמצעות המרכז לגביית אגרות קנסות והוצאות. רשות ערעור (בזכות או ברשות)המפקח על רישום מקרקעין (בתים משותפים)ערעורבתים משותפים