תביעה בגין התקנת גדר בדירת גן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין התקנת גדר בדירת גן: 1. עסקינן בתביעה שהגישו התובעים כנגד חב' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (להלן:"הנתבעת") ל"פיצוי כספי השווה לעלות התקנת גדר" חדשה סביב דירתם - דירת גן, כזו שתעמוד בדרישות החוק. 2. אין חולק כי התובעים רכשו בשנת 1999 מהנתבעת דירת גן, המוקפת גדר נמוכה, אשר גובהה כ- 60 ס"מ. 2.1 לטענת התובעים, כעולה מכתב תביעתם, קיים הפרש מפלסים, בין המדרכה לבין אדמת הגן - חצר דירתם - העולה כדי 1.1 מ', המחייב על פי הוראות חוק התכנון והבניה התקנת גדר גבוהה, דבר אשר לא בוצע על ידי הנתבעת, ומכאן תביעתם. לדידם, כעדות התובע, נמשך הפרש המפלסים "לאורך 18 מ' גדר מתוך אורך כולל של 35 מ'". 2.2 לטענת הנתבעת, כעולה מכתב הגנתה, הפרש המפלסים, המחייב התקנת גדר גבוהה מזו שהותקנה בפועל (הפרש מפלסים העולה על 1 מ'), נוצר "עקב פעילותה העצמאית של התובעת", אשר בחרה להוסיף אדמה בחצר האחורית של דירתה. בנסיבות אלה טוענת הנתבעת כי הגדר שהתקינה, מלכתחילה, עומדת בדרישות הדין ואין היא חבה מאומה לתובעים. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין ו"כשירות לצרכן", נכונה היתה הנתבעת "לטפל בגדר באותו קטע בו התעורר צורך לכך", קטע, אשר אורכו, על פי חוות דעת מומחה מטעמה, עולה כדי 6 מ'. 3. בכתב הגנתה חולקת הנתבעת, בראש ובראשונה, על עצם חבותה להתקין גדר גבוהה מזו שהותקנה בפועל, אך למקרא מכתבו של עו"ד שפר, מנהל מינהל לקוחות בנתבעת (מכתב מיום 5.1.00 המופנה לתובעים - צורף לכתב התביעה), נהיר הוא כי טענה זו לאו טענה היא ומוטב היה לה אילמלא נטענה. באותו מכתב מיום 5.1.01 משיב עו"ד שפר לאחת מפניות התובעת בזו הלשון- "במענה לפנייתך ולאחר בדיקת הנושא עם כל הגורמים המוסמכים הן מבחינה טכנית והן מבחינה משפטית, הוחלט לתקן את הטעון תיקון בקטע…. בו הפרש המפלסים הוא מעל מטר…..". דומה כי במכתב זה, אשר נוסח על ידי משפטן, לאחר "בדיקת הנושא עם כל הגורמים המוסמכים", הן הטכניים והן המשפטיים, יש משום הודאה מלאה ובלתי מסוייגת של הנתבעת, הן בקיומו של הפרש מפלסים המחייב את הגבהת הגדר והן בחובתה לבצע את התיקון. יצויין ויודגש כי באותו מכתב לא הועלתה הטענה לפיה התובעים הם ש"גרמו" לאותו הפרש מפלסים העולה על 1 מ', כמו גם הטענה בדבר נכונותה של הנתבעת לתקן את הטעון תיקון "לפנים משורת הדין", טענות אשר הועלו כהגנה מפני התביעה. בנסיבות אלה דוחה אני מכל וכל את ניסיונה של הנתבעת להתנער מחבותה. 4. משאלה הם פני הדברים, הרי שנותרה להכרעה המחלוקת הנוספת באשר לאורך הגדר הטעונה תיקון. לגרסת התובעים המדובר ב - 18 מ' גדר, זאת בעוד הנתבעת טוענת לאורך של 6 מ' בלבד. 4.1 לביסוס תביעתם הגישו התובעים לבית המשפט שתי הצעות מחיר לתיקון הגדר, האחת מיום 14.6.01 (ת/1) והשניה מיום7.9.01 (ת/2). בעוד שהראשונה מתייחסת ל- 35 מ' גדר (היקף כל הגדר כולה) בגובה של 12 מ' הרי שהשניה, המאוחרת יותר, מתייחסת ל- 10 מ' גדר בגובה של 1.1-1 מ'. ההצעה הראשונה (ת/1), על פניה, אינה משקפת את הטעון תיקון, זאת אף לשיטתם של התובעים. התובע העיד בפני כי החלק הטעון תיקון עולה כדי 18 מ' בלבד ולא טרח להסביר, באופן כלשהו, את הצורך בהתקנתה של גדר בגובה של 12 (!) מ'. ההצעה השניה, המאוחרת יותר (ת/2), אשר נערכה לאחר הגשת התביעה, מתייחסת לגדר באורך של כ- 10 מ' ובגובה של 1.1-1 מ'. למותר לציין כי משהצעה זו הוגשה על ידי התובעים כראיה מטעמם, הרי שהיא אף מקובלת עליהם. מהצעת מחיר זו, לא ניתן ללמוד אם ניתנה בהסתמך על נתונים שסיפקו התובעים או שמא על סמך מדידה שערך בעל המקצוע במקום. בניסוחה הזהיר מה של ההצעה "10 מטר אורך בערך" יש כדי לתמוך דווקא באפשרות הראשונה, לפיה ניתנה ההצעה על סמך נתונים משוערים שמסרו התובעים, שהרי לו נעשתה מדידה בפועל ניתן גם ניתן היה להתייחס למטרז' מדויק. 4.2 הנתבעת הגישה חוות דעת ערוכה על ידי מר דני לוי, בה הוא מצהיר כי על פי בדיקה שערך במקום אורך הגדר הטעונה תיקון עולה כדי 6 מ' בלבד. (חוות הדעת הוגשה לבית המשפט ביום 29.8.01) 4.3 במצב דברים זה, ומאחר וגרסת התובעים באשר לאורך הגדר הטעונה תיקון לוקה בחוסר עקביות, העולה כדי סתירות של ממש (בעדותו בפני טען התובע ל- 18 מ' גדר בעוד שת/2 שהוגש מטעמו מתייחס ל- 10 מ' בלבד), מעדיפה אני את חוות הדעת מטעם הנתבעת, ככל שזו מתייחסת לאורך הגדר, ופוסקת על פיה. 5. בהתייחס לעלויות תיקון הגדר (במצב הגינה דהיום), מאמצת אני את הצעת המחיר מיום 7.9.01 (ת/2), אשר הוגשה כראיה מטעם התובעים ולא נסתרה על ידי הנתבעת. יובהר כי התובעים זכאים לפיצוי בגובה הסכומים הנקובים בת/2 בתוספת מע"מ, באשר המע"מ מהווה חלק בלתי נפרד מעלות התיקונים, זאת בין שהתובעים יבחרו לתקן את הגדר ובין שיחליטו להותירה במצבה הנוכחי. (ראה: ע"א 1772/99 זלוצין נ' דיור לעולה בע"מ, פד"י נה (4) 203) 6. לאור כל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 2,520 ש"ח (60% מהצעת המחיר ת/2 המתייחסת ל- 10 מ' גדר) בצירוף מע"מ, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 7.9.01 ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך כולל של 250 ש"ח. דירת גןגדר