תסמונת התעלה הקרפלית - מינוי מומחה רפואי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תסמונת התעלה הקרפלית - מינוי מומחה רפואי: זוהי תביעה להכיר בתסמונת התעלה הקרפלית ביד ימין כתאונת עבודה. מטעם ביה"ד מונה כמומחה יועץ רפואי, ד"ר פעילן, אשר מסר חוות דעת מומחה בתאריך 6.7.09, וכן השיב על שאלות הבהרה בתאריך 21.9.09. במסגרת חוות דעתו ותשובותיו לשאלות ההבהרה ביסס המומחה חלק מממצאיו על ההנחה, כי התובעת סבלה בעברה מתהליך גידולי בבלוטת התריס ונטלה טיפול תרופתי מסוג אלטרוקסין, דבר שיש בו כדי להוות אחד מהגורמים הסיסטמים השכיחים להופעת תסמונת התעלה הקרפלית ולפולינריורופתיה (ר' סע' ב, ה-ז לחווה"ד, וכן סע' 4 לתשובות ההבהרה). ב"כ התובעת ביקש לפסול את חוות-דעת המומחה, ולמנות מומחה רפואי אחר, בנימוק שהמומחה הסתמך בממצאיו על טעות עובדתית המופיעה ברישומים הרפואיים בתיקה הרפואי של התובעת, שכן התובעת מעולם לא סבלה מגידול או מבעיות בבלוטת התריס, לא עברה ניתוח בבלוטת התריס ומעולם לא נטלה טיפול תרופתי בגין כך. לביסוס טענתו, צירף ב"כ התובעת לבקשתו מכתב מרופא המשפחה בקופת חולים, ד"ר גביש, מתאריך 22.10.09 ובו נרשם תיקון לאנמנזה. בהחלטה מיום 22.12.09 דחה בית-הדין את בקשת ב"כ התובעת למנות מומחה אחר, אך התיר לו לשוב ולהפנות למומחה שאלת הבהרה נוספת: "האם לאור מכתבו של ד"ר גביש - הנך משנה את מסקנותיך הרפואיות במקרה הונכחי או לאו? נא הסברך." ביום 18.1.10 חזר ד"ר פעילן ואישש מחדש את עמדתו, כי אין בתנאי עבודת התובעת "תנועות חוזרות ונשנות, הדומות במהותן, המתבצעות במשך שעות רצופות ביום ולאורך שנים רבות ורצופות, אשר תוצאה של כל אחת מהן אינה באה לידי ביטוי מיידי, אולם בהצטבר אין ספור של תאונות אלו - נגרם נזק (INJURY)." לתמיכה במסקנתו הפנה המומחה לבדיקת EMG מיום 30.3.08 השוללת לדעתו את קיום התסמונת. בדיון בחוו"ד מומחה ביום 10.5.10 טען ב"כ התובעת, כי המומחה טעה בחוות דעתו עת הסתמך על בדיקת EMG משנת 2008 אשר מכל מקום אינה שוללת את קיום התסמונת אלא קובעת כי "... אך עדיין לא במידה מובהקת המאפשרת אבחנה אלקטרופזיולוגית של C.TS"; מה גם שהונחה לפני המומחה בדיקת EMG נוספת משנת 2006 המצביעה על קיום התסמונת, ואף בדיקת EMG עדכנית מיום 24.1.10 מגלה סימני CTS ביד ימין. עוד טען ב"כ התובעת, כי המומחה קשר בחוות-דעתו בין הבעיות בבלוטת התריס לבין הופעת התסמונת, ומשהתברר בדיעבד כי התובעת כלל לא סבלה מבעיות בבלוטת התריס, יש להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה. ב"כ התובעת ביקש להתיר לו משלוח שאלות הבהרה נוספות למומחה בצירוף בדיקת ה- EMG העדכנית. ב"כ הנתבע מנגד טענה, כי המומחה פעל כשורה עת הסתמך על החומר הרפואי שהומצא לו לגבי מצבה של התובעת, ואין המדובר בטעות של המומחה אם הוכנס מידע שגוי לתיק הרפואי. משתוקנה הטעות הועבר המסמך המתוקן לחוות-דעת המומחה, שהוא בעל הידע הרפואי. כמו-כן, אין לבית הדין את הכלים לפענוח תוצאות בדיקת ה- EMG. ביום 16.5.10 ביקש ב"כ התובעת להפנות למומחה את בדיקת ה- EMG העדכנית מתאריך 24.1.10 בצירוף שאלות הבהרה, שרק את שתי השאלות הבאות התיר בית-הדין למשלוח: מצ"ב לעיונך בדיקת EMG עדכנית שביצעה התובעת בתאריך 24.1.10. בממצאי בדיקה זו צוין, כי "קיימת עדות לתסמונת תעלה קרפלית דו צדדית" וכי "לעומת הבדיקה משנת 2006 ללא החמרה." - האם יש בממצאי בדיקת ה- EMG הנ"ל, כדי לשנות את מסקנות חוות דעתך? באם לא - נא לפרט מדוע. האם אפשר כי תנאי עבודת התובעת גרמו להחמרת התסמונת ממנה היא סובלת? בתשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 9.8.10 נותר המומחה איתן בדעתו, בקובעו כדלקמן: "צורפה בדיקות הולכה עצבית בלבד, מיום 24.1.10. השוואת 2 בדיקת של מהירות ההולכה העצבית (ב- MSEC), שבוצעו באותו סניף הקריון של מכון מור (18.10.06, 24.1.10): הולכה מוטורית מימין בשנת 2006 - 4.3, בשנת 2010 - 4.1. הולכה סנסורית מימין בשנת 2006 - 4.1, בשנת 2010 - 3.6. הולכה מוטורית משמאל בשנת 2006 לא נבדקה. בשנת 2010 - 4.1. הולכה סנסורית משמאל בשנת 2006 - 2.9, בשנת 2010 - 3.6. הגבול העליון של הנורמה (ב- MSEC) - 4.5-4.6 מוטורי, 3.5-3.6 סנסורי. השוואה - מימין - הטבה מוטורית וסנסורית. הערכים בגבול העליון הנורמה. משמאל - החמרה סנסורית. הערכים המוטורים והסנסורים עדיין בגבול העליון של הנורמה. לאור הנ"ל - ניתן לומר: מימין - חלה הטבה. משמאל - חלה החמרה. הערכים עדיין בגבול הנורמה. לאור הנ"ל, ברור כי אין שינוי בחוות דעתי." בדיון נוסף בחוות-דעת מומחה ביום 5.1.11 חזר ב"כ התובעת על בקשתו למינוי מומחה נוסף בתיק, לשם קבלת תמונה מקיפה לגבי מצבה של התובעת, וזאת, בין היתר, בשל הטעמים הבאים: המומחה פסל את קיום התסמונת בהסתמך על בדיקת EMG אחת משנת 2008, מבין 3 בדיקות בתיק, כאשר 2 הבדיקות האחרות מצביעות על קיום התסמונת. לטענת ב"כ התובעת, הוא לא מצא ולו פסיקה אחת של ד"ר פעילן, המכירה בתסמונת התעלה הקרפלית בקרב קלדניות, קביעה המנוגדת אף לחוזר פנימי של המוסד לביטוח לאומי, המכיר בקשר הסיבתי בין הקלדה לבין התסמונת הנ"ל. המומחה ביסס את קביעותיו בחוות-דעתו על הרישום המוטעה בתיקה הרפואי של התובעת בנוגע לבעיות בבלוטת התריס. ב"כ הנתבע מנגד טען, כי אין כל עילה למינוי מומחה נוסף בתיק, שכן ד"ר פעילן השיב לכל השאלות שהופנו אליו בבהירות ובפירוט, והטעות היחידה בחוות-הדעת אינה של המומחה אלא של התובעת עצמה, שהעבירה למומחה חומר רפואי שגוי, מה גם שלאחר גילוי הטעות ממילא הופנו למומחה שאלות הבהרה. עוד נטען, כי נימוק ב"כ התובעת, לפיו הוא "לא מצא" מקרה בו הכיר המומחה ב- CTS אינו רלבנטי שכן ב"כ התובעת מתייחס לקלדנית, והתובעת אינה כזאת. באשר לטענות ב"כ התובעת לעניין בדיקות ה- EMG הרי שאינן עילה לפסילת מומחה או החלפתו. באשר לחוזר הפנימי של המוסד לביטוח לאומי, טען ב"כ הנתבע, כי אין המדובר בהנחיה כללית של ד"ר סקולסקי, אלא במכתב ספציפי, המזכיר "מדיניות" - שאותה לא צירפה התובעת לבקשתה. יתרה מכך, המכתב מתייחס, כאמור, לקלדנית, והתובעת אינה כזאת. התובעת כותבת בעיקר בכתב יד, וכתיבה כזו אינה קלדנות, ואינה יכולה לשמש בסיס עובדתי למיקרוטראומה. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, לא מצאתי כל הצדקה משפטית לפסילת חוות דעת המומחה הרפואי או למינוי מומחה נוסף בתיק. ד"ר פעילן נתן מענה לכל השאלות שהוצגו לו, ואף הסתמכותו על "החומר הרפואי השגוי" אינה בגדר עילה המצדיקה את פסילת חוות-דעתו, שכן לאחר גילוי הטעות הופנו למומחה שאלות הבהרה בעניין. לא הוכח בפנינו שנפל פגם אישי במומחה, ואף לא הוכח שהמומחה דוגל באסכולה המחמירה עם התובעת. בהתאם לעובדות שנקבעו בהחלטת בית הדין מיום 24.3.09, "להערכת התובעת, עפ"י עדותה בביה"ד, כמחצית מ- 8 שעות עבודתה כפקידת תביעות היא עוסקת בכתיבה ובהקלדה ביד ימין בלבד בכל יום ויום. בנוסף נהגה התובעת לעבוד כמזכירת ועדות רפואיות, 3 פעמים בשבוע, כשעתיים בכל פעם כשמחובתה לכתוב בפרוטוקול הועדה, הן את דברי המבוטח והן את דברי 2-3 הרופאים הבודקים בועדה ומסקנותיהם, כשמדובר למשל בועדות ערר. כל הכתיבה בועדות הרפואיות השונות היא בכתב יד בלבד." מכאן עולה, כי המסמך של ד"ר סקולסקי, עליו התובעת מבקשת להסתמך אינו רלבנטי לעניינו, שכן מלבד העובדה שמדובר במכתב ספציפי ולא בהנחיה כללית של הנתבע, הרי שהמסמך מתייחס לקשר הסיבתי בין הקלדה ל- C.T.S ואין זה המקרה שבפנינו. לאור האמור לעיל, אני מורה לב"כ הצדדים להגיש את סיכומיהם בתיק, בסדר הבא: ב"כ התובעת עד ליום 1.5.2011, וב"כ הנתבע עד ליום 10.6.2011. רפואהתסמונת התעלה הקרפלית (CTS)מינוי מומחהמומחה רפואימומחה