אחיזה בשיק בעד ערך

בית המשפט פסק כי לאור כל האמור עולה, כי חברת התובעת הצליחה להוכיח, כי הנה אוחזת בשיק בעד ערך ולפיכך, זכאית היא לתבוע את פרעונו ויש לקבל תביעתה במלואה ולהורות על חדוש ההליכים בתיק הוצל"פ 8-97-02383-20, במסגרתו הוגש השיק לפרעון. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחיזה בשיק בעד ערך: א. רקע 1. חברת כץ תעשיות תשתית בע"מ )להלן: "חברת כץ") מחזיקה בידה שיק משוך על ידי מיתר (1993) חברה לעבודות עפר תשתיות ופתוח בע"מ (להלן: "הנתבעת") על בנק אמריקאי ישראלי בע"מ על סך 60,000 ₪ ז.פ. 17.01.97, אשר הוצג לפרעון, אך לא כובד (להלן: "השיק"). 2. השיק הוגש לבצוע במסגרת תיק הוצל"פ 8-97-02383-20, כאשר ביום 21.03.99 ניתנה החלטה בהתנגדות לבצוע שיק, שהגישה הנתבעת ולפיה, ניתנה לנתבעת רשות להגן ביחס לטענה ולפיה: "לא ניתנה כלל תמורה עבור השיק, מהטעם שטרם אספקת הסחורה בקשה המשיבה לבדוק את השיק ולאחר הבדיקה סרבה לספק סחורה עבורו." 3. ביום 30.03.99 קבעה כב' הרשמת את סדר הגשת תצהירי העדות הראשית בתיק ולפיה, היה על הנתבעים להגיש תצהירים תחילה. 4. על אף האמור בהחלטה זו - הקדימה חברת כץ והגישה תצהיריה לפני הנתבעת וכך הובאו ראיותיה תחילה ואף הסיכומים מטעמה הוגשו ראשונים. 5. דרכו של תיק זה לא צלחה. הפרוטוקולים השונים מלמדים, כי לא לכל הדיונים התייצבו שני הצדדים עד אשר ניתן בתיק פס"ד, הדוחה את התביעה בהעדר התייצבות, שבוטל לאחר מכן וכי נסיונותיה של חברת כץ להמציא מסמכים שונים לנתבעת, באמצעות מנהלה - לא צלחו במרבית המקרים. 6. ביום 27.09.00 נסתיימו ההוכחות בתיק ונקבע במעמד הצדדים סדר הגשת הסיכומים ומועדיהם. 7. חברת כץ הגישה סיכומיה כבר ביום 09.11.00 ואולם הנתבעת לא הגישה סיכומים מטעמה, על אף שחברת כץ שיגרה אליה הסיכומים לכתובת שמסר נציג הנתבעת במהלך הדיון - רח' העצמאות 40 באר שבע, אלא שדבר הדואר הרשום, שנשלח כאמור הוחזר בציון "עזב לתפוז 38, עמר". 8. ביום 13.12.00 הגישה חברת כץ בקשה למתן פסק דין בהעדר סיכומים מטעם הנתבעת בטענה, כי הסיכומים הועברו לכתובת, שמסר נציג הנתבעת ויש לראות בהעברה זו כבמסירה כדין. בקשה זו נשלחה לתגובת הנתבעת. 9. ביום 19.12.00 הגישה הנתבעת תגובתה לבקשה - תוך שציינה על גביה את כתובתה - "רח' העצמאות 40 באר שבע", אלא שבגוף התגובה הוסיפה, "האמת היא שאנו שנינו את כתובתנו לרח' תפוז 38, עמר למשלוח דואר בלבד" (ראה סע' 6 לתגובה). 10. בהחלטתי מיום 04.03.01 קבעתי, כי על אף שחברת כץ פעלה כנדרש עת שלחה את הסיכומים לרח' העצמאות 40, אני מאריכה את המועד להגשת סיכומי הנתבעת עד ליום 28.03.01. 11. העתק מהחלטתי נשלח אל הנתבעת לכתובתה ברח' העצמאות 40, באר שבע, אלא שאשור המסירה הוחזר שוב בציון - "עזב ללא מען". 12. למותר לציין, כי עד למועד כתיבת פסק דין זה ועל אף שהנתבעת עצמה עתרה להארכת מועד להגשת סיכומיה - לא הגישה היא סיכומים כלשהם. 13. לאחר ששקלתי בענין, מצאתי, כי יש בעניננו ליתן פסק דין בהעדר סיכומי הנתבעת מבלי להתייחס לטענת הנתבעת בתגובתה לפיה, "שינתה" את כתובתה לקבלת דברי דואר לרח' התפוז 38 עומר. 14. מי שיעיין בתיק ימצא, כי כתובת זו בעומר היתה ידועה מזה זמן וחברת כץ אף ניסתה לבצע בה מסירות שונות לנתבעת. מסירות - שלא צלחו. 15. נציג הנתבעת בדיון מיום 10.09.00 ציין, כי הכתובת ברח' תפוז 38, עמר היא כתובת גרושתו ועוד הצהיר חגיגית במועד זה: "כתובתי: העצמאות 40 באר שבע. כל דואר שמגיע לשם ולא נדרש, מחייב אותנו. אני מתגורר ברח' העצמאות 40 דירה 4 באר שבע. שם הכתובת וזה מצויין גם ב 16. משכך, אין אלא לקבוע, כי הנתבעת עושה ככל אשר לאל ידה להתחמק מלהביא ההליכים בתיק לכדי סיומם ונסיונותיה לשנות כתובותיה חדשות לבקרים הנם אך נסיון לתעתע בבית המשפט ובחברת כץ - ולכך אין ליתן יד. יש לקבוע חד משמעית - כי מסמכים אשר נשלחו לכתובת הנתבעת ברח' העצמאות 40 באר שבע נמסרו לה כדין. 16. בהעדר סיכומים מטעם הנתבעת חל בעניננו הקבוע בתקנה 160 (ד) לתסד"א, תשמ"ד - 1984 לפיה, בעל דין שלא הגיש סיכומיו בכתב במועד הקבוע, כדין בעל דין שלא התייצב במועד. 17. בהתאם לתקנה 157 (2) לתסד"א, הרי שמקום בו התובע התייצב והנתבע לא התייצב רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו ואז יהא זכאי לסעד המבוקש. 18. אדון כעת בראיות שהמציאה חברת כץ, עד כמה שנטל ההוכחה מוטל עליה. ב. שינוי שם התובעת 1. אין כל מחלוקת, כי חברת כץ נקלעה לקשיים ולפיכך, ביום 07.12.98 ניתן מפי כבוד השופט י. לויט במסגרת תיק 1454/98 של בית המשפט המחוזי בת"א פס"ד לפיו, מונה עו"ד נמרוד ורדי ככונס נכסים קבוע לנכסים משועבדים של חברת כץ, כאשר נקבע עוד בפסק דין זה, כי "הכונס מוסמך לטפל גם בנושא של גבייה מחייבים של החברה....". 2. ביום 23.01.00 שוחרר עו"ד ורדי מתפקידו ובמקומו מונתה עו"ד קרן רייכבך לתפקיד וזו מינתה את עו"ד דרור אלון להופיע מטעמה ולייצג את חברת כץ בתביעה שבפני, כפי שהיה בפועל. 3. אשר על כן, נטען במסגרת סיכומי חברת כץ כי יש לאפשר שינוי שם התובעת מחברת כץ ל - "עו"ד קרן רייכבך בתפקידה ככונסת הנכסים של כץ תעשיות תשתית בע"מ (בפרוק ובכנוס נכסים)". 4. תיקון כאמור ניתן לבקש בכל שלב משלבי הדיון וראה לענין זה - תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מאחר שתקון שכזה יאפשר דיון עניני בתיק ואין בו, כשלעצמו, כדי לשנות ממצבו של התיק, הרי שאני מורה על שינוי שמה של התובעת, כמתבקש לעיל וזאת לאור החלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 23.01.00. ג. הוכחת התביעה 1. פנחס כץ, בעל מניות בחברת כץ, הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה, במסגרתו ציין, כי חברת כץ נקשרה בעסקה עם חברת מיתר (1985) בע"מ להלן: מיתר (1985) לפיה, ספקה כץ למיתר (1985) סחורה כנגד 3 שיקים ז.פ. 17.12.96 - 31.01.97. 2. לקראת סוף שנת 96', כך פנחס כץ, נקלעה מיתר (1985) לקשיים ובקשה להחליף שניים מתוך השיקים שמסרה, בשיקים של הנתבעת. 3. השיקים הוחלפו ביום 15.01.97 - כאשר אחד מהשיקים שהוחלפו הינו השיק נשוא התביעה, אשר הוצג לפרעון, אך לא כובד. 4. פנחס כץ צרף לתצהירו כרטיסת הנהלת חשבונות של חברת כץ, צלומי השיקים וכן - אשור להחלפת השיקים וערבות שניתנה ע"י צד ג' בקשר לכך. 5. גרסתו של פנחס כץ לא נסתרה כלל במהלך חקירתו הנגדית, שכן כל שנשאל היה: "ש. אני מפנה לסעיף 5 לתצהירך (המתאר את העסקה - א.ב.נ.) ואני שואל - האם זה בוצע עם מיתר (1985)? ת. כן." הא ותו לא. 6. לאור כל האמור עולה, כי חברת כץ הצליחה להוכיח, כי הנה אוחזת בשיק בעד ערך ולפיכך, זכאית היא לתבוע את פרעונו ויש לקבל תביעתה במלואה ולהורות על חדוש ההליכים בתיק הוצל"פ 8-97-02383-20, במסגרתו הוגש השיק לפרעון. לאור התנהגות הנתבעת במהלך נהול התיק אני מורה עוד, כי זו תשא בהוצאות התובעת וכן בתשלום שכר טרחת עורך דינה בסך של 10,000 ₪ + מע"מ בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק. ביחס להוצאות - מיום הוצאתן ועד לתשלום בפועל. ביחס לשכר הטרחה - מיום מתן פסה"ד ועד התשלום בפועל. אחיזה בשטרשיקים