הפסקת כהונת חבר מועצה - המרצת פתיחה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסקת כהונת חבר מועצה: א. ההליך והעובדות. זו היא תובענה שהוגשה על דרך של המרצת פתיחה שבה מתבקש ביהמ"ש להצהיר, כי המבקש 1(להלן: "אבו-הלאל"), הינו סגן ממלא מקום (להלן: "ממלא מקום") של ראש המועצה המקומית ערערה (להלן: "המועצה"), המכהן כדין בתפקידו זה, וכי כל עוד לא הופסקה כהונתו בהתאם לסעיף 25(3) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה- 1975הוא רשאי להמשיך ולמלא את התפקיד (להלן: "החוק"), וכן כי המבקש מס' 2(להלן: "צאדק") הינו סגן ראש המועצה המכהן כדין בתפקידו זה וכל עוד לא הופסקה כהונתו בהתאם לסעיף 25(4), לחוק הרשויות המקומיות הוא ממשיך לכהן בתפקידו. המבקשים זכאים לכל הזכויות הנובעות מתפקידיהם אלה. ביהמ"ש מתבקש להצהיר גם, כי החלטת המשיב 1(להלן: "ג'מאל") מיום 4.2.96, לפיה כהונתם של המבקשים מופסקת מאחר ונערכו בחירות חדשות לראשות המועצה, הינה בטלה מדעיקרא וחסרת תוקף, באשר המצב המשפטי הנכון הוא, כי לא חל כל שינוי במעמדם ותפקידיהם של המבקשים בעקבות ביטול החברות לראשות המועצה ובחירתו מחדש של ראש המועצה בבחירות חוזרות. ואלה העובדות שאינן במחלוקת: המועצה הוקמה כחוק ופועלת לפי צו המועצות המקומיות (ב) התשי"ג-.1953 ביום 1.11.93התקיימו בחירות למועצה ולראשות המועצה. בבחירות אלה זכה ג'מאל ברוב קולות הבוחרים ונבחר כראש המועצה. באותן בחירות התמודד גם אבו-הלאל בראש רשימה עצמאית ונבחר כחבר המועצה שמנתה 13חברים לקדנציה של חמש שנים. באותן הבחירות התמודד לראשות המועצה גם אדם נוסף בשם מוחמד יונס (להלן: "יונס") שנוצח ע"י ג'מאל. ביום 2.12.93התקיימה ישיבת המועצה ובה נבחר אבו-הלאל ברוב קולות כסגן ממלא מקום בשכר של ראש המועצה עפ"י ס' 14לחוק. לאחר המינוי החל אבו הלאל לכהן כסגן ממלא מקום לראש המועצה בשכר. ביום 2.12.93, בחרה המועצה בצאדק כסגן לפי סעיף 15לחוק. יונס הגיש ערעור בחירות על תוצאות הבחירות (ה.פ. 697/94). באותו משפט הגיעו הצדדים ביום 17.7.95להסכם פשרה לו ניתן תוקף של פס"ד, לפיו יבוטלו הבחירות לראשות המועצה החל מיום 31.12.95ויערכו בחירות חדשות לראשות המועצה. פסה"ד התיחס רק לבחירות לראשות המועצה ולא נגע כלל לחברי המועצה אשר המשיכו לכהן בתפקידיהם. ביום 9.1.96נערכו בחירות חוזרות. באותן בחירות שוב זכה ג'מאל והמשיך לכהן כראש המועצה. ביום 4.2.96שלח ג'מאל מכתב בו הודיע לשני המבקשים, כי פועל יוצא מפסה"ד הוא הפסקת כהונתם של ראש הרשות המקומית וסגניו החל מיום 31.12.95והמועצה תידרש לבחור מחדש ממלא מקום לראש הרשות וסגן נוסף. ג'מאל הורה להפסיק את תשלום השכר למבקשים. המבקשים פנו לג'מאל והודיעו לו שהם מתנגדים לעמדתו במכתב מיום .7.2.96 ב. תמצית טענות המבקשים. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה-1975, נחקק במטרה להביא לבחירה ישירה של ראש הרשות ולנתק את בחירת ראש הרשות מתוצאות הבחירות של המועצה. סעיף 11(ב) לחוק מורה מפורשות, כי ערעור על בחירת ראש הרשות, אין בו ערעור על הבחירות למועצה. ביטול הבחירות לראשות המועצה אינו מעכב את כניסת המועצה הנבחרת לתפקידה ואינו פוגע בפעולותיה, לרבות כל המינויים והאישורים שבוצעו ואושרו על ידי המועצה. המבקשים מסתמכים גם על סעיף 14(ג) לחוק הקובע: "נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו למלא תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן ראש רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו". מכאן, שלא זו בלבד שאין בפקיעת כהונתו של ראש המועצה בכדי לפגוע בכהונתם של סגניו, אלא נהפוך הוא, דוקא כאשר נבצר מראש הרשות למלא תפקידו או משחדל הוא לעשות כן, מורה המחוקק כי הסגן שנבחר כמ"מ ימלא את מקום ראש הרשות. הדרך היחידה שבאמצעותה יכול ראש המועצה הנבחר להעביר את סגניו מתפקידם מותווית בסעיף 25לחוק. כאשר המחוקק חפץ בתוצאה לפיה מינוי בטל באופן אוטומאטי, הוא אומר זאת במפורש. לענין זה מפנה ב"כ המבקשים לסעיף 36(2) לחוק יסוד: הממשלה, הקובע את דרכי פקיעת כהונתו של סגן שר, לפיו כהונתו פוקעת כאשר השר הממונה עליו "חדל להיות שר או ממונה על אותו משרד". הוראה דומה אינה קיימת בחוק הנוכחי. אין כל הוראה בחוק המקנה לראש המועצה סמכות להעביר את המבקשים מכהונתם. המשיבים מצידם מעוררים טענת סף, לפיה הסמכות היחודית לדון בעתירת המבקשים היא בידי בג"צ ולא בידי ביהמ"ש המחוזי. בענין זה הוא מסתמך על דעת הרוב בע.א. 463/85 פד"י ל"ט - (4) 494, שזכתה לאישור בע.א. 401/89 פד"י מ"ה - (3) 538בע' .541 כמו כן, מצביע הוא על שני פסקי דין המראים שהלכה למעשה (בלי ששאלת הסמכות תידון), מי שמטפל בעתירות מסוג זה הוא הבג"צ (ראה בג"צ 1456/91; בשג"צ 91/369; 3621פד"י מ"ו - (1) 59; בג"צ 5979/91; בשג"צ 511/92 פד"י מ"ו - 10) 646). לעיצומו של ענין, טוענים המשיבים, כי שמו של החוק מעיד עליו, כי כהונת הסגנים כרוכה בכהונת ראש הרשות. אין להניח שהחוק התכוון לכפות על ראש רשות חדש (והרי זה רק מקרה שנבחר אותו ראש רשות שכיהן קודם), סגן שהוא אינו חפץ בו. ג. דיון ומסקנות. .1טענת הסף בדבר הסמכות דינה להדחות, שכן ברע"א 1287/92 פד"י מ"ו - (5) 161, הוחלט ברוב דעות לסטות מההלכה בע.א. 463/85 הנ"ל ונקבע, כי בידי ביהמ"ש המחוזי סמכות לדון בעתירות מעין אלה. לפיכך, אני קובע שלבימ"ש זה הסמכות לדון בעתירה. .2לגופו של ענין, צודק אבו-הלאל בעמדתו. החוק בדבר בחירה ישירה של ראש הרשות נועד להקנות לו מידה רבה של עצמאות וחופש פעולה. יש בכך לקדם את מעמדו בכיוון "נשיאותי" ככל שהדבר נוגע לרשות המקומית. כדי לאפשר לראש המועצה לתפקד בצורה יעילה, צריך שהסגנים שהם ממלאי מקום לראש המועצה, עליהם מדובר בסעיף 14לחוק "ישדרו על אותו גל" כמו ראש הרשות ואין להעלות על הדעת שסגנים אלה האמורים למלא את מקומו של ראש הרשות אם נעדר הוא מהארץ, או נבצר ממנו למלא את תפקידו (סעיף 14(ג)), יכפו על ראש המועצה הנבחר בניגוד לרצונו ויפעלו שלא על פי המדיניות המותווית על ידו. אם יכהנו ממלאי מקום שאינם רצויים לראש הרשות וימלאו את מקומו בהעדרו, יסלף הדבר את רצון הבוחרים. לעומת זאת, סגן ממלא מקום שנתמנה לפי הצעת ראש הרשות, חזקה עליו שימשיך במדיניותו של ראש הרשות גם כאשר ראש הרשות נעדר מהארץ או נבצר ממנו למלא את תפקידו, ובכך יבוא רצון הבוחרים על סיפוקו. לשון אחרת: החוק שואף לכך, כי "התחליף" לראש המועצה יהיה קרוב ככל שניתן "למקור" הנבחר. לפיכך, סגנים אלה להבדילם מהסגנים שאינם ממלאי מקום קבועים עליהם מדובר בסעיף 15לחוק - מתמנים אמנם באישור המועצה, אך זאת "עפ"י הצעת ראש הרשות". בסעיף 14(ב) נקבע, כי בחירת הסגן או הסגנים כאמור תהיה תוך חודשיים מהיום שראש הרשות החל לכהן, מאחר ויש להניח שבמועצה שאינה חדשה כיהנו כבר סגנים לראש המועצה הקודם, הרי ההנחה היא שעם בחירתו של ראש הרשות חדלו הסגנים הקודמים מלכהן. העובדה שבמקרה נבחרה אותה "פרסונה" ששימשה בעבר בראש הרשות, אינה מעלה ואינה מורידה. פרשנות החוק צריכה להתיחס לכל המצבים האפשריים וביניהם גם למצב שבו נתחלף ראש הרשות לאחר הבחירות. העובדה, שסעיף 25הכולל את רשימת המצבים בהם יחדל סגן לכהן אינו דן בסיטואציה שבה מתחלף ראש הרשות, אינה מלמדת, כי התיזה שהצגנו אינה נכונה. סעיף 25הנ"ל, דן רק במצבים "סטטיים" בהם ראש הרשות הנבחר ממשיך לכהן. אין הוא מתימר לדון במצב בו "כל הקערה נהפכה על פיה". המצב הוא שונה בכל הנוגע לצאדק. סגן זה אינו סגן ממלא מקום. הוא נבחר ע"י המועצה לפי סעיף 15לחוק. סעיף זה קובע מינוי סגנים נוספים עפ"י החלטה של המועצה בלבד. סגנים אלה אינם מוצעים ע"י ראש הרשות ואינם בהכרח בגדר נאמניו. הוא גם אינו ממלא את מקומו של ראש הרשות כאשר הוא נעדר או נבצר ממנו למלא את תפקידו. סגן כזה, ממשיך לכהן כל עוד לא התחלפה המועצה (כמובן בכפוף לאמור בסעיף 25לחוק). לפיכך, נדחית בקשת אבו-הלאל ומתקבלת בקשתו של צאדק. אין צו להוצאות. המרצת פתיחהחברי מועצה