מינוי מומחה - חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי מומחה - חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה: לפנינו תובענה מטעם התובע להכיר בפגיעה בריאותיו כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995. המל"ל דחה את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה במכתבו מיום 18/1/08.   להלן העובדות: התובע יליד 1957. התובע עבד בתשלובת "אלוני" (להלן:"המפעל") החל מיולי 1980 ועד ינואר 2007. המפעל מייצר, בין היתר, מרצפות. התובע עבד במחלקת הטרצו - ליטוש. התובע העיד כי במסגרת עבודתו כפועל במפעל בצע עבודות שונות וכי מדי יום הורה לו האחראי עליו מהי העבודה שעליו לבצע, בהתאם לצרכי המפעל. העבודות העיקריות כללו - ליטוש מרצפות וניסור פנלים, כששתי העבודות בוצעו באמצעות אותה מכונה. התנועות שביצע התובע בעבודתו במכונה הן בעבודת הליטוש והן בעבודת הניסור - היו לקיחת מרצפות מעגלות שהיו בגובה המכונה, תוך תנועת סיבוב, הכנסתן למכונה וחוזר חלילה, כל דקה וחצי לערך. ממונה הבטיחות במפעל העיד אודות הפעולות שבצע התובע בעבודתו:- "... הוא לוקח מגובה מסוים והוא אמור להגיש זאת לתוך המכונה... (מדגים עמידה שמסתובבים מצד לצד), לוקחים מרצפת מצד אחד ומניחים אותה בצד שני, כאשר זה באותו גובה ואין את הפעולה של הרמת מרצפת מהרצפה. כל המרצפות מונחות על עגלות חשמליות... לוקח זמן לליטוש של כל מרצפת ולכן כל דקה וחצי - שתי דקות צריך להעמיס בבלטה ... " (ע' 7 ש' 11, ש' 31 לפרוט'). מתוך חודש עבודה עבד התובע כ- 13 ימים סה"כ בעבודות ליטוש וניסור, שמונה שעות מדי יום. התובע עבד עם מרצפות במשקל 6 ק"ג ובמשקל 15 ק"ג. התובע התייחס בעדותו לחשיפתו לאבק במסגרת עבודתו:- "זה מרצפת של ליטוש. יש מרצפות שמכניסים למכונה שיש לה גלגלים וברזל, ויש מכונות שמלטשים בצד השני נכנסים לפאזה, ושם יש אנשים מקבלים את זה. בתוך המכונה יש מים... המרצפת נכנסת לתוך המכונה ומגיעה לצד השני שם יש פאזה ושם יוצא אבק בצד השני... .מהפאזה היה יוצא אבק. המרצפת נכנסת לתוך המכונה ויש משהו מברזל שמשפשף אותה ויוצא אבק" (ע' 4 ש' 12 לפרוט'). יצוין כי מבדיקות סביבתיות שנערכו במפעל עולה כי החומרים שנבדקו במסגרתן היו - צורן דו חמצני גבישי חופשי באוויר, סידן פחמתי, אבק המכיל ריכוזים שונים של קוורץ (1% ו- 15-16%). במסגרת קביעותיו העובדתיות של בית הדין נקבע, כי מידה מסוימת של אבק השתחררה לאויר. בעמדת העבודה בה עבד התובע - עמדת עבודה של ליטוש וחיתוך - היו מותקנים צינורות יניקה מהתקרה השואבים את האבק. כמו כן, העובדים קיבלו מסכות מגן. יצוין כי התובע לא עבד בעמדה של 'מכבש 6', עמדה המצויה במחלקה שונה באזור שונה אשר המרחק בינו ובין המחלקה בה עבד התובע רב. המפעל סיפק שואבי אבק ייעודיים למטרת ניקוי עמדות ובגדי עבודה. על פי עמדת המעסיק "נעשה שימוש בזרם אוויר לניקוי עמדות רק במידה והעובד בחר להתעלם מההנחייה לעשות שימוש בשואב האבק לצורך הניקוי". מינוי מומחה רפואי: ד"ר שבתאי ורסנו מרח' ארלוזורוב 31 רעננה, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו. צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר ורסנו, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו. השאלות: מהי המחלה ממנה סובל התובע? האם מחלה זו יכולה להיגרם כתוצאה מחשיפת התובע לחומרים בעבודתו כמפורט בחלק העובדות? האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל גרמה לו ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטו מחלות המקצוע הנוגעת לענייננו. ככל שקיימת אצל התובע מחלת מקצוע, המומחה מתבקש לפרט מהי המחלה - מתוך המחלות המפורטות בתוספת לתקנות. האם ניתן לקבוע שנגרמו לתובע פגיעות מסוג INJURY? האם כל פגיעה ופגיעה כמתואר לעיל, גרמה לתובע פגיעה זעירה שלא ניתן להבחין בה, ושאפשר לייחס אותה לזמן מסוים? במקרה שכן - ההייתה הפגיעה הנ"ל בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים? במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה? (ניתן לכמת באחוזים). האם השפעת העבודה על אירוע התאונה הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים?   מסמכים רפואיים: להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן: דו"חות בדיקות סביבתיות (ת/1, ת/3 ונ/1). מסמכים רפואיים שונים שהוגשו לבית דין. מסמכים רפואיים שונים שצורפו לכתבי בית דין. תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית, מרפאת סחנין - כללי (ממוחשב). תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית, מרפאה תעסוקתית (ידני). תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית, מרפאה כללית (ידני). תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית, מרפאת כרמיאל מקצועית - ריאות (ממוחשב). תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית, ד"ר פאר אמין - אורטופד (ממוחשב). תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית, מרפאה תעסוקתית חיפה (ממוחשב). לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.    כמו כן יצויין, כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחה.   מינוי מומחהמומחהחשיפה לחומרים מסוכנים