פסילת רשימה בבחירות לעירייה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת רשימה בבחירות לעירייה: 1. האם תוכל הרשימה "למען ירושלים ושמירת זכויות תושביה", בראשות חיים מילר, להשתתף בבחירות למועצת עיריית ירושלים.   זה עניינה של העתירה שלפני, כאשר פקיד הבחירות של עיריית ירושלים פסל את הרשימה מלהשתתף בבחירות.   להלן מספר עובדות הצריכות לענין:   2. הרב חיים מילר (להלן - הרב מילר) משמש חבר מועצת עיריית ירושלים מזה שלוש קדנציות, בהן מילא שורה של תפקידים בכירים.   ביום 27.3.03 התקיימה ישיבת מועצה לקביעת סיעות המועצה היוצאת בהליך לפי סעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן- חוק הבחירות). בישיבה זו הזדהה הרב מילר כמי שמשתייך לסיעת "התנועה למען ירושלים ושמירת זכויות תושביה", היא העותרת 2. למעשה, הייתה זו הצהרת התפלגות של הרב מילר מסיעת האם המקורית אליה השתייך, סיעת "אגודת ישראל". באמצעות הזדהות זו הפכה סיעתו של הרב מילר לפי כינויה בישיבת המועצה לסיעה שכיהנה במועצה היוצאת (להלן - סיעה יוצאת).   המהלך הבא שהיה על הסיעה לבצע הוא הגשת טופס רשימת מועמדים מטעמה.   ביום 30.4.03, במועד החוקי, מילא הרב מילר טופס שהוכן על-ידי פקיד הבחירות לעירית ירושלים, ועל גב החוברת נרשם כי המדובר ב"רשימה חדשה". בטופס זה צוינו רשימת המועמדים בצירוף חתימות 200 תומכים.   מן הראוי לציין, כי ביום 30.3.03 נרשם בכתב ידו של הרב מילר מכתב, ולפיו הוא חזר בו מהודעתו במועצה על הקמת סיעה נפרדת, תוך הודעה שהתנועה תריץ רשימה נפרדת בדרכים חוקיות. כן כתב הרב מילר מכתב נוסף ולפיו, סיעת האם שלו הנה "אגודת ישראל", אולם בסופו של דבר בחר להגיש רשימה נפרדת מטעמו, וכל הודעותיו לא נרשמו ולא תועדו בפרוטוקול כלשהו שהוצג לפניי. הפרוטוקול היחיד הקיים הוא פרוטוקול מועצת העיריה, בו הכריז הרב מילר על היותו סיעה, ועל שם הסיעה.   פקיד הבחירות ראה ברשימה שהוגשה על-ידי הרב מילר רשימה חדשה. דא-עקא, העירבון שעל רשימה חדשה לשלם, לא שולם במועד. בית המשפט המחוזי דן בערר שהוגש על החלטת פקיד הבחירות לפסול את הרשימה בשל אי-הפקדת עירבון, ודחה את הערר.   3. במקביל להליכים אלה, קיבל, כנראה, הרב מילר ייעוץ משפטי בשאלה האם הוא נכנס לגדר רשימה חדשה או סיעה יוצאת. על-פי העצה שקיבל הובהר לו כי הוא סיעה יוצאת ולכן הוא פטור מערבון. ביום 11.5.03 פנה הרב מילר לפקיד הבחירות וביקשו להכיר ברשימת המועמדים ובו - כסיעה יוצאת.   פקיד הבחירות דחה את בקשתו, ומכאן העתירה שלפניי.   4. פקיד הבחירות דחה את בקשתו של הרב מילר על יסוד חוות-דעתו של המפקח הארצי על הבחירות, והנימוקים בה. להן אתייחס לנימוקי הדחייה.   המפקח הארצי על הבחירות קבע כי לא מולאה דרישת המחוקק לפי סעיף 35(ז), לפיו רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה של המועצה היוצאת - תיחתם בידי בא-כוחה של אותה סיעה. הממונה על הבחירות בדק בטופס שהוגש על ידי הרב מילר ולא מצא כי הוא או ממלא מקומות חתמו כמגישי הרשימה.   ואולם, עיון בטופס זה מראה כי הרב מילר חתום כ -   "בא-כוח רשימת המועמדים הנ"ל לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כי החתימה של המגישים הן אמיתיות. אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי וכי תוכן הצרתי (כך בטופס המקור) אמת ונכון".   בטופס מופיע גם אות הרשימה וכינויה.   כיצד נוסח האישור בטופס המיועד לסיעה יוצאת שהעמיד פקיד הבחירות לרשות הסיעות?   "6. חתימת באי-כוח הסיעה/ות הכינוי והאותיות לרשימה המיועדת הם הכינוי פרטי בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו מס' זהות שם משפחה שם פרטי כתובת חתימה".   הנה-כי-כן, הפרטים הרלוונטיים קיימים. הרב מילר חתם כבא-כוח רשימת המועמדים וחתימתו אושרה בתצהיר. השוני הוא שכתוב "רשימת מועמדים" ולא "סיעה".   הדרישות מולאו, איפוא, גם אם לא במילים המדוייקות של הטופס.   5. הטופס שנערך על-ידי פקיד הבחירות של העיריה אינו זהה לטופס הנספח לתקנות (טופס 4 לפי תקנה 9 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ"ה-1965. שם מופיע טופס אחד לרשימה חדשה וסיעה יוצאת כאשר יש למחוק את המיותר. מכל מקום, ברור שהחתימה כבא-כוח קיימת ואף מאושרת בתצהיר, אם כי אין צורך בכך לפי סעיף 35(ז) לחוק הבחירות.   אשר-על-כן, יש לקבוע שהרב מילר חתם כמגיש הרשימה ובא-כוחה ונתמלאו הדרישות של סעיף 35(ז) לחוק הבחירות. 6. אוסיף גם זאת:   לסברתו של המפקח הארצי של הבחירות -   "מנוע פקיד הבחירות מלחזור ולדון באישור או פסילת רשימה אחרי כל ההליכים ואחרי המועדים שהחוק קבע. לפקיד הבחירות אין כל סמכות לעשות זאת ואינו יכול ליצור הליכים שאינם נזכרים בחוק ואינם משובצים בלוח הזמנים".     אכן, פקיד הבחירות אינו יכול ליצור הליכים שאינם נזכרים בחוק, אולם נראה לי כי אם מצאה רשימה, מיוזמתה, כי חל ליקוי בהגשת הרשימה, והיא מבקשת לתקן ליקוי זה, כאשר אין המדובר בליקוי מהותי הפוסל את הרשימה, תוכל לעשות זאת גם בלא שפקיד הבחירות הודיע לה. כאן למעשה ביקש הרב מילר לראות ברשימה שהגיש רשימה מטעם סיעה יוצאת, ולא רשימה חדשה. אין בכך שינוי או תיקון מהותיים.   סעיף 40 לחוק הבחירות מאפשר לרשימה לתקן ליקוי לא יאוחר מהיום ה-23 שלפני יום הבחירות. הרב מילר, באמצעות בא-כוחו, פנה לפקיד הבחירות ביום 11.5.03, שהוא היום ה- 23 שלפני יום הבחירות, וביקשו להתייחס לרשימה כסיעה יוצאת. דהיינו, הרב מילר מיוזמתו סבר שהיה ליקוי בטופס מבחינת הצגת הרשימה, והוא ביקש לראות ברשימה - סיעה יוצאת.   אכן, סעיף 40 דן בתיקון רשימת מועמדים כאשר פקיד הבחירות מודיע על ליקוי שניתן לתיקון.   ראינו שהדרישות מסיעה יוצאת פחותות בהרבה מרשימה חדשה. אם נתמלאו התנאים ל"רשימה חדשה" שאושרה, ברור שאותה רשימה מתאימה גם לסיעה יוצאת, ומכאן שאם יש סמכות לתקן את הליקוי עד היום ה-23 שלפני הבחירות, חל סעיף 41 לחוק הבחירות, ופקיד הבחירות חוזר ומתייחס לתקינות הרשימה (ראה בג"צ 686/78 אליעזר אבן ואח' נ' פקיד הבחירות לפתח תקווה, פ"ד לב(3) 584).   7. לאור האמור לעיל, אני מקבלת את העתירה ומורה כי העותרת 2 היא רשימה מאושרת, כמשמעותה בסעיף 41 לחוק הבחירות, והיא רשאית להשתתף בבחירות.     עירייהבחירות