אי התייצבות הנאשם לדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למעצר עד תום ההליכים - אי התייצבות לדיון: א. נגד הנאשם הוגשו כתב אישום ובקשה לעצור אותו עד תום ההליכים, בשים לב לסיכון הצפוי לציבור מהיותו חפשי. כתב האישום וההודעה על תיקונו מפרטים 19אישומים על מעשי גניבה ומירמה. הדיון בבקשה נקבע לתאריכים שונים. הנאשם סרב להתייצב בביהמ"ש, למרות שהליווי המשטרתי היה מוכן להסיעו מבית המעצר לבית-המשפט ולאפשר לו לעלות לאולם בית-המשפט מתא המעצר שבבית-המשפט. עתה עלי להחליט אם להורות על הבאת הנאשם בכוח לאולמי או לדון בבקשה בהעדרו, ובאם התביעה תשכנעני בטיעוניה שיש להיעתר לבקשה - ליתן את צו המעצר בהיעדרו של הנאשם. ב. אני מודע להוראות ס' 126לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] לפיו "באין הוראה אחרת בחוק זה לא יידון אדם בפלילים - אלא בפניו" אפילו אם נניח שסעיף זה, שנמצא בפרק ה' לחסד"פ, שכותרתו "הליכי המשפט", חל גם על הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים, אינני רואה בהוראה זו חובה לכפות על הנאשם את נוכחותו בבית-המשפט ע"י הבאתו בכוח. לדעתי ההוראה בחוק ש"לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו" מחייבת את בית-המשפט ליתן לנאשם את האפשרות להיות נוכח בעת משפטו, ולא לדון בהעדרו, כל עוד אותו אדם מוכן לממש את זכותו ולהיות נוכח במשפטו, ואיננו מוותר עליה, ובית-המשפט איננו מוצא לנכון לכפות את הנוכחות על אותו אדם. הרחבתי על כך בדברי ההנמקה בת"פ 221/85, 570/84, בענין מכורש, כל אשר נאמר שם בענין זה תקף גם לכאן. הואיל והנאשם, דוד לזר, איננו מעונין לבוא לדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים - אינני רואה צורך לכפות עליו את הנוכחות באולם ואת ההשתתפות בדיון ע"י שימוש בכוח. על כן הדיון יתקיים בהעדרו. צילום הפרוטוקול, לרבות החלטות בת-המשפט יועברו ע"י המזכירות לבית המעצר או לבית הסוהר, כדי שימסרו לנאשם, כך שיהיה מודע להליכים המתקיימים בהעדרו. מעצרמשפט פלילידיוןבקשת מעצרנאשםמעצר עד תום ההליכים