ביטול כתב אישום בשל אי ציון שם המפקח

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול כתב אישום בשל אי ציון שם המפקח: 1. בפניי בקשת הנאשם לבטל את כתב האישום שהוגש נגדו ומייחס לו עבירות שונות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן:"חוק עובדים זרים"). הרקע להגשת הבקשה 2. ביום 30/10/08 הגישה המאשימה כתב אישום , בו הואשם הנאשם בהעסקת עובד תושב השטחים שלא כדין. 3. בדיון שהתקיים ביום 28/12/09 וטרם מועד ההקראה, העלה ב"כ הנאשמים שתי טענות מקדמיות מכוח הוראות סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 (להלן:"החסד"פ"). 4. ב"כ הנאשם טען כי כתב האישום בטל שכן הודעת הקנס חתומה בחתימה שאינה ברורה על ידי רכז קנסות שאינו מוסמך להטיל את הקנס ולפיכך הודעת הקנס וכתב האישום בטלים. ב"כ הנאשם הפנה לפסיקת בי ת הדין הארצי בעניין בעניין סיהאו ( עפ"א 51/08) וכן לפסיקה אזורית נוספת. 5. עוד טען לבטלות כתב האישום מכח דוקטרינת ההגנה מן הצדק בטענה כי במועד עריכת הביקורת לא נגבתה עדות מן העובדים באתר וכי חלה התרשלות ושיהוי ניכר במחדלי החקירה והאכיפה של המאשימה. 6. ב"כ המאשימה טען בתגובתו כי הודעת הקנס אכן חתומה על יד רכז קנסות, אך המדובר ברכז שהינו גם מפקח מוסמך. נטען כי מר רועי ביטון חתם על הודעת הקנס ובאותה העת היה גם מפקח מוסמך. עוד נטען כי על פי הפסיקה האחרונה של בית הדין הארצי, אי ציון שמו של המפקח על טופס הודעת הקנס אינו פגם מהותי ואין בו בכדי לאיין הודעת הקנס מעיקרא. ב"כ המאשימה צרף לתיק תעודת עובד ציבור של מר רועי ביטון , לפיה מר ביטון היה הגורם שחתם על הודעת הקנס. כן צורף כתב הסמכתו כמפקח ופרסום שמו ברשומות וטען כי די בכך בכדי ל הוגכיעח זהות החתום על הודעת הקנס. 7. לעניין טענת ההגנה מן הצדק, טענה המאשימה כי נסיבות המקרה שלפנינו אינן מצדיקות שימוש בדוקטרינת ההגנה מן הצדק, אשר תחול במקרים חריגים בהם התנהגות הרשות היא מקוממת, שערורייתית , שאין הדעת יכולה לסבול. 8. הצדדים הגיעו להסכמה כי הדיון בטענות הבמקדמיות יעוכב עד להכרעת בית הדין הארצי בערעורים נוספים שהיו אז עומדים ותלויים (בעניין מ.ע גולן). 9. לאחר הכרעת בית הדין הארצי בסוגיה זו , ניתנה למאשימה האפשרות להגיש ראיותיה בדבר זהות הגורם שהחליט על הטלת הקנס. 10. המאשימה הודיעה לבית הדין כי לא נמצא בתיק דנן טופס ההחלטה על הטלת הקנס, אולם עמדה על הטענות שהעלתה בעבר, לפיהן הגורם שהטיל את הקנס על הנאשם וגם מי שחתום על הודעת הקנס הוא מר רועי ביטון שהינו מפקח מוסמך. 11. בעקבות זאת ועל מנת למצות הדיון בדבר הגורם שהחליט והטיל את הודעת הקנס, איפשר בית הדין לצדדים לקיים דיון להוכחת הטענות המקדמיות שהעלה הנאשם. מועד הדיון נקבע ליום 24/1/11. 12. ב"כ הנאשם הודיע לבית הדין כי הוא סבור שאין כל נחיצות בקיום הדיון בטענות המקדמיות וכי ניתן לבטל מועד הדיון וליתן החלטה על יסוד טענות הנאשם. המאשימה לא התנגדה בתגובתה לבקשת הנאשם. גם לא נתבקשה על ידי הנאשם חקירתו של רועי ביטון על תעודת עובד הציבור.משכך ההחלטה בדבר הטענות המקדמיות שהועלו על יד י ב"כ הנאשם, תינתן על סמך הטענות והראיות שהוצגו לתיק. דיון והכרעה 13. ראשית יש לציין, כי צודקת המאשימה בטענתה כי קיימת פסיקה עדכנית של בית הדין הארצי לעבודה, לפיה במקרים כגון דא אין כדי להוביל לביטול כתב האישום. אי ציון שם המפקח, כך שנכתב "רכז קנסות", אינו פגם מהותי היורד לשורשו של עניין; במידה והמאשימה מציגה תעודת עובד ציבור, המעידה על שם המפקח שהטיל את הקנס, בצירוף ההחלטה על הטלת הקנס שניתנה על ידי מפקח מוסמך. ראה : ע"פ (ארצי) 27/09 מדינת ישראל נ. מ.ע גולן בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 23.2.10) . 14. במקרה שלפנינו המאשימה צרפה העתק מתעודת עובד ציבור של מר רועי ביטון המאשר חתימתו על הודעת הקנס וכן כתב הסמכה של מר רועי ביטון כמפקח מוסמך ופירסומו ברשומות. המאשימה אמנם לא צרפה את טופס ההחלטה על הטלת הקנס, אך נטען כי זו הוטלה על ידי מר רועי ביטון שהינו מפקח מוסמך וכי הוא היה אף הגורם שחתם ע ל הודעת הקנס. משהוכח כי הגורם שהטיל את הודעת הקנס, היינו המחליט על הטלתה היה גם מי שחתם על הודעת הקנס, הרי שהמאשימה מילאה אחר דרישת הפסיקה במקרים כגון דא ודין טענת הנאשם הנוגעת לפגם בהודעת הקנס- להידחות. 15. אף טענת הנאשם בדבר הגנה מן הצדק להידחות שכן לא מצאנו בנסיבות המקרה שלפנינו כי אכן התקיימו התנאים להחלת דוקטרינה זו וכי היתה התעמרות מצד המאשמיה או התנהגות חסר ת תום לב. אין בשיהוי הנטען או באי העדת העובד בכדי להצדיק ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, בפרט כשהנאשם לא פירט כיצד יש בשיהוי הנטען כדי לפגוע ביכולתה להתגונן בפני כתב האישום. משכך, אף דין טענה זו להידחות. 16. לאור כל האמור לעיל, דין הטענו ת המקדמיות שהעלה הנאשם להידחות. 17. משכך מועד הדיון שנקבע ליום 24/1/11 לדיון בהשלמת הטענות המקדמיות שהעלה הנאשם יוסב למועד הקראה ויוותר על כנו. 18. לפיכך, במועד הקבוע ליום 24/1/11 שעה 10:30 תתקיים ההקראה בתיק זה. משפט פליליביטול כתב אישום