ביטול פסק דין בהעדר בקשת רשות להתגונן במעמד צד אחד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין בהעדר בקשת רשות להתגונן: מבוא ועובדות 1. לפני ערעור על פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהיעדר בקשת רשות להתגונן, ביום 20.10.2010 על ידי כב' הרשם לרנר, בבית משפט השלום בכפר סבא. ביום 2.12.2010 נדחתה בקשה לביטול פסק הדין. במסגרת הערעור מתבקש בית המשפט להורות על ביטול פסק הדין והשבת הדיון בתובענה לבית משפט קמא. 2. בין הצדדים נערך ונחתם הסכם לביצוע עבודות אלומיניום מיום 9.7.2008. במסגרת ההסכם סוכם כי עלות עבודת האלומיניום תעמוד על סך -.70,000 ₪ כולל מע"מ, כאשר המשיבים יקבלו לידיהם 30% עם חתימת ההסכם והיתרה בסיום העבודה. אין מחלוקת כי במועד החתימה נמסר למשיבים סך של -.24,255 ₪ כנגדם נמסרה חשבונית מס' 143. המשיב 1 מסר שיק אישי שלו לביטחון בסך 20,000 ₪. 3. המשיבים הוזמנו בחודש מאי 2009, או בסמוך לכך, כדי לבצע את עבודות האלומיניום. כאשר הסתיימו העבודות, סירב המערער לשלם את יתרת התשלום בגין העבודה, בטענה שלא הסתיימה, שכן לא הוחלפו חלונות ביתה של אמו. המשיבים הודיעו למערער כי עבודה זו לא נכללה במסגרת ההסכם ביניהם, ומשכך היא כרוכה בתשלום נפרד. המערער סירב לשלם את יתרת הכספים, מבלי שטען לטיב העבודה שנעשתה עבורו. הליכים משפטיים קודמים בין הצדדים והכרעות בית המשפט 4. המערער פנה ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר הביטחון שהופקד על ידי המשיבים בידיו בחודש אוקטובר 2009. במסגרת הליך זה הגישו המשיבים התנגדות לביצוע השטר. במסגרת דיון שהתנהל בפני כב' הרשמת נוס ביום 19.10.2010 ניתנה למשיבים רשות להתגונן ונקבע כי התיק יועבר להליך של תביעה בסדר דין מהיר. 5. ביום 23.5.2010 הגישו המשיבים כתב תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המערער בסך של -.55,862 ₪ 6. ההליכים בין הצדדים התנהלו הן בלשכת ההוצאה לפועל והן בבית משפט השלום במקביל, בפני מספר מותבים. 7. במסגרת ההליך האזרחי, הגיש המערער בקשות מלוות בתצהיר למחיקת כותרת התביעה ודחייתה על הסף, בטרם יגיש בקשת רשות להתגונן. משבקשותיו האחרות נדחו, והוא לא הגיש בר"ל, ניתן פסק דין כנגדו, הוא נשוא הערעור. 8. לאחר מתן פסק הדין פנה המערער בבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה, לרבות מתוך חובת הצדק. בית המשפט דחה הבקשה, תוך שבמקביל מתנהל בלשכת ההוצאה לפועל הליך התנגדות לביצוע שטר הביטחון. טענות המערער 9. המערער טוען כי על בית המשפט להפעיל סמכות רחבה המוקנית לו ולאפשר למערער יומו בבית המשפט, שעה שהמערער לא זילזל בהליך השיפוטי ולא הקל בו ראש, אלא פעל במסגרת הליכי ההוצל"פ ובקשות קודמות להגשת הבר"ל לשם שינוי כותרת ומתן ארוכה להגשתה. 10. עוד טוען המערער כי השבת התיק לבית משפט קמא לא יפגע במשיבים, שעה שמדובר בהליך בסדר דין מקוצר ולטענת המשיבים הם מחזיקים בראשית ראיה לחובות המערער כלפיהם, אותה יוכלו לשוב ולהציג במסגרת הליך שיפוטי, אם וככל שיתנהל. לטענתו, האמור בכתב התביעה אינו אמת, והכספים שלכאורה יש לשלם, שולמו למשיב במזומן, והתנהלות המשיב עתה עולה כדי מעשה תרמית והונאה. טענת התשלום במזומן, דורשת הליך עיקרי ומלא לשם הוכחות, חקירת עדים ובעלי דין ובדיקת מסמכים. עוד בעניין זה טוען המערער כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת הגנתו, ודי בהם כדי לקבל את הערעור. הוא מביא כראיה לכאורה את התנהלות המשיבים שלא הגישו כל דרישה לתשלום קודם להגשת התובענה, העובדה שהם לא משמשים מתקין מורשה של חברת "קליל", והותרת שטר הביטחון בידי המערער, שהרי אם הסתיימה העבודה כיצד לא נדרש שטר זה. ראיה נוספת שאותה מבקש המערער להציג היא מכתב מיום 21.7.09 בו מציין המערער כי המשיב טרם סיים את העבודה ולכן לא זכאי לכספים הנטענים על ידו. לטענת המערער, מדובר בראיה בכתב שלא נסתרה. 11. המערער טוען לשיקולי צדק, שכן לטענתו, נפל פגם בהליך ובדרך בה ניתן פסק הדין, שכן נכון היה להיעתר לבקשות הארכה ולו מהסיבה שהתנהל במקביל הליך לביצוע שטר, שקשור קשר הדוק עם ההליך האזרחי המקוצר. במסגרת הליך ההתנגדות ניתנה רשות להתגונן, ועל כן היה מקום לאחד את כל הדיונים לדיון אחד. 12. טענה נוספת הינה כי השארת פסק הדין בעינו, עלולה להביא למצב של פסיקה סותרת בין ההליך האזרחי וההליך בלשכת ההוצל"פ. תגובת המשיבים 13. המשיבים טוענים כי להודעת הערעור לא צורף פסק הדין עליו מערערים, בניגוד לתקנה 419 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), ודי בכך כדי להורות על דחיית הערעור. מלבד פסק הדין נטען כי לא צורפו החלטות מהותיות אחרות. לטענת המשיבים, הדבר מוכיח את התנהלותו המזלזלת של המערער, לאורך כל ההליכים המתנהלים בין הצדדים. 14. עוד טוענים המשיבים כי ערכאת ערעור לא דנה בסיכויי המערער בבית משפט קמא. טענות המערער כלליות ונתמכות בטענה כי פסק הדין ניתן בטעות כנגד משיבה 2, אולם לא נטענו טענות כנגד פסק הדין שניתן לטובת משיב 1, לא ערכאת הערעור צריכה לדון בטענות, אלא שבית משפט במסגרת בקשת רשות להגן היה אמור להידרש להן, ומשלא הוגשה, אלא הוגשו בקשות לעיון חוזר ולהארכת מועד, תוך שהמערער מסתכן במתן פסק דין בהיעדר הגנה נגדו, התנהגותו מזלזלת ומלווה ברשלנות מצידו , אין מקום לקבל את הערעור ופסק הדין צריך להישאר על כנו. דיון 15. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, ושמעתי את טיעוני הצדדיםהגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל, וזאת מהטעמים הבאים; תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי מאפשרת לבית המשפט לבטל החלטה שניתנה במעמד צד אחד, או בהיעדר כתבי טענות של הצד השני, זאת בהתאם לבקשתו של בעל הדין כנגדו ניתנה ההחלטה, זאת אם הוגשה בקשה לביטול במסגרת המועדים הקבועים בחוק. תקנה 214 קובעת, כי גם במקרה בו ניתן פסק דין בהיעדר הגנה, רשאי בית המשפט להורות על ביטולו, וליתן לנתבע רשות להתגונן: "(א) ניתן פסק דין לפי פרק זה באין בקשת רשות להתגונן, או בשל החלטה לדחות בקשת רשות להתגונן שניתנה על פי צד אחד או שניתנה בשל אי התייצבות מצהיר, והגיש בעל הדין שנגדו ניתן פסק הדין בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצא לו פסק הדין, רשאי בית המשפט או הרשם לבטל את פסק הדין לפי הוראות תקנה 201. (ב) ביטל בית המשפט או הרשם פסק דין כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא ליתן לנתבע רשות להתגונן, בתנאים שייראו לו." 16. הלכה פסוקה היא כי בית משפט רשאי לבטל פסק דין, אם הצביע מבקש הביטול על פגם בהליך. על בית משפט של ערעור להביא במניין שיקוליו, את העובדה כי למערער לא ניתן יומו בבית המשפט להציג ראיותיו, וכי נפלה שגגה בהחלטת בית משפט קמא שעה שלא קיבל את בקשת המערער כבקשת רשות להגן, בעיקר לאור ההליך שהתנהל בפני כמה מותבים, והבקשות השונות שהוגשו בו, זאת מבלי שניתן לצדדים יומם לשטוח טיעוניהם, ולהציג ראיותיהם, ובעיקר לאור העובדה שבלשכת ההוצאה לפועל ממשיך להתנהל הליך של התנגדות לביצוע שטר, כאשר שטר הביטחון אשר ניתן על ידי המשיבים בגין העסקה, הוגש לביצוע. 17. לאור זאת, מן הראוי היה לאחד את שני הדיונים ולכרוך אותם, שעה שמדובר באותם צדדים לאותה עסקה. אני סבורה כי נפל פגם בהחלטת בית משפט קמא, כאשר סירב לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה, שכן היות ומתנהלים שני הליכים במקביל, יש מקום לקיים הליך אחד, לשמוע עדים , וליתן פסק דין לגופו של עניין, זאת כדי להימנע ממצב בו יינתנו החלטות סותרות. 18. לאור כל האמור לעיל - דין הערעור להתקבל. המערער יגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהיום. בית משפט קמא יאחד הדיונם וישמעם כמקשה אחת. ולענין ההוצאות, לאחר ששקלת, שכר טרחה בגין הליך זה בסך 10.000 ₪ בצירומע"מ כחוק לפי תוצאות פסק הדין בתיקשינתן בבית משפט קמא. בקשת רשות להתגונןבמעמד צד אחדביטול פסק דין