הרחבת חזית - פסיקה

להלן סקירת פסיקה שחשוב לקרוא בנושא הרחבת חזית: לפי ההלכה הפסוקה בעל דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת כפי שהותוותה בכתבי הטענות ו'להרחיב חזית', אלא אם כן נענה בית המשפט לבקשתו לתקן את כתבי טענותיו, או אם הצד שכנגד נתן לכך את הסכמתו, במפורש או מכללא ראו: ע"א 1184/04 גרשון קרויזר ואח' נ' אנטשיל שוורץ תק-על 2007(2), 245; גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית - 2009) בעמ' 89. הלכה פסוקה היא שכאשר מדובר בטענה משפטית הנובעת מהנתונים העובדתיים הפרושים בפני בית המשפט והצד שכנגד, אין לקבל את טענת שינוי החזית, כפי שנאמר "אם התובע מבקש סעד פלוני על סמך נימוק משפטי מסויים ובית המשפט מצא את תביעתו צודקת לאור אותן העובדות הכלולות בכתב התביעה, אבל מנימוק משפטי אחר, רשאי הוא לקבל את התביעה, ואין זה בבחינת פסיקה על יסוד עילה אחרת" (ראו: ע"א 5290/05 אנג'ל ג'נרל דיבלופרס בע"מ נ' ווקסלין 17.5.07). האמור הינו לעניין ניהול הדיון והן באשר לסיכומים, כפי שנקבע: "משהועלו הטענות שעניינן הזרמת הכספים הנוספים בצורה חדה, ברורה ומפורשת בסיכומי המשיב - ניתן היה לצפות כי לפחות במועד זה, אם לא קודם לכן (כשהועלתה הסוגיה במהלך הדיון) יזעקו המערערים וימחו כנגד הרחבת החזית, אי מתן הזדמנות להתמודד עם טענה חדשה וכיו"ב (כפי שנטען בהודעת הערעור). בפועל - לא התנגדו המערערים ושתיקה כהודאה דמיא ... ובספרו של הש' זוסמן: 'במידה שבעלי הדין הביאו ראיות להוכחת דבר או לסתירתו, הרי בעצם מעשה זה ... משנטל חלק בדיון בטענה כזאת, על ידי שחקר את עדי התובע והביא אף עדי הזמה, נחשב כמסכים לכך, שבית המשפט יסטה מכתב התביעה וידון בענין כמו שהוא עולה מהבאת הראיות ... וכפי שקבע בית משפט זה: '... אם הסכימו הצדדים במפורש או מכללא לנהל את המשפט שלא בהתאם לכתבי הטענות - בין שנתעלמו מטענה שנטענה בהם ובין שהתדיינו על טענה שלא נטענה בהם - לא ישמש הנימוק הפורמאלי של סטיה מכתבי הטענות עילה לפסילת הדיון. אין נפקא מינה, מיהו הצד ששינה את חזית ... האמור לעיל הוא לעניין ניהול הדיון. ובאשר לסיכומים: 'הועלתה טענה לראשונה בסיכומים - לא ישעה לה בית המשפט אלא אם כן נמנע בעל הדין שכנגד מלעורר התנגדותו לטענה בסיכומים' (י' זוסמן, בעמ' 512-513, ה"ש 215). וכן: '... דא עקא, כי מחדל זה של בא-כוח המשיבה נתרפא בכך כי בא-כוח המערערת לא התנגד להעלאת טענת הפטור האמורה בשלב הסיכומים, כשהתנגדות כזאת לא נמנעה מבא-כוח המערערת, אם כי היה ראשון המסכמים (מאחר שהמשיבה לא הביאה ראיות), כשם שלא ביקש מבית המשפט להרשות לו להשיב לעניין זה על-פי תקנה 159(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי' (ע"א 1184/04 גרשון קרויזר ואח' נ' אנטשיל שוורץ תק-על 2007(2), 245. וראו גם: גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה עשירית בעמ' 89; זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) בעמ' 513 מול הערה 215). הרחבת חזית אסורה