פגמים במטבח חדש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגמים במטבח חדש: א. מהות התביעה תביעה זו הינה לפיצוי התובע בסכום של 15,000 ₪ בגין ליקויים שהתגלו במטבח אשר סיפקה לו הנתבעת. ב. טענות הצדדים (1) טענות התובע התובע רכש מהנתבעת מטבח מעוצב לביתו. לטענתו, המטבח החדש שנרכש היה שונה מהמטבח שהוזמן, ונתגלו בו ליקויים רבים כבר במועד אספקתו. התובע מנע הרכבתו והביא לידיעת הנתבעת את חוסר שביעות רצונו מהמטבח. הנתבעת התעלמה מפניותיו משך חודשים אחדים, עד אשר הציעה לו ארון לחדר הילדים, כפיצוי עבור הליקויים שהתגלו במטבח, הצעה לה הסכים התובע בלית ברירה. התובע צרף לכתב תביעתו קבלות על תשלום מלוא התמורה לנתבעת, תמונות וחוות-דעת מומחה, אשר אמד את נזקיו בסך כולל של 9,800 ₪. (2) טענות הנתבעת הנתבעת הכחישה את טענות התובע באשר לליקויים הנטענים, וטענה כי התובע סרב לקבל את המטבח ולאפשר התקנתו עוד בטרם המתקינים החנו רכבם בחצר ביתו במועד האספקה. לאחר חילופי דברים בין התובע למנהל העבודה של הנתבעת, הוסכם בין הצדדים כי המטבח יותקן ביום שלמחרת, ואכן התקנת המטבח הושלמה במועד המוסכם. הנתבעת ציינה בכתב הגנתה כי התובע לא השמיע כל טענה אודות ליקויים מכל סוג שהוא במטבח, אלא רק בחלוף חודש ימים, עת פנה ודרש כי היא תפצה אותו בסכום של 9,000 ₪. הנתבעת הציעה לתובע כי היא תשלח נציגים מטעמה לבדיקת הליקויים הנטענים ותיקונם, במידת הצורך, אך התובע עמד בסירובו ודרש פיצוי כספי. הנתבעת שלחה נציגים מטעמה שגילו כי אין כל ליקוי במטבח. לטענת הנתבעת, אשת התובע בקשה לצבוע את דלתות הארונות בצבע מסוים, והנתבעת נעתרה לה כמחווה של רצון טוב וכשירות ללקוחותיה. באותו מעמד, ביקשו התובע ואשתו להזמין אף ארון לכיור וארון בגדים בסך 15,000 ₪, אולם לא שילמו עבור ארון זה. הנתבעת צרפה לכתב הגנתה עותקי הזמנת המטבח, תוכנית עיצוב המטבח, תוכנית עיצוב ארון הבגדים, וכן חילופי המכתבים בין בעלי הדין. ג. הפרת התחייבויות על פי חוק המכר תשכ"ח - 1968 (1) תחולת חוק המכר בענייננו הקנתה הנתבעת נכס תמורת מחיר, והתחייבה לייצר את המטבח ואף סיפקה את החומרים לייצורו. מחלוקת זו נכנסת בגדרו של חוק המכר, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). וראו ע"א 1367/93 דסקו מוצרי עץ (1987) בע"מ נ' אברהם ירון, פ"ד מט(4) 215 (1996), ואייל זמיר, חוק המכר, תשכ"ח - 1968 (בסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי) עמ' 107. בסעיף 2 לחוק נקבע - "חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו, רואים אותו כחוזה מכר, זולת אם המזמין קיבל עליו לתת את עיקר החמרים הדרושים להפקת הנכס או לייצורו." סעיף 8(ב) לחוק קובע - "על חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו והקבלן קיבל עליו לתת את עיקר החמרים הדרושים לכך, יחולו הוראות חוק המכר, תשכ"ח-1968" (2) טענת אי התאמה מעדויות התביעה עולה טענת אי התאמה, לפיה המטבח היה פגום, הואיל ו"היו בדלתות נזילות של צבע והיה אמור לשפשף ולצבוע מחדש" (עמ' 1 לפרוטוקול), "הזכוכית והאביזרים של המטבח הם לא מאותו סוג שדיברנו עליהם", ו"בעל הבית מודה שיש ליקויים במטבח מבחינת מידות וצבע וסיכם עם אבא שלי שיפרקו את הדלתות וישפשפו אותם ויצבעו אותם מחדש" (עמ' 2). להוכחת טענת אי ההתאמה צרף התובע חוות דעת מטעמו, לפיה עלות תיקון הליקויים הינה בסך 9,800 ₪. חוות הדעת אינה מפרטת מה עלותו של כל תיקון, אלא נוקבת בסכום גלובלי. הנתבעת לא צרפה חוות דעת נגדית ולא חקרה את המומחה מטעם התובע. במצב דברים זה יש לקבוע כי התובע הוכיח את גובה נזקיו הישירים. (3) אי קיום חיובים וחובת הבדיקה בסעיף 11 לחוק נקבע - "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (1) .... (2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם"; סעיפים 13(א) ו-14(א) לחוק קובעים כי על הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו, ולהודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה. בעניננו, על התובע היה לבדוק את המטבח מיד לאחר קבלתו ולהודיע על הליקויים מיד כשגילה אותם, ועל פי עדות בתו של התובע (עמ' 2) הוא עמד בחובתו זו. ד. גובה הנזק הנזקים שנתבעו ואשר הוכחו באופן חלקי או מלא הינם כדלקמן: (א) נזק ישיר - למעט חוות דעתו של המומחה מטעם התובע, לא הונחה בפני כל ראיה לאישוש או הפרכת עלות התיקונים כאמור בחוות הדעת והנני מקבלה בשלמותה. (ב) שכר טרחתו של המומחה - לא הוצגה ראיה המעידה על תשלום, ונזק זה ילקח בחשבון בפסיקת הוצאות משפט. (ג) נזק לא ממוני - על דרך האומדנא, בנסיבות המקרה, יעמוד על 1,000 ₪. ה. התוצאה הסופית לאור האמור לעיל הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: (1) סך 9,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 28.5.10, מועד חוות הדעת. (2) 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין. (3) 1,000 ₪ בגין הוצאות משפט. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין. תביעות מטבחים