פדיון קופת גמל של פושט רגל

סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם1980- קובע: "הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכח חברותו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, אלא לאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט לכך; בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים האמורים, כולם או מקצתם ...". קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פדיון קופת גמל של פושט רגל: החייב הוכרז פושט רגל ביום 18.12.92. יתרת החובות של החייב, כולל הצמדה וריבית מסתכמת בכ- 290,000 ש"ח, נכון ליום 30.12.97. החייב משלם לקופת הנאמן סכום חודשי של 700 ש"ח. על שם החייב רשומים 7 חשבונות במחלקת קופות הגמל של בנק דיסקונט. מתוך החשבונות הנ"ל הגיע זמן פירעונם של שני חשבונות, ומועד פירעונם של החמישה הנותרים, צפוי בשנים 2000-2004. כמו כן, רשומה על שם החייב במחלקת ביטוח החיים של חברת "אררט", פוליסת ביטוח חיים בסכום של 10,252 ש"ח. הנאמן מבקש מבית משפט זה להורות על פדיון שני החשבונות הראשונים שזמן פירעונם עבר, כך, שיועבר הסכום של 9,246.65 ש"ח לקופת פשיטת הרגל. כן הוא מבקש להורות על פדיון שאר חמשת החשבונות בסך 17,355.84 ש"ח, תוך תשלום מס בשיעור של 35% עליהם, כמתחייב מתקנות מס הכנסה בנוגע לשבירת קופות גמל, ועל העברת התמורה בסך 11,281.30 ש"ח לקופת פשיטת הרגל, בלא להמתין עד למועד הפירעון הצפוי שלהם. הנאמן גם מבקש מבית המשפט להורות לו לבקש, בשם החייב, לפדות את פוליסת ביטוח החיים של החייב, בסכום של 6,664 ש"ח, לאחר ניכויי מס הכנסה בשיעור של 35%. נימוקו העיקרי של הנאמן לבקשות אלה, הוא שבשים לב למועד בו החלו הליכי פשיטת הרגל, נראה שאין זה סביר להמתין מספר שנים עד לפדיון החשבונות בקופות הגמל ולפדיון הפוליסה, ויש לפדותם עכשיו, על מנת להביא הסכומים לקופת הנאמן, באופן שיוכלו לשמש לחלוקה לנושים. החייב מתנגד לבקשות, מאחר ולטענתו, מדובר בסכומים פעוטים ביחס לחוב שלו, הוא זקוק לכספים אלה לצורכי משפחתו, והנזק שיגרם לו אם יילקחו ממנו כספים אלה גדול בהרבה מן הרווח הצפוי לנושים. סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם1980- קובע: "הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכח חברותו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, אלא לאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט לכך; בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים האמורים, כולם או מקצתם ...". לבית משפט זה נתון שיקול דעת באם להורות על פדיון הכספים האמורים. אמנם נכון, שמדובר בעניננו בסכום פעוט יחסית להיקף חובותיו של החייב, אולם כל סכום, אפילו אם הוא קטן, משמש את הנאמן בתפקידו לחלק את החובות בין הנושים, ומשרת את מטרת פקודת פשיטת הרגל. החייב הרי משלם סכום חודשי לקופת הנאמן, שגם הוא קטן ביחס לחוב הכולל שלו, אך קיימת חשיבות לתשלום זה. באותה מידה, אין להפחית מחשיבות הסכומים היכולים להיפדות מקופות הגמל ומפוליסת הביטוח ואמורים להיות מושבים לנושים. לאור הזמן הרב שעבר מאז החלו הליכי פשיטת הרגל, אין זה ראוי להמתין לפירעונם של החשבונות האמורים בעוד מספר שנים. יש לראות בכספים אלה כחלק מנכסי החייב, כאמור בסעיף 85(1) לפקודה, והם צריכים לעמוד לתשלום חובותיו. נראית בעיני עמדתו של הכנ"ר, לפיה יש ביכולתו של החייב למצוא מימון לתשלום, ועל כן אין לקבל את טענתו של החייב, כאילו הוא זקוק לכספים אלה לצרכים פרטיים. אשר על כן, אני מורה כדלקמן: 1. את שני החשבונות אשר זמן פירעונם הגיע, יש לפדות ולהעבירם לקופת פשיטת הרגל. 2. באשר לחמשת החשבונות הנוספים, אשר מועד פירעונם טרם הגיע, ניתנת לחייב אופציה להפקיד בקופת פשיטת הרגל סכום השווה לסכום שהיה מועבר לקופה ממימוש החשבונות, בסך של 11,281.30 ש"ח, וזאת בלא לממש את חמשת החשבונות הללו. בכך, יימנע מן החייב הצורך לשלם 35% מס הכנסה, והוא יוכל לזכות במלוא הסכום כאשר יגיע מועד פירעונם של החשבונות. החייב יעביר תשלום זה לקופת פשיטת הרגל תוך 45 יום מהיום. במידה ואין ביכולתו של החייב למצוא מימון לתשלום כזו או לחלקו, או שאינו רוצה בכך, אני מורה על מימוש חמשת החשבונות (או חלקם), באופן שהסכום שיתקבל מפדיונם, יועבר לקופת פשיטת הרגל. הודעה על המימוש תיעשה בתום 45 יום מהיום. 3. באשר לפוליסת ביטוח החיים, גם פוליסה זו מהווה נכס של החייב וצריכה לשמש לתשלום חובות בפשיטת רגל. מטעם זה ומן הטעמים האמורים לעיל, אני קובעת כי על החייב להעביר לקופת פשיטת הרגל סכום של 6,664 ש"ח, שהיה מתקבל כפדיון הפוליסה, לאחר ניכוי מס הכנסה. לחילופין, ובאם החייב לא יוכל או לא ירצה לשלם סכום זה, אני מורה לנאמן לבקש, בשם החייב, לפדות את הפוליסה, תוך 45 יום מהיום, תוך תשלום המס, ולחברת הביטוח, לפדות את הפוליסה בהתאם לבקשת הנאמן. ל ס י כ ו ם 1. הנאמן יפדה את 2 החשבונות הראשונים בקופת הגמל בבנק דיסקונט. החשבונות הם: חשבון מספר 63-306-361434 ע"ס 1,612.03 ש"ח; חשבון מספר 63-310-319684 ע"ס 7,634.62 ש"ח. 2. ניתנת לחייב האפשרות להעביר לקופת פשיטת הרגל סך של 11,281.30 ש"ח עבור החשבונות וסכום של 6,664 ש"ח עבור הפוליסה, וזאת תוך 45 יום מהיום. היה והחייב יפעל כך, חמשת החשבונות הנוספים ופוליסת הביטוח ישארו על שמו, והוא יכול לפדות אותם בבוא העת. החשבונות הם: חשבון מספר 63-311-290396 ע"ס 3,136.23 ש"ח; חשבון מספר 63-311-270573 ע"ס 3,258.76 ש"ח; חשבון מספר 63-201-289490 ע"ס 4,514.34 ש"ח; חשבון מספר 63-201-631911 ע"ס 1,728.77 ש"ח; חשבון מספר 63-201-242273 ע"ס 4,717.74 ש"ח. 3. אם החייב לא יעביר לקופת פשיטת הרגל בתוך 45 יום את הסכום של 11,281.30 ש"ח עבור החשבונות, וסכום של 6,664 ש"ח עבור הפוליסה, יפדה הנאמן את החשבונות הנ"ל ואת פוליסת הביטוח, ויעביר את התמורה לאחר תשלום מס בשיעור של 35% לקופת פשיטת הרגל. אין צו להוצאות. קופות גמלפשיטת רגל