פיטורים של עובד זמני בחברת חשמל

נקבע בפסיקה כי פיטורי עובדי חברת החשמל על רקע תום תקופת הארעיות כאמור בהסכם הקיבוצי החל עליה, הינם חוקיים ולגיטימיים: "ההסדר לפיו מועסקים עובדים בחברת החשמל במעמד ארעי מעוגן בשורה של הסכמים והסדרים קיבוציים. מדובר בהסדר ממוסד, קבוע ומחייב... תקופת הארעיות הוארכה לבסוף ל- 10 שנים והיא מעוגנת בהסכמות מפורשות שהושגו עם ועד העובדים וההסתדרות" {ראה ע"ע 198/05 חברת החשמל לישראל בע"מ-וולוביץ (לא פורסם, ניתן ביום 28/3/05) [להלן:"עניין וולוביץ"]; בעניין זה ראה גם ע"ע 471/06 חברת החשמל לישראל בע"מ- טבדי (לא פורסם, ניתן ביום 27/12/06) [להלן:"עניין טבדי"]}. עובד זמניפיטוריםחשמלעובדי חברת חשמל