צד שלא הגיש סיכומים

מה הדין במקרה של צד שלא הגיש סיכומים ? קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית תביעה בשל אי הגשת סיכומים: 1. בתיק שלפני נשמעו ראיות וביום 26.02.04 הודיע ב"כ התובעת כי יגיש סיכומים תמציתיים עד ליום 30.03.04. בהתאם לכך ובהתאם להודעת ב"כ הנתבעת, נקבע מועד תזכורת סיכומים ל - 11.05.04. במועד ההחלטה ולאחר שהסתיימה שמיעת ההוכחות, הוצעה הצעת פשרה על ידי בית המשפט וב"כ התובעת הודיע כי הוא זקוק ל - 7 ימים למתן תשובה, שאם לא כן יוגשו הסיכומים כמוצהר. מאחר שלא הוגשה כל הודעה, הרי המועד להגשת סיכומים היה בעינו. למרות שהמועד להגשת סיכומים חלף, לא הגישה התובעת סיכומים. ביום 02.05.04 הוגשה בקשת הנתבעת, בבש"א 1544/04 למתן פס"ד מחמת מחדלה של התובעת בהגשת סיכומים. התובעת התבקשה ליתן תגובתה לבקשה ובמקום זאת ביום 07.06.04 הגישה בקשה בתיק גופו למתן אורכה להגשת סיכומים עד ליום 30.06.04 ללא התייחסות לבש"א 1544/04. ביום 24.06.04 ניתנה החלטתי בה הוריתי לב"כ התובעת ליתן הבהרה מדוע בבקשה להארכת מועד לא הייתה כל התייחסות להחלטה בבש"א 1544/04, בה התבקשה תגובתה, ועוד התבקש ב"כ התובעת ליתן הבהרה באשר להצעת הפשרה. מכל מקום, גם עד ליום 30.6.04 (המועד לגביו התבקשה האורכה - לא הוגשו על ידי ב"כ התובעת סיכומים. למרות שחלפו כל המועדים ניתנה אורכה לב"כ התובעת להגיש הודעה מוסכמת באשר לפשרה או לחילופין סיכומים עד ליום 06.07.04. גם עד ליום 6.7.04 לא הוגשו סיכומים. בהחלטתי מיום 18.07.04 נאמר כי מן הדין היה לדחות את התביעה ולקבל את התביעה שכנגד, וזאת בהעדר סיכומים. עם זאת, נאמר בהחלטה: "9. לפני ולפנים משורת הדין, תישקל הארכת מועד בתנאים הבאים:   א. ב"כ התובעת יגיש עד ליום 22.07.04 סיכומים. ב. בנוסף תנתן הבהרה בשאלות שצוינו בהחלטה מיום 4.06.04, ודהיינו מדוע בבקשה שהגיש ביום 07.06.04 להארכת מועד לא היתה כל התייחסות להחלטה בבש"א זו, וכן יבהיר עמדתו באשר להצעת הפשרה בתנאים המוצעים ע"י ב"כ הנתבעת, כאמור בתגובתה מיום 21.06.04 וכאמור בפרוטוקול הדיון מיום 26.02.04 עמ' 57-58.   10. במידה שהתובעת לא תעמוד בתנאי החלטה זו הרי שלא יהיה מנוס מלפעול בהתאם להוראות תקנות 157 ו-160 לתקנות סדר הדין האזרחי"   התיק נקבע לתזכורת ללא הצדדים ליום 25.07.04. עד לאותו מועד לא הוגשו סיכומי התובעת. בעקבות החלטת ביהמש מיום 18.7.04 לא הוגשו סיכומי התובעת אלא הוגשה "הודעה מטעם התובעת" בה צויין כי ב"כ התובעת חוזר על בקשתו להארכת מועד להגשת סיכומים - (וכזכור הבקשה התייחסה להארכת מועד עד ליום 30.6.04) -ובנוסף מצויין בבקשה כי עו"ד ברנסה מצוי בחו"ל עד סוף יולי ולכן יבצר ממנו להגיש סיכומים במועד שצוין בהחלטה. בדעתו להגיש בקשה לפסלות שופט מיד עם חזרתו מחו"ל מהנימוקים המפורטים בסעיף 2 לאותה הודעה ובנסיבות אלה התבקש ביהמ"ש שלא לתת פסק דין עד חזרתו של עו"ד ברנסה מחו"ל וקבלת בקשתו. בהחלטתי על פני אותה הודעה צויין כי ב"כ התובע ביקש אורכה עד ליום 30.06.04, כך שהאורכה, גם לבקשתו, חלפה. לפנים משורת הדין הוארך המועד להגשת סיכומים עד ליום 15.08.04, תוך הארכת מועד בהתאמה לסיכומי נתבעת, וקביעת התיק לתזכורת פנימית ליום 13.10.04. ביום 22.9.04 ניתנה החלטה לפיה לפני ולפנים משורת הדין, ניתנה לתובעת ארכה נוספת להגשת סיכומים עד ליום 15.8.04. ביום 23.8.04 הובאה בפניי בקשת ב"כ הנתבעת למתן פסק דין מחמת העדר הגשת סיכומים. אכן באותו מועד, למרות האמור בהחלטתי מיום 22.7.04 להארכת מועד להגשת סיכומים עד ליום 15.8.04 לא הוגשו סיכומי התובעת. למרות זאת ולמרות שצויין כי מן הדין היה ליתן פסק דין כבר עתה, ניתנה שוב ארכה נוספת ואחרונה להגשת סיכומי התובעת עד ליום 9.9.04 תוך שצויין שאם לא יוגשו סיכומים עד אז ינתן פסק דין והתיק נקבע לתזכורת פנימית. למרות כל הדברים האלה לא הוגשו סיכומי התובעת לא במועד ואף לא עד עתה ואעיר כי גם בקשה לפסלות שופט לא הוגשה. כאמור, נקבע התיק לתזכורת סיכומים ליום 13.10.04 וגם עד מועד זה לא הוגשו סיכומים. אין ספק כי בתיק זה הלך ביהמ"ש לקראת התובעת כברת דרך נכבדה במתן ארכות חוזרות ונשנות ולמרות זאת לא הוגשו הסיכומים לא במועדים שנקבעו ואף לא עד עתה. אשר על כן, מכח תק' 160 ומכח תק' 157 לתקסד"א אני מורה על דחית התביעה ומקבלת את התביעה שכנגד תוך חיוב התובעת - הנתבעת שכנגד לשלם לתובעת שכנגד מלוא סכום התביעה שכנגד כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. בנוסף לסכום התביעה שכנגד, התובעת שכנגד והנתבעת שכנגד תשלם לנתבעת- התובעת שכנגד שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ש"ח + מע"מ. ב"כ התובעת שכנגד יגיש פסיקתא לחתימתי בצרוף תצהיר לאימות התאמת סכום הפסיקתא לתביעה. סיכומיםמסמכים