קצבת שאירים לאלמנה שהתגרשה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת שאירים לאלמנה שהתגרשה: .Iההליך .1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופט מורל - דן יחיד; תב"ע מג/1195-0) אשר קבע, כי המשיבה זכאית לחידוש קצבת השאירים. .2העובדות בהליך זה לא היו שנויות כלל במחלוקת והן: א) המערערת התאלמנה ביום 16.7.1970, והחלה לקבל קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי; ב) ביום 30.8.1971נישאה המערערת מחדש, ותשלום קצבת השאירים נפסק; ג) ביום 31.8.1976החלה המערערת בהליכי גירושין; ד) יום 30.8.1971הוא, לפי הלוח העברי, ט' באלול תשל"א, ויום 31.8.1976הינו, לפי הלוח העברי, ה' באלול תשל"ו. .3המערערת טענה, כי היא זכאית לחידוש הקצבה, מאחר ולא חלפו חמש שנים מיום נישואיה מחדש, וזאת לפי הלוח העברי. המוסד טען, כי יש לחשב את מניין הזמן לפי הלוח הגרגוריאני. .4הסעיף הרלבנטי בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן חוק הביטוח הלאומי), הוא סעיף 27(א), אשר זו לשונו: "אלמנה הזכאית למענק לפי סימן זה עקב נישואיה, זכותה לקצבה תפקע. אולם אם חדלה להיות נשואה לפני תום חמש שנים מהיום שבו חזרה ונישאה, או שתוך תקופה זו החלו הליכי גירושין בינה לבין בעלה בפני בית-דין או בית-משפט, תהא זכאית מחדש לקצבה החל מהיום שבו חדלה להיות נשואה כאמור, והמענק או שיעורו הראשון ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה, בכפוף להוראות אלה: ...". .5בית-הדין האזורי קיבל את תביעת המערערת. בית-הדין האזורי סמך יתדותיו בהגדרת המונח "שנה" בסעיף 3לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, הקובע לאמור: " 'שנה' ו'חודש' - לפי הלוח הגריגוריאני, ואם צוינה תחילת תקופתם או ופה לפי הלוח העברי בלבד - לפי הלוח העברי". בית-הדין פסק, כי את הדיבור "נישאה" לגבי יהודיה בישראל יש לפרש לפי דין תורה, אשר איננו מכיר אלא את הלוח העברי, ולכן "זה מקרה בו צוינה תחילת התקופה לפי הלוח העברי בלבד". .6בערעור טען המוסד, כי תחילת התקופה לא נקבעה בחוק הביטוח הלאומי על-פי הלוח העברי, ולכן יש לחשבה על-פי הלוח הגריגוריאני. בא-כוח המערערת תמך בפסק-דינו של בית-הדין האזורי - ובנימוקיו. .Iiפסק-דין .1סעיף 1לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, קובע כי "... על מלים וביטויים שבחיקוקים והוראות מינהל שניתנו לפני תחילת חוק זה לא יחול סעיף 3אלא יוסיפו לחול ההגדרות שבסעיף 1לפקודת הפרשנות". מכאן, שההגדרה הישימה לענייננו היא זאת שבפקודת הפרשנות [נוסח חדש] הקובעת: " 'שנה' ו'חודש' - למניין הלוח הגריגוריאני". העולה מן האמור, כי שעה שבוחנים את המושג "שנה" לפי ההגדרה הישימה, מגיעים למסקנה, כי טעה בית-הדין האזורי, וכי את התקופה שבסעיף 27(א) לחוק הביטוח הלאומי יש לחשב לפי הלוח הגריגוריאני. .2ואם תאמר כי בפירוש של מונח יש לבחון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה הגדרה - הרי שעיון בסעיף העומד לדיון בחוק הביטוח הלאומי מראה, כי אין בו דבר שאינו מתיישב עם אותה הגדרה. צודק בית-הדין האזורי בקובעו, כי את הדיבור "נישאה" לגבי יהודיה בישראל יש לפרש לפי דין תורה, אך במה דברים אמורים? בעצם הנישואין ותוקפם; אולם אין להרחיב את הידיעה עד כדי יישום דין תורה אף לתקופות הנקובות באותו סעיף. .3נוסיף, כי אף לפי ההגדרה שבחוק הפרשנות, אשר עליה סמך בית-הדין האזורי יתדותיו, לא היה מקום להגיע לתוצאה אליה הגיע. לא תמצא בסעיף 27(א) לחוק הביטוח הלאומי העומד לדיון ציון או אזכור של מועד כל שהוא לפי הלוח העברי, ומכאן, שיש להחיל את הכלל כפי שנקבע בחוק הפרשנות (הלוח הגריגוריאני) ולא את היוצא מן הכלל (הלוח העברי). .4הערעור מתקבל. אין צו להוצאות. אלמנות / אלמניםקצבת שארים