תביעה כספית בגין חוב עבור ציוד מחשבים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה כספית בגין חוב עבור ציוד מחשבים: 1. התובעת חברה העוסקת בשיווק ציוד מחשבים, הגישה תביעה כספית נגד הנתבעת ע"ס 82,000 ש"ח שעניינה תשלום עבור ציוד "מודמים" למחשבים שסיפקה לנתבעת בצירוף נזקים נוספים של הפסד שעות עבודה והוצאות. 2. הנתבעת עוסקת ביבוא, יצוא ומסחר ברכיבי אלקטרוניקה ומחשבים, ואינה חולקת כי אכן קיבלה מאת התובעת את ה"מודמים" והיא חייבת לשלם לתובעת את סכום התביעה, אך טוענת כי סיפקה לתובעת "זכרונות מחשב" בתמורה ל"מודמים", ועל כן אינה חייבת לשלם את סכום התביעה, למעט הפרש בסך של 2,997 ש"ח, סכום ששלחה לתובעת בשיק (נ2/) שסרבה לקבלו. 3. מטעם התובעת העידה גב' ורוניק יפה, מנהלת התובעת, ומטעם הנתבעת העיד מנהלה, מר יונתן זילברשטיין ועד נוסף מתתיהו אבנר, והוגשו 2 מוצגים. 4. הצדדים הגישו את סכומיהם בכתב, ולהלן העובדות שניתן לקבוע מהראיות: א. התובעת ספקה לנתבעת "מודמים" למחשבים ביום 7.2.96 וביום 15.2.96 בסכום של 45,434 ש"ח. ב. הנתבעת קיבלה את ה"מודמים" ומודה שהיא חייבת לתובעת את הסכום הנ"ל. ג. הנתבעת סיפקה לתובעת 100 זכרונות מחשב בשלושה מועדים קודמים (14.9.95, 31.10.95, 26.11.95) בסכום כולל של 46,895 ש"ח. ד. התובעת אכן קבלה זכרונות המחשב הנ"ל. ה. התובעת החזירה לנתבעת 90 זכרונות. ו. הנתבעת טוענת כי הוחזרו לה 90 זכרונות מזוייפים, ועל כן אינה חייבת לזכות את התובעת בכל סכום עבור החזרתם, יתר על כן, הגישה נגד התובעת תביעה שכנגד ע"ס 48,984 ש"ח בגין הוצאות שהיו לה ופגיעה בשמה הטוב. ז. הנתבעת שלחה לתובעת עוד ביום 14.4.96 לפני הגשת התביעה שיק ע"ס 2,997 ש"ח, ההפרש בין החשבון של ה"מודמים" שסיפקה התובעת לבין חובה של התובעת עבור זכרונות המחשב, שיק שהוחזר לנתבעת. 5. השאלה הניצבת בפני היא באם אכן הוחזרו לנתבעת זכרונות מחשב מזוייפים. 6. לאחר ושמעתי את העדים ועיינתי במוצגים ובסיכומי הצדדים, אני מחליט לדחות את טענת הנתבעת מהנימוקים הבאים: א. העידה בפני מנהלת התובעת גב' ורוניק יפה, ועדותה נאמנה עלי, לפי עדותה ותצהירה (ת1/) הוחזרו לנתבעת את זכרונות המחשבים במצב כפי שקבלו אותו, ולא היו כל החלפות בזכרונות המחשבים, כך שאין כל בסיס או יסוד לטענת הזיוף. ב. הציוד שהוחזר ע"י התובעת לנתבעת נשאר אצל הנתבעת כשבוע עד שנבדק על ידם (עדות מנהל הנתבעת) ואם אכן נמצא מזוייף, יכול להיות שהוא הוחלף ע"י גורם אחר. ג. הציוד שהוחזר לנתבעת, הוחזר ע"י נהג הנתבעת שפוטר מעבודתו לאחר מכן וקיימת אפשות שיוחלף על ידו, הנתבעת לא מצאה לנכון להביא את הנהג להעיד והימנעות זו מתפרשת לרעתה (ראה בנדון ע"א 74/89 פד"י מו (1) עמוד 849). ד. הנתבעת החזירה לחברה הגרמנית 200 זכרונות מחשבים, לטענתה מתוכם היו 90 זכרונות של התובעת ולא ברור באם המזוייפים (אם אכן היו מזוייפים) שייכים לתובעת. ה. טענת הנתבעת שקיבלה מאת התובעת זכרונות מזוייפים לא הוכחה כפי שהיה צריך להוכיח ע"י מומחה בשטח זה, ואין להסתפק בטענות סתמיות המבוססות על עדותו של העד מתיתיהו אבנר שאינו עד מומחה. ו. מדובר בזכרונות מחשב ציוד נדיר שנמכר בארץ באמצעות הנתבעת ועוד שתי חברות ואפשר היה לברר באם חברות אלה מכרו לתובעת זכרונות כאלה שניתן להחליפם, אם התובעת אכן רצתה להחליפם או לזייפם, דבר שלא נעשה ע"י הנתבעת. 6. לאור האמור לעיל, אני דוחה את טענת הנתבעת כי זכרונות המחשבים שהחזירה התובעת היו מזוייפים, שכן לא הוכיחה הנתבעת עובדה זו. 7. לאחר ודחיתי את טענת הנתבעת, נידחת בזה תביעתה הנגדית. 8. פרטי התביעה בסעיף 9 ב' ו-ג לא הוכחו. 9. לאור האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 45,434 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 7.2.96 ועד לתשלום בפועל, אגרת התביעה ששולמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל, ועוד סך של 8,000 ש"ח שכ"ט בצירוף מע"מ, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק המהיום ועד לתשלום בפועל. חוב