מבחן הפרקטיקה הרפואית המקובלת

##מבחן הפרקטיקה הרפואית המקובלת:## בית המשפט העליון קבע בפסיקתו כי קיומה של פרקטיקה מקובלת מהווה פרמטר, ואפילו פרמטר חשוב, במכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לקבוע את סטנדרט ההתנהגות הראוי, אולם אין היא הפרמטר היחיד אשר בית משפט יתחשב בו, השאלה אשר דיני ההתרשלות באים להשיב עליה היא באילו אמצעים צריך לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק. לעניין זה יש להתחשב בהסתברות שהנזק יתרחש, בהוצאות הנדרשות למנוע אותו, בחומרת הנזק, בערך החברתי של ההתנהגות שגרמה לנזק וכיוצא באלה שיקולים המבטאים את רעיון האשמה, שיקולים אלה אינם נדחים הצידה גם שעה שפעולותיו של הרופא לא חרגו מהמקובל בעת הרלבנטית, כלומר, בהתאם לקביעתו של בית המשפט העליון, בית המשפט מצווה לבחון גם את מידת הסיכון להתרחשותו של נזק, הכרוכה בבחירה בדרך טיפול מסוימת. עוד נקבע כי קיימת חזקה לפיה השימוש בפרקטיקה מקובלת אינו רשלני. יחד עם זאת, ניתן לסתור חזקה זו אם מוכחת פרקטיקה אחרת, ידועה, נגישה ולא יקרה. פרקטסוגי אריחים (רצפה)רפואהריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)