הבסיס המשפטי פיצויים בתביעת רשלנות רפואית

הבסיס המשפטי לפיצויים בתביעת רשלנות רפואית: בהקשר הרפואי, הרשלנות הרפואית פירושה מתן שירות רפואי תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה מסטנדרט של זהירות, אשר מצפים שרופאים ינהגו לפיו. הבסיס המשפטי לזכותו של הנפגע לפיצוי בשל נזק או פגיעה שסבל מטיפול או משירות רפואי, מצוי לרוב בעוולת הרשלנות, התקיפה הרפואית והפרת חובה חקוקה, בשל הפרת הוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. אחריות יכול שתקום גם מכוח דיני החוזים אם נערך חוזה בין המטפל לחולה. לפיכך, תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם בעת מתן טיפול רפואי, היא תביעה על פי עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין האזרחיים. בית המשפט קובע, לאחר מעשה ובדיעבד, אם התנהגות מסוימת מעשה או מחדל, מהווה רשלנות. פיצוייםרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות