נכות תפקודית ונכות רפואית ברשלנות רפואית

גובה הנכות התפקודית כמדד לכושר השתכרות: בדרך כלל, הנכות הרפואית משקפת אל נכון גם את מידת הפגיעה בכושר התפקוד. אולם לא בכל מקרה על הנכות התפקודית תהיה זהה לנכות הרפואית. נכות תפקודית, אשר באה להצביע על הפרעה בתפקודו של מי שנפגע גופנית, יכולה אפוא להיות זהה או דומה לנכות הרפואית, וכך בהרבה מקרים, אך היא יכולה להיות גם שונה ממנה. גישת בתי המשפט בארץ היא כי הנתון של הנכות הרפואית יש לו, בדרך כלל, משקל רב כשבאים לקבוע בכמה נפגע כושר השתכרותו של נפגע ברשלנות רפואית. באותם מקרים שעתידו המקצועי של הנפגע בנכותו אינו ברור, ובאין נתונים אחרים שיהיה בהם לסייע בקביעת הגריעה מכושר ההשתכרות עקב התאונה, יכול שיעור הנכות הרפואית אף לשמש מודד לפגיעה בכושר ההשתכרות. כך נוהגים בתי המשפט לפסוק במקרים שבהם אין להם נתונים אחרים לקבוע את כושרו של התובע להשתכר בנכותו. במקרים כאלה קובע בית המשפט את כושר השתכרותו של התובע לולא התרחשות הנזק, בין שהמדובר בכושר השתכרות מוכח ובין שנזקקים לשכר הממוצע במשק כמבטא את כושר ההשתכרות והוא נזקק לחזקה שכושר זה נפגע כשיעור אחוזי הנכות הרפואית. במקרים כאלה משמש שיעור הנכות הרפואית כמודד לשיעור הפסד כושר ההשתכרות בתביעת רשלנות רפואית. נכות רפואיתנכות תפקודיתנכותרפואהתביעות רשלנות רפואית