אחריות המדינה לפקח על מרפאות פרטיות

אחריות המדינה לפקח על מרפאות פרטיות: אחריותה של המדינה נגזרת מהיותה מופקדת בין יתר תפקידיה על בריאות העם. על פי פקודת בריאות העם נדרש פיקוח על ידי המדינה למרפאה פרטית או מכון פרטי כשהוא מסווג ככירורגיה קטנה, רק באשר לבדיקת התנאים הפיזיים. לא נדרש פיקוח על פעולות הרופאים או התערבות בשיקול דעתם. כל עוד לא הוגשה למשרד הבריאות תלונה ספציפית באשר לרופא המועסק במכון או במרפאה הטעונה פיקוח, שפעל באופן בלתי מקצועי העלול לגרום נזק למטופלים, אין על משרד הבריאות להתערב. בבחינה זו בית המשפט מתחשב במדיניות משפטית מתי הוגן, סביר וצודק להטיל חובת זהירות נורמטיבית על הגוף המפקח. הגישה הרווחת היא כי אין לדרוש מהשלטון לפקח על עבודת כל רופא ורופא אינדיבידואלית, או לשלוח מפקח מטעמו לכל מכון העוסק ברפואה מידי יום ביומו. בית המשפט נוקט ביתר זהירות ביחס לתביעות רשלנות נגד המדינה, אם אלו עוסקות בהחלטות רשות שלטונית הכרוכות בהפעלת שיקול דעת רחב. המבחנים הנזיקיים הרגילים, אותם מיישם בית המשפט הבודק תביעות רשלנות, אינם עונים על הקשיים המיוחדים שמציבות סיטואציות אלו, ושיקולי מדיניות מחייבים ריסון בהטלת אחריות על המדינה. אחריות המדינהתביעות נגד המדינה