העברת נטל השכנוע בתביעות רשלנות רפואית

##העברת נטל השכנוע:## במקרים של פגם ברישום ונזק ראייתי שנגרם בשל כך יועבר נטל השכנוע אל כתפי הגורם הנתבע ואין די בקיום רישום מסודר כנדרש. ללא שמירה על הרישומים, אין כל תועלת שניתן להפיק מהם. אף במקרים אלו של אי שמירה על מסמכים רפואיים, התוצאה יכולה להיות לעיתים - העברת נטל השכנוע. ##נטל הפרכת מסקנת רשלנות רפואית:## בית המשפט העליון קבע כי הכלל הוא שחסר ברישומים רפואיים מעביר אל הנתבע את נטל השכנוע בדבר עובדות השנויות במחלוקת אשר יכלו להתברר מתוך הרישום. העברת נטל השכנוע, משמעה שהרופא או המוסד הרפואי נושא בנטל השכנוע של כל טענה הסומכת על הרישום שלא נערך ובנטל הפרכתה של מסקנת רשלנות רפואית, המתחייבת בנסיבות לנוכח היעדר הרישום. היקפו המדויק של הנטל המועבר, משתנה ממקרה למקרה, והוא נגזר מהיקפו של הנזק הראייתי שנגרם, אם החסר הראייתי שולל מן התובע את האפשרות להוכיח את יסודות העוולה כולם, אזי עשוי חסר זה להעביר לנתבע את מלוא נטל הראיה. ואילו כאשר הפגם ברישום ממוקד בעניין בודד ותו לא, יהיה מקום להעביר את הנטל אך לאותו עניין נקודתי, כלומר לא את כל רכיבי התביעה. רפואהתביעות רשלנות רפואיתנטל השכנוערשלנות