מעקב שוטף ושמירה על רישומים רפואיים

מעקב שוטף ושמירה על רישומים רפואיים : חובתם של רופאים ושל מוסדות רפואיים לבצע רישומים רפואיים בזמן אמת ולשמור על רישומים אלה מעוגנת בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996. בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, חלה חובה על המטפל טיפול רפואי לתעד, בין היתר, מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל. תיעוד זה יש בו חשיבות רבה הן לצורך המשך הטיפולים במטופל בעתיד, הן על מנת ליתן למטופל אפשרות לדעת את מצבו הרפואי ואת הטיפול שניתן לו, והן כראיה לאופי הטיפול שקיבל המטופל ולפרטיו, בתביעה בעילת רשלנות רפואית. רפואהרישום / תיעוד רפואי