רפואה מתגוננת מפני תביעות רשלנות רפואית

##מניעת תופעה בלתי רצויה של רפואה מתגוננת:## בית המשפט קבע בפסיקתו כי, בתביעות של רשלנות רפואית, הטלתה של חובת זהירות חמורה מידי עלולה לפגוע ביכולתם של רופאים להפעיל שיקול דעת המבוסס על מיטב הכרתם ומיומנותם המקצועית ולעודד תופעה בלתי רצויה של רפואה מתגוננת מפני תביעות המבקשת למזער חשיפה לתביעות ברשלנות, אף במחיר פגיעה בבריאותם של מטופלים, המטופלים הספציפיים בכל מקרה ומקרה והמטופלים ככלל. עוד נקבע כי, אמת המידה לבחינת רשלנות רפואית היא זו של הרופא הסביר בנסיבות המקרה. בהצבתו של רף הזהירות יש לאזן בין שני שיקולים מרכזיים הפועלים בכיוונים מנוגדים. צמצום הטלת האחריות לגבי גופים ופעולות אלו נדרש, הן מן הבחינה הכלכלית והן מבחינות אחרות כגון האינטרס הציבורי בפעילות הרופאים היוצרת את הסיכון. רשלנותרפואה מתגוננתתביעות רשלנות רפואיתרפואה