חבילת נופש - תשלום טיפים לאנשי צוות

פסק דין התובע שבפנינו טוען, כי רכש חבילת נופש מאת הנתבעת ושילם בעבורה את הסכום שסוכם, ואולם בהמשך נדרש לשלם סכום נוסף בסך 160 דולר ארה"ב (להלן 600 ₪ לפי שער דולר של 3.75 ₪) בעבור טיפים לאנשי הצוות. לפיכך, התביעה הועמדה על סך של 1,000 ₪ הכוללים את החזר הסכום הנ"ל וכן החזר הוצאות שונות, כגון תשלום לעו"ד והזמן אשר נדרש לו לטיפול בעניין. הנתבעת טוענת מצידה, כי התובע היה מודע לחובת תשלום הטיפים, ומוסיפה וטוענת כי חובה זו הייתה רשומה בחוברת הנופש. עיון בחוברת הנופש האמורה מגלה כי אכן רשום בה באותיות קטנות כי קיימת חובת תשלום טיפים כאמור, ואולם, מהחוברת לא ברור האם חובה זו כלולה במחיר הכללי או שיש לשלמה בנפרד. במהלך הדיון שנערך בפניי, בתשובה לשאלת בית המשפט, נציגת הנתבעת הודתה כי לא מסרה לתובע את האינפורמציה בדבר חובת הטיפים הנ"ל, ואצטט: "ש: האם אמרת לו, בעת רכישת הכרטיסים, שעליו לשלם בנוסף 160$ טיפ? ת: לא אמרתי..." לפיכך, בעניין זה, דין התביעה להתקבל. באשר לרכיב התביעה בגין הוצאות עו"ד ובזבוז זמן, רכיב זה לא הוכח ולכתב התביעה לא צורפה כל קבלה בעניין. מכאן, שדין רכיב זה להידחות. סיכומו של דבר ובמקובץ, על הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 600 ₪ בתוספת החזר אגרה והוצאות משפט בסך 250 ₪, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום ועד התשלום בפועל. נופשסוכני נסיעות (תביעות)טיפים כהכנסה