ביטול הזמנה של מלון בטלפון - החזר תשלום

פסק דין הרקע 1. עניינה של התובענה שלפנינו, החזר תשלום ששולם עקב ביטול עסקה. על פי כתב התביעה, התובע הזמין ביום 17.7.07 שני חדרים במלון הנתבע לתאריכים 15.8.07 עד 17.8.07. ההזמנה נעשתה בטלפון, בעקבות פרסום המלון באינטרנט. התובע מסר את מספר כרטיס האשראי שלו, כאשר הסכום לחיוב בשל שני החדרים עמד על סך של 2400 ש"ח. באותו יום, 17.7.07, נשלחה לתובע על ידי הנתבע באמצעות הפקס' הזמנה שצורפה כנספח 3 לכתב התביעה (להלן - ההזמנה). 2. ביום 9.8.07, שבוע לפני תאריך ההגעה למלון, הודיע התובע, הן בעל פה והן בכתב, על ביטול העסקה (ראה נספח 4 לכתב התביעה). באותו יום השיב הנתבע לתובע, באמצעות הפקס' כדלקמן (ראה נספח 5 לכתב התביעה): "קיבלתי את בקשתך לביטול ההזמנה. הזמנה מאושרת לביטול רק במקרים והחדרים נמכרים לאחרים. המלון שבועיים מראש לא מקבל ביטולים אלא אם מצליח לשווקם לאחרים. במידה ואני אצליח למכור את החדרים אני אודיע לך על ביטול ההזמנה כבקשתך". כרטיס האשראי של התובע חוייב בהתאם באותו יום, 9.8.07. הואיל וחברת האשראי סרבה להחזיר לתובע את סכום החיוב והפנתה אותו להסדר העניין ישירות עם הנתבע - מכאן התביעה. המסגרת הנורמטיבית 3. לפנינו "עסקת מכר מרחוק" כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק). "עסקת מכר מרחוק" מוגדרת בסעיף 14ג (ו') לחוק: "התקשרות בעסקה של מכר נכס או מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה". "שווק מרחוק" מוגדר: "פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימליה, פרסום קטלוגים או מודעות וכיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באחד האמצעים האמורים". אין ספק שבפרסמו את המלון באינטרנט ביצע הנתבע "שיווק מרחוק" כהגדרתו לעיל, ולכן חלות על העסקה נשוא התביעה הוראות סעיפים 14ג עד 14ה לחוק. מדובר בעסקה מסוג שירותי הארחה. 4. על פי סעיף 14ג(א)(7) לחוק, בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן, בין היתר, פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג). בסעיף 14ג(ג)(2) לחוק נקבע, כי בעסקת מכר מרחוק מסוג שירות רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף 14ג(ד) (2) לחוק ישנו סייג לגבי שירותי הארחה לפיו הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. מכאן, שבאתר האינטרנט של הנתבע או למצער בטופס ההזמנה שנשלח לתובע ביום 17.7.07 היה על הנתבע להודיע לתובע על מדיניות ביטול העסקה כפי שנקבעה בחוק, דבר שלא נעשה. 5. על פי סעיף 14ה (ב)(1) לחוק, אם ביטל הצרכן חוזה בהתאם לסעיף 14ב(ג), על העוסק להחזיר לו, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, לבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא לגבות מהצרכן סכום כלשהו זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. דיון והכרעה 6. כפי שנאמר לעיל, לפנינו עסקת מכר מרחוק. הואיל וההזמנה בוצעה כחודש לפני המועד שבו אמור היה להינתן השירות - הרי שלא חל הסייג שבסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, אלא חלות הוראות סעיף 14ג(ג)(2) לפיהן היה על התובע להודיע על ביטול העסקה תוך 14 ימים מיום ביצועה, דהיינו עד 31.7.07. הואיל והתובע ביטל את העסקה רק ביום 9.8.07, הרי שלא עמד בתנאי החוק והנתבע רשאי היה להניח ,לאחר 31.7.07, כי העסקה שרירה וקיימת. 7. מאידך, יצויין שוב כי הנתבע לא עמד אף הוא בתנאי החוק בכך שלא הודיע לתובע, בעת ההזמנה, על הוראות החוק לגבי ביטול העסקה. בהקשר זה מומלץ כי הנתבע יתקן בהתאם את פרסום המלון באינטרנט או את טפסי ההזמנות שבהם הוא משתמש. 7. זאת ועוד, אין בחוק זכר למדיניות שננקטה על ידי הנתבע קרי, התנאת החזר התשלום בהצלחתו למכור את החדרים לאחרים. זוהי התנאה בלתי סבירה בעליל, אשר הופכת את הצרכן ל"שבוי" בידי העוסק. הצרכן צריך להסתמך על הגינותו של העוסק לענין ההודעה בדבר הצלחתו למצוא לקוחות אחרים, ולחלופין, על הצרכן לערוך מעקב לגבי פעילותו המסחרית של העוסק ביחס למתן שירותי ההארחה על ידו בחדרים שההזמנה לגביהם בוטלה על ידי הצרכן. בשני המקרים מדובר בתוצאה בלתי סבירה, ועל כן המדיניות שננקטה על ידי הנתבע איננה סבירה אף היא. 9. הואיל והגעתי למסקנה ששני הצדדים במקרה דנן לא עמדו בדרישות החוק - נראה שהתוצאה הצודקת תהיה חלוקת הנזק באופן שווה ביניהם. לפיכך, אני קובעת כי הנתבע ישלם לתובע, תוך 14 ימים, סכום של 1200 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (16.8.07) ועד לתשלום בפועל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. בית מלוןבתי מלון (תביעות)טלפון