תביעה נגד קשרי תעופה - חבילת נופש וורנה בולגריה

פסק דין התובעים, תושבי חיפה הזמינו במשרדי הנתבעת 2 באוניברסיטת חיפה חבילת נופש לוורנה, בולגריה, שהנתבעת 1 שיווקה. לטענת התובעים, עת בוצעה הזמנת חבילת הנופש, הם ביקשו כי יתאפשר להם לטוס לוורנה ביום 17/06/2007 בטיסה של שעה 12:30 ולטענתם, הם צייו מפורשות בפני נציג הנתבעת 2 אצלו בוצעה ההזמנה, כי במידה ולא תתאפשר טיסתם באותו מועד מדוייק, אין הם מעוניינים בהזמנת חבילת הנופש. נציג הנתבעת ביצע את ההזמנה, ניתן אישור הנתבעת 1 לחבילה שלפיה טיסתם של התובעים תהיה באותו תאריך ואותה שעה שהם הזמינו. יומיים לפני מועד הטיסה, הודע לתובעים כי לא תתאפשר טיסתם בטיסה של שעה 12:30 אלא שהם יטוסו במטוס של שעה 18:50. התובעים ביקשו לבטל את העיסקה, אך הדבר לא התאפשר להם. לבסוף, התובעים טסו לוורנה בטיסה המאוחרת יותר, קרי בשעה 18:50 ולטענתם, דחיית מועד טיסתם הינו בגדר שינוי חד צדדי של תנאי מפורש בהסכם ביניהם, התנהגות חסרת תום לב, ונסיון למכור, בכל מחיר, חבילות נופש. לדברי התובעים, באותו מועד בשעה 12:30 אכן היה מטוס שהמריא לוורנה, אך הנתבעים, משיקוליהם הם, מנעו מהתובעים את הטיסה באותו מועד והעבירו אותם לטיסה המאוחרת יותר. התובעים טוענים כי בשל התנהגות הנתבעות נגרמו להם נזקים בגין הפסד ימי עבודה, הפסד חצי יום חופשה בשל האיחור בהגעה לוורנה, פיצוי לנהג המונית שנאלץ להמתין לתובעים בוורנה במלון על פי הזמנתם וכן פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם בשל עיכוב טיסתם. סכום התביעה הועמד על סך 2,930 ₪. יצויין כי התביעה הוגשה תחילה נגד שתי הנתבעות דנן וכן נגד מר אלי נחום עובד הנתבעת 2 אך בהסכמת התובעים, התביעה נגד מר נחום נמחקה ללא צו להוצאות. הגנת קשרי תעופה: הנתבעת 1 טענה בהגנתה כי אין לתובעים כל יריבות איתה, וכי אין להם עילת תביעה נגדה. לדברי נתבעת זו, הדין ודברים התנהלו בין התובעים לבין הנתבעת 2, כך שאם היתה מסירת מידע מוטעה או בלתי מדוייק, הרי שאין לחייבה היא בגין טעות או דיוק אלו. עוד טוענת הנתבעת 1 כי המוביל האווירי הוא הקובע את לוחות הזמנים ומועדי הטיסות של המטוסים ואין לה, לנתבעת, כל שליטה או השפעה על התנהלות המוביל האווירי ומכאן, שאם יש בפי התובעים טענות באשר לעיתוי טיסתם, עליהם להפנות טענותיהם למוביל האווירי ולא אליה. עוד טוענת הנתבעת, כי חבילת הנופש כללה טיסה בטיסת שכר הזולה משמעותית מטיסה רגילה, וכרוכה לפי טיבה בשינויים ועדכונים במועדי הטיסות, דבר המפורט מפורשות על גבי כרטיס הטיסה, ודף התנאים הכללים של הנתבעת, המהווה חלק מתנאי ההתקשרות של לקוחותיה, ובכללם התובעים, איתה. עוד מוסיפה הנתבעת וטוענת כי על גבי כרטיס הטיסה מופיע מפורשות התנאי לפיו: "המוביל מתחייב לעשות מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל איננו ערב לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טייס, ממלאי מקום. ובמקרה של צורך לשנות או להחסיר כל מקום חנייה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא הודעה. המוביל איננו מקבל על עצמו אחריות לתובלה מקשרת." הנתבעת טוענת כי היא יצאה ידי חובה עת הסדירה מקומות טיסה לתובעים במועד שהוזמן על ידם ואילו האחריות להפעלת הטיסות בפועל מוטלת כול כולה על המוביל האווירי בלבד. הנתבעת, כאמור, טענה כי אין היא בגדר "מוביל אווירי" ואין היא אחראית למועדי הטיסות וסדרן, מועדים הנשלטים ונקבעים ע"י המוביל האווירי. עוד מציינת הנתבעת כי, כאמור, מדובר בטיסת שכר, להבדיל מטיסה סדירה, כאשר בטיסות סדירות פועלות חברות התעופה ב"code sharing” שמשמעו, כי בעת קרות תקלה בטיסה סדירה, ניתן להעזר בטיסה סדירה של מוביל אווירי אחר להובלת לקוחותיה, דבר שאיננו בנמצא בטיסות שכר. טוענת הנתבעת, כי התובעים ידעו כי המדובר הוא בטיסת שכר על כל המשמעויות של סוג זה של טיסה, ולו חפצו הם בטיסה במועד מדוייק ללא עיכובים, היה עליהם להזמין טיסה סדירה, שעלותה, כאמור, גבוהה בהרבה מטיסת שכר. עוד טוענת הנתבעת 1 כי התובעים מעולם לא פנו אליה בעניין, וכל פניותיהם נעשו לנתבעת 2 בלבד. עוד טוענת הנתבעת כי מדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה בחוסר תום לב כאשר סכום התביעה מהווה 90% מעלות חבילת הנופש, האיחור בטיסה, שהינה טיסת שכר היה של מספר שעות בלבד, דבר שלפי טיבה של טיסת שכר צפוי עד מאוד ועל כן אין לתובעים להלין אלא על עצמם. התובעים, כך לפי הנתבעת, יצאו באותו תאריך שהזמינו את חבילת הנופש, ניצלו את מספר הימים והלילות שהזמינו לנופש ולא נגרם להם כל נזק ודין תביעתם דחייה. הגנת איסתא ליינס: גם כאן נטען כי דין התביעה להדחות על הסף, כי לתביעה אין כל בסיס במציאות, משוללת כל בסיס עובדתי או משפטי. גם נתבעת זו התגוננה בעניין מועדי הטיסות וטענה כי מדובר בעניין שהוא בשליטתו המלאה של המוביל האווירי ולנתבעת אין כל שליטה או השפעה אודות מועדי הטיסות. הטענה נגד נתבעת זו היתה כי התובעים ביקשו מפורשות מנציג הנתבעת, הבטחת הטיסה של שעה 12:30 ולא טיסה מאוחרת יותר. טענה זו הוכחשה ע"י הנתבעת, נטען כי מדובר בטיסת שכר ולא היה באפשרות הנתבעת, אף אם רצתה, ליתן הבטחה מעין זו. התובעים, לקוחות וותיקים של נתבעת זו, וכפי הנטען בכתב ההגנה, התובעים מודעים היטב למשמעות טיסות השכר, לרבות אפשרות שינוי מועדי הטיסות, והם בחרו במודע לרכוש טיסות שכר אלו. הנתבעת טוענת כי היא עידכנה את התובעים יומיים לפני מועד הטיסה אודות שינוי מועד טיסתם, וכי לבקשת התובעים היא ניסתה לסייע להם, לאור בקשתם, להשאירם בטיסה המקורית של שעה 12:30 ולא להעבירם לטיסה המאוחרת יותר, אך חרף כל מאמציה, לא עלה הדבר בידיה, אך אין בנסיונותיה לעזור לתובעים משום התחייבות או חובה להבטיח כי התובעים יטוסו במועד המקורי ולא במועד הנדחה. הנתבעת אף ניסתה לטפל בבקשת התובעים לביטול חבילת הנופש, בפניה לנתבעת 2, ללא חיוב התובעים בדמי ביטול, אך הנתבעת 2, לאור מהות העיסקה, סירבה לוותר על דמי הביטול ועמדה על קבלתם באם תבוטל הזמנת חבילת הנופש ע"י התובעים. התובעים, כך לפי הנתבעת, היו מודעים לתנאי העיסקה שכללו, בין היתר, חיוב בדמי ביטול מלאים באם תבוטל ההזמנה בהתחשב בעובדה כי מדובר בחבילות הנרכשות המחיר מוזל במועד קרוב מאוד למועד הטיסה. הנתבעת טוענת כי לא היתה לה כל מעורבות או השפעה על שיקולי המוביל האווירי או הנתבעת 2 בשינוי סדרי הטיסה של הנוסעים, ואין לתובעים בעניין זה כל עילת תביעה נגדה. עוד טוענת הנתבעת, כפי שטענה הנתבעת 1, כי מדובר בעיכוב סביר של מספר שעות במועד הטיסה כך שלתובעים כלל לא נגרם כל נזק שניתן לתבוע בגינו פיצוי. לפניי העידה התובעת והיא העידה כעד מטעמה את מר אלי נחום עובד הנתבעת 2 דרכו בוצעה הזמנת חבילת הנופש. מר נחום לא תמך בגירסת התובעת אודות תנאי העיסקה שהיא הזמינה כפי גרסתה, הנ"ל אף ציין מפורשות בעדותו כי לא היתה התניה של התובעת לפיה ההזמנה מותנית בכך שהטיסה תהיה בשעה 12:30 אלא ציין כי בעת ביצוע ההזמנה של התובעת זה היה מועד הטיסה, ובהתאם לכך ניתנו הכרטיסים. עד זה ציין כי התובעת ציינה בפניו שלפי המידע המופיע באינטרנט ישנם שני מועדים שונים לטיסות, אך לא התנתה את רכישת החבילה בטיסה הראשונה דווקא, אך עת בוצעה הרכישה, אכן אושרה לה הזמנה עם מועד הטיסה המוקדם יותר. בעדותה של נציגת הנתבעת 1 ציינה הנ"ל כי במקור היו שלוש טיסות לוורנה האחת בשעה 05:30 השניה בשעה 12:30 והשלישית בשעה 18:45. הטיסה הראשונה בוטלה, דבר שחייב התארגנות של הטסת כלל הלקוחות במסגרת שתי הטיסות שנותרו תוך התחשבות במועד הטיסה חזרה לארץ ובהתאם בוצעו השינויים. נציגת הנתבעת 2 ציינה כי ניתנה הודעה מבעוד מועד לתובעים אודות שינוי שעת הטיסה כך שהיה להם זמן מספיק להתארגנות בהתאם, לרבות שינוי מועד ההזמנה של נהג המונית בוורנה שנטען על ידם כי בגינו נגרם להם נזק . התובעים, כפי שהעידה התובעת, הם לקוחות "מנוסים" ואין זו הפעם הראשונה בה הם טסים לחו"ל, התובעת העידה על עצמה כמי שמודעת למשמעות של טיסות שכר, והאפשרות לעיכוב בטיסות אלו. לאור העובדה כי מדובר בטיסת שכר, הרי שלא ניתן להבטיח כי הטיסה תצא בשעה מדויקת, התובעת מודעת לכך ומעדותה, עולה הרושם כי טרונייתה היא בשל כך שבשעה שבה היא היתה אמורה לטוס אכן היתה טיסה, אך לא התאפשר לה לטוס באותה טיסה והיא הועברה לטיסה מאוחרת יותר. הנימוק לשינוי ניתן על ידי נציגת קשרי תעופה, הסבר המראה הגיון רב המתחשב בכלל הנוסעים עקב ביטול הטיסה הראשונה, ומשמעות קבלת בקשת התובעים היתה, עיכוב בלתי סביר של טיסת אחד הנוסעים של הטיסה הראשונה שנועדה לשעות הבוקר ובוטלה, לשעות הערב, עיכוב משמעותי, שאין כל הגיון לגרום אותו לנוסע אחר עחל מנת להשאיר את מועד הטיסה המקורי של התובעים על כנו. גירסת התובעים לפיה הובטח להם מפורשות טיסה בשעה המוזמנת המדוייקת, איננה הגיונית, איננה מתקבלת על הדעת והיא כלל לא הוכחה. באם היו התובעים מעוניינים בטיסה בשעה מדוייקת כפי שהזמינו, הדרך פתוחה בפניהם היתה להזמין כרטיסי טיסה בטיסות סדירות, שעלותן גבוהה בהרבה מטיסות שכר, ואין לקבל מצב בו אדם מראש נכנס לעיסקה זולה באופן משמעותי, הכרוכה בסיכונים ידועים מראש, ויבוא בדרישות לספק כאילו מדובר בטיסה סדירה. לאור כל האמור לעיל, דין התביעה להידחות, והתובעים יישאו בהוצאות הנתבעות בגין הליך זה על סך 250 ₪ לכל אחת מהן, ושישולמו תוך 21 יום מהיום שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום. תעופהנופשסוכני נסיעות (תביעות)